RUBRIKA: Poradňa

zoradiť výsledky podľa:

Vypisovanie príkazov na prepravu sanitným vozidlom

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – praktický lekár pre dospelých a dlhodobo bojujem s vypisovaním príkazov na prepravu sanitným vozidlom pre pacientov. Všetky príkazy na prepravu musíme vypisovať my, keďže špecialisti ich odmietajú vypísať, aj keď dopravu indikujú oni. Je tento postup správny? Pretože nám praktickým lekárom tým stúpa nákladovosť a vypisujeme sanitné vozidlá aj na vysokošpecializované pracoviská, ktoré my ani nemôžeme indikovať. Zdravý sedliacky rozum mi vraví, že kto dopravu indikuje, mal by aj vypísať príkaz na prepravu. Dokonca musíme potvrdzovať aj spiatočné jazdy. Ako by to malo byť podľa zákona?

Pôsobnosť zákona o výkone práce vo verejnom záujme

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia – nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici...)? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon č. 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari...)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. a podporne Zákonník práce?

Čestné vyhlásenie

Dátum:
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Aké sú náležitosti čestného vyhlásenia zamestnanca o osamelosti zamestnanca /zamestnankyne, ktorý (-á) sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov? Toto čestné vyhlásenie predkladá zamestnanec zamestnávateľovi – štátnej príspevkovej organizácii (fakultná nemocnica) na účely § 164 ods. 3 Zákonníka práce (výlučne len dohoda o práci nadčas a o pracovnej pohotovosti). Obdobne aj v prípade čestného vyhlásenia o osamelosti zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky – § 64 ods. 1 písm. d) ZP (zákaz výpovede) alebo § 68 ods. 3 ZP (obmedzenie OSPP)? Je v týchto prípadoch zamestnanec povinný uvádzať v čestnom vyhlásení aj údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)? Treba potom dať aj súhlas zamestnanca – zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Uvádza sa v čestnom vyhlásení, že uvedené údaje sú pravdivé a že zamestnanec si je vedomý právnych následkov v prípade ich nepravdivosti? Respektíve, vzťahuje sa na tieto prípady § 39 ods. 3 správneho poriadku a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.?

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: „asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedenie dispenzárov, odpovedanie na telefonické požiadavky a ich podávanie kompetentnej osobe, vedenie pracovnej neschopnosti pacientov, vykonávanie rôznych pomocných a administratívnych úloh“. Osoba – nelekár pracovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vzdelanie VŠ, chemicko-technologická fakulta) a mala vykonanú štátnu skúšku pre nelekára pracujúceho v zdravotníctve. Verejný zdravotník je podľa zákona považovaný za zdravotníckeho pracovníka. Je možné zamestnať takéhoto človeka v ambulancii všeobecného lekára na uvedené činnosti, zohľadňujúc samozrejme zákon o ochrane osobných údajov?

Uplatňovanie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie

Dátum:
Autor: Ing. Marián Drozd

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Spoločnosť Slovenská s. r. o. má dvoch spoločníkov − občanov Maďarska, bývajúcich v Budapešti. V Bratislave majú ambulanciu, kde pracujú 2 dni v týždni. Sú v spoločnosti zároveň zamestnaní (ako lekár a asistent). Môžu si dať do nákladov spoločnosti výdavky na cestovné (vlak) z MR do SR, parkovné (ak prídu autom) v SR (auto nemajú v majetku spoločnosti), resp. ubytovanie na 1 až 2 dni v týždni v hoteli v Bratislave? Domnievame sa, že ak neprídu do BA, tak ani nebudú dosahovať príjmy v BA. Aj keď neviem, ako táto argumentácia obstojí pred daňovým úradom.

Odborný garant

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme súkromná poliklinika s odborným garantom na všetky zdravotnícke odbory. V laboratóriu máme odbornú garantku vysokoškolsky vzdelanú osobu na plný úväzok formou pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa nás požiadala o skrátenie úväzku na 0,8, teda tam nebude jeden deň. Nie sme si istí, či s týmto budú súhlasiť na VÚC a takisto aj zdravotné poisťovne. Ako máme v danej veci postupovať?

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky zástupcu vedúceho pracovníka

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa interných predpisov si zástupcu (v čase svojej neprítomnosti v práci) určuje vedúci zamestnanec (teda aj vedúca sestra konkrétneho oddelenia). Platia pre obsadenie miesta zástupcu vedúcej sestry rovnaké kvalifikačné predpoklady a požiadavky ako pre vedúcu sestru (§ 12 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.)? Môže vedúcu sestru v čase jej neprítomnosti zastupovať aj sestra, ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce vedúcej sestry? Napríklad sestra, ktorá nespĺňa jednu z podmienok § 12 ods. 4 cit. nariadenia, a to podmienku uvedenú v písm. a) – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo?

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta, resp. ďalšie ošetrovanie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý sa vo vzťahu ku mne správa verbálne agresívne, konfrontačne, uráža mňa aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, podľa svojich potrieb atď. Napriek maximálnej snahe je so všetkým nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, trestným oznámením, medializáciou (ktorej by som sa rád vyhol, keďže pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva). Napriek tomu, že som ho vyzval, aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na našom pracovisku. Ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, keďže vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnuť ďalšie vyšetrenie/ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či život ohrozujúci stav.

Čerpanie sociálneho fondu – gastrolístky

Dátum:
Autor: Ing. Ingrid Konečná Vevereková

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme nemocnica, príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja. Naša odborová organizácia chce čerpať sociálny fond formou gastrolístkov, ktoré sa poskytnú zamestnancom na dni dovolenky. Je to možné? A ako túto skutočnosť účtovať? Je toto čerpanie zdanené daňou z príjmov a platia sa odvody?

Je možný opakovaný elektronický predpis poukazu na zdravotnícku pomôcku?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Chcel som začať v rámci e-zdravotníctva v mojom ambulantnom softvéri používať funkciu opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky (pomôcky pre inkontinentné sk. B), avšak výrobca softvéru mi oznámil, že to legislatíva neumožňuje a že je možný len opakovaný elektronický predpis receptu na lieky. V praxi ide o to, že značné množstvo pacientiek má opakovane každý mesiac predpísané tie isté vložky, plienky alebo nohavičky na únik moču (zdravotnícke pomôcky skupiny B, kód MKCH: U99.01, resp. U99.02) a každý mesiac je nutné vytlačiť tlačivo − poukaz. Teda možnosť predpísania opakovaného elektronického poukazu by celý systém veľmi zjednodušilo. Ktorý zákon alebo právna norma tento problém upravuje? Je možný opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky a rozlišuje sa medzi receptom na liek a poukazom na zdravotnú pomôcku? Ak legislatíva neumožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, prosím o uvedenie postupu, ktorým možno vykonať zmenu.