Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Počet článkov autora: 7


Problematické aspekty darcovstva orgánov od mŕtveho darcu

Darcovstvo orgánov a ďalších súčastí ľudského tela je tak z etického, ako i právneho hľadiska veľmi citlivá oblasť. Slovenská verejnosť je pri diskusiách o témach smrti či darcovstva orgánov málovravná, národná legislatíva upravujúca odber a trans...

Služby elektronického zdravotníctva (2.)

Vývoj a implementácia elektronických služieb zdravotníctva predstavuje v súčasnom svete silný trend. K možnosti rozvíjania a využívania elektronických služieb však musia byť splnené určité predpoklady, a to najmä politická vôľa pre ich zavedenie, ...

Služby elektronického zdravotníctva (1.)

Elektronické zdravotníctvo má viacero atribútov, ktoré ho charakterizujú. Ak vychádzame zo základných definícií e-Healthu poskytnutých Európskou úniou (ďalej len „EÚ “) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (ďalej len „WHO“), medzi hlavné znaky mo...

Zdravotná dokumentácia a elektronické prostredie

Elektronické zdravotníctvo (tzv. e-Health) prináša pre oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti s využitím informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT “) rôzne možnosti. Ešte predtým, ako budeme vo svetle elektronizácie analyzovať je...

Právny vývoj elektronického zdravotníctva v EÚ a Slovenskej republike

Elektronizácia zdravotníctva predstavuje súčasť a jednu z agend procesu informatizácie spoločnosti. Vízia informačnej spoločnosti a jednotlivé princípy prechodu od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti boli formulované štátmi G7 (sku...

Elektronické zdravotníctvo – všeobecné pojmy

Hybnou silou súčasnej doby sú informačno-komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), ktoré nachádzajú svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Právo je v súvislosti s ich reguláciou častokrát o krok vzad, čo nie je žiaduce, pre...

Právne výzvy elektronického zdravotníctva

Rozvoj IKT významne zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života vrátane zdravotníctva. V kombinácii s podstatou a cieľmi telemedicíny môžu IKT v budúcnosti významne zmeniť jestvujúce formy kontaktu pacienta s lekárom. Popri viacerých benefit...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály