Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 6/2024

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
6/2024

Výsledok výkonu dohľadu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aplikačná prax úradu

Mgr. Viera Hradiská

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") realizuje zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade n...

Začatie konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Správne konanie pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa môže začať buď na návrh účastníka správneho konania, alebo ho začne úrad z vlastného podnetu. Pokiaľ sa správne konanie začne na n...

Európsky priestor pre zdravotné údaje, nové nariadenie o látkach ľudského pôvodu a plazme

Mgr. Eva Siminská

Dňa 24. apríla 2024 prijal Európsky parlament Európsky priestor pre zdravotné údaje a nové pravidlá na zvýšenie bezpečnosti a kvality látok ľudského pôvodu používaných v oblasti zdravotnej starostl...

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 6/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10,IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová

Redakčná rada: doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD., Mgr. Tomáš Mičo, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Internetwww.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Príspevky sú recenzované. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.

Ročné predplatné je 109 € (9,08 €/1 kus) vrátane DPH vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.pravovzdravotnictve.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 17.6.2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4075/10 (tlačené vydanie); EV 19/22/EPP (online)

ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie); ISSN 1339-164X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.