RUBRIKA: Očami lekára

zoradiť výsledky podľa:

Nedostatok lekárov v SR – existuje riešenie pri aktuálnom nastavení zdravotníctva?

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Číslo:
Vydanie: 11/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V médiách sa v poslednom období rozvíja debata o rastúcom nedostatku lekárov, ale aj ďalších zdravotníckych pracovníkov – sestier, záchranárov atď. Hoci sú najviac spomínaní všeobecní lekári, zásadný nedostatok sa dá v blízkej dobe očakávať aj u lekárov − špecialistov. Treba úprimne priznať, že situácia bude v horizonte 10 až 15 rokov vskutku hrozivá. A sú navrhované naozaj pozoruhodné riešenia. Každopádne, podľa nášho názoru, celá polemika nezohľadňuje skutočné príčiny daného stavu.

Úskalia zavádzania elektronického zdravotníctva

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Od januára 2018 by malo byť na Slovensku zavedené elektronické zdravotníctvo, ktoré sa bude volať e-Health alebo e-zdravie. Existujú však niektoré veľmi závažné skutočnosti, ktoré môžu, podľa môjho názoru, buď spomaliť alebo dokonca úplne zastaviť jeho plánovaný nábeh. V článku nebudeme písať o jeho výhodách, ale skôr o tom, aké nástrahy striehnu na tých, ktorým je projekt určený, teda na zdravotníkov a pacientov.

Efektívna komunikácia v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 3/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom komunikácie. Lekár nekomunikuje s pacientom, nadriadený s podriadeným na takej úrovni, ktorá by uspokojovala potreby tých, ktorým má zdravotníctvo slúžiť, teda jeho zamestnancom a pacientom. Príčin tohto stavu je viac. V článku sa ich pokúsime rozobrať a načrtnúť aj riešenia na zlepšenie tejto situácie.

Budú mať navrhované zmeny v zdravotníctve trvalý charakter?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

S novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) prišli aj nové nápady, ako zlepšiť fungovanie slovenského zdravotníctva. Nakoľko mnohé z nich sa týkajú dlhodobo pretrvávajúcich a nedostatočne alebo vôbec neriešených problémov, zdravotnícka a aj pacientská verejnosť právom očakávajú, že chystané zmeny budú mať aspoň dlhodobý, ak nie trvalý charakter. V článku sa venujeme niektorým plánovaným zmenám z praktického hľadiska medicínskej, najmä ambulantnej praxe.

Právo výberu v slovenskom zdravotníctve – teória a prax

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Vybrať si lekára či zdravotnícke zariadenie na Slovensku nie je také ľahké, ako by sa mohlo zdať. V mnohých regiónoch chýbajú všeobecní lekári aj špecialisti. Nie všetky nemocnice vykonávajú všetky potrebné výkony, rovnako tak nie všetky majú možnosť výberu nadštandardných služieb.

Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

V dnešnej pretechnizovanej dobe je niekedy pacient viac informovaný o svojej chorobe ako jeho lekár. To by nebolo na škodu. Horšie však je, ak pacient s týmito informáciami nevie narábať a požaduje od lekára vyšetrenia, ktoré mu lekár nie vždy môže urobiť. Niekedy v tom lekárovi bráni jeho odbornosť, inokedy zasa prehnané požiadavky pacienta, ktorý chce aj pri banálnom ochorení okamžité použitie drahých vyšetrovacích a liečebných metód. Alebo sa pacient môže dožadovať vyšetrenia na špecializovanom pracovisku (napr. pri prvej bolesti v hrudníku sa ihneď dožaduje vyšetrenia na špecializovanom kardiologickom pracovisku), bez zachovania príslušného postupu, teda absolvovania diferenciálno-diagnostických vyšetrení u príslušných odborníkov, ktorí sú kompetentní posúdiť indikáciu vyšetrenia a liečby, s prihliadnutím na čo najlepší efekt pre pacienta. To však takýto pacient málokedy chápe. Často nepochopí ani to, že lekár, ktorého o takýto postup žiada, mu nemôže okamžite vyhovieť, ale musí zachovať istú postupnosť krokov. Rozporom medzi požiadavkami pacienta a možnosťami lekára, resp. nášho zdravotníctva, sa bude venovať tento článok.

Slovenské zdravotníctvo očami mladej všeobecnej lekárky

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 10/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Všeobecné lekárstvo na Slovensku nie je pre absolventov príliš lukratívny odbor. Populácia všeobecných lekárov z roka na rok starne a ich vekový priemer sa pomaly blíži k šesťdesiatke. Nie je žiadnou raritou stretnúť všeobecného lekára po sedemdesiatke, ba aj vo vyššom veku. Prečo si títo lekári neužívajú dôchodok? Jedným z dôvodov je aj to, že ich často nemá kto nahradiť. Preto je chvályhodné, že sa niektorí absolventi medicíny rozhodli pre tento odbor a dokonca si založili pracovnú skupinu s názvom „Mladí praktici“, ktorá pôsobí v rámci Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). S členkou tejto organizácie, MUDr. Andreou Kyškovou, sme sa porozprávali o problémoch začínajúceho všeobecného lekára.

Povinné členstvo v Slovenskej (nielen) lekárskej komore – kolízia právnej zodpovednosti

Dátum:
Autor: MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zo strany predstaviteľov profesijných komôr v zdravotníctve (teda nielen lekárskej) opakovane zaznievajú vyjadrenia o potrebe povinného členstva pre všetkých lekárov (a ostatných zdravotníckych pracovníkov) vo svojej profesijnej komore, a to ako podmienke výkonu povolania. Podľa môjho názoru je argumentácia oboch strán (zástancov či odporcov) často účelová, prípadne len všeobecná, nezaoberá sa hlbšie podstatnými dôvodmi, ale ani rizikami povinného členstva pre lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť v rôznom právnom postavení: bežných zamestnancov v zmysle zákona č. 311/2001 Zákonník práce (ďalej len „ZP“), prípadne odborných zástupcov v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch“), a tým teda ako vedúcich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, alebo v právnom postavení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako fyzických osôb v zmysle zákona o poskytovateľoch.

Príklady nedodržiavania práv pacientov a zdravotníckych pracovníkov a návrhy na ich riešenie

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 9/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Naše zdravotníctvo stále nemá požadovanú európsku úroveň. Príčin je mnoho. Ak by sa aj dnes začalo s ich odstraňovaním, úroveň vyspelej Európy by sme zrejme dosiahli až za niekoľko desiatok rokov. A to nemám na mysli len jeho ekonomickú úroveň. Sú však procesy, ktoré sa dajú zrealizovať veľmi rýchlo a s minimálnymi nákladmi, možno v priebehu pár rokov. Viacerým problémom, spomínaným v tomto článku, sme sa už viackrát venovali, no zmeny sú stále v nedohľadne.

Podnikateľské prostredie v zdravotníctve

Dátum:
Autor: MUDr. Jozef Klucho

Číslo:
Vydanie: 7-8/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Podnikať v slovenskom zdravotníctve nie je ľahké. Sťažuje ho najmä netransparentné a korupčné prostredie spoločnosti, často nejasné a rýchlo sa meniace zákony, slabá vymožiteľnosť práva a pomalé zavádzanie inovatívnych zmien, ktoré by nekalým praktikám v tejto sfére podnikania zabránili alebo ich aspoň obmedzili na minimum.