SERIÁL: Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

zoradiť výsledky podľa:

Počet článkov v seriáli: 2

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania

Číslo:
Vydanie: 2/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

Lekár pri výkone povolania nie je len autonómnym subjektom, ale pri tejto činnosti, ktorej podstatou je „starostlivosť o zdravie človeka“, sa stáva subjektom určitých spoločenských vzťahov, právnych vzťahov nevynímajúc. Vo všeobecnosti pojem vzťah vyjadruje vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých subjektov (osôb). Môže ísť o tzv. neformálne vzťahy, ako sú bežné každodenné vzťahy, obsah ktorých právo neupravuje.

Administratívnoprávna zodpovednosť lekára pri výkone povolania (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2011
Ročník: 2011

Hodnotenie:

V minulom čísle som charakterizovala administratívnoprávnu zodpovednosť lekára všeobecne. Vysvetlila som, o aký typ zodpovednosti ide. V druhej časti článku som sa venovala základným povinnostiam poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), ktoré vyplývajú zo zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“). V tomto čísle dokončím charakteristiku povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť