Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poradňa

Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedodržiavania liečebných pokynov pacientom

Pacient opakovane nedodržiava liečebný režim na PN, nechodí na pravidelné kontroly PN, ktoré sú určené jeho ošetrujúcim lekárom napriek opakovanému upozorneniu. Lekár ho upozornil, že ak sa to bude opakovať, ukončí mu registráciu a bude si musieť ...

Posúdenie časti zmluvy

Je správny bod 4. zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti (Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov) v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádz...

Aktuality

Sanofi-Aventis prejavil záujem o Genzyme; Stop voľnému predaju antibiotík v Mexiku; Bez očkovania proti čiernemu kašľu zákaz vstupu do školy; Obyvatelia Veľkej Británie žalujú lekárov; Johnson & Johnson dodala na trh chybný výrobok; Novartis má za...

Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby

Som lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo. Bol som oslovený na výkon pracovnej zdravotnej služby. Môžem vykonávať v rámci tímu lekárov túto činnosť s mojou špecializáciou?

Taxatívny výpočet úkonov zdravotnej sestry

Aké úkony môže robiť zdravotná sestra samostatne, a ktoré len pod dohľadom lekára? Stanovuje taxatívny výpočet týchto úkonov nejaká právna norma?

Vydávanie generických liekov

Ako by mal lekárnik postupovať pri vydávaní generických liekov?

Kompetencie posudkového a ošetrujúceho lekára pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)

Aký právny predpis upravuje kompetencie pri dočasnej PN? Posudkový lekár žiada ukončiť dočasnú PN pacienta, avšak ako ošetrujúci lekár sa s týmto postojom nestotožňujem. Môže, resp. mal by ukončenie PN podpísať posudkový lekár, alebo ho „musím“ po...

Elektronická zdravotná dokumentácia

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie aj elektronickú zdravotnú dokumentáciu pacienta, musí túto dotyčný lekár vymazať, prípadne ako má s ňou naložiť?

Odborný garant v ambulancii

Môže byť v ambulancii všeobecného praktického lekára, ktorý prevádzkuje činnosť formou s. r. o., zamestnaný lekár ako odborný garant formou dohody o vykonaní práce, alebo musí mať pracovnú zmluvu, hoci je to len na obdobie dvoch mesiacov?

Registračná povinnosť SZČO

Zdravotnej sestre vydal samosprávny kraj povolenie na prevádzkovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 8. 6. 2010, ale v povolení je výslovne napísané, že „činnosť zdravotníckeho zariadenia začína d...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály