AUTOR: Mgr. Viera Hradiská

zoradiť výsledky podľa:

Odborný konzultant verzus znalec v konaní pred úradom

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zverenú právomoc v oblasti verejnej správy.

Právne prostriedky ochrany a obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo výkone dohľadu

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zverenú právomoc v oblasti verejnej správy.

Podklady a dôkazy v správnom konaní o uložení sankcie za správny delikt

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zveril Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) rozhodovanie o správnych deliktoch a uložení pokuty v prípade, ak výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, resp. sociálnej kurately zistí nesprávne poskytnutú zdravotnú alebo ošetrovateľskú starostlivosť, alebo ak výkonom dohľadu nad verejným zdravotným poistením zistí porušenie zákonom ustanovených povinností zdravotnej poisťovne pri výkone verejného zdravotného poistenia.

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) dohľad nad verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe sa pod dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozumie kontrola a zisťovanie, či bola pacientom zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v rozsahu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 185/2014 Z. z.“), nadobudol účinnosť ešte 1. júla 2014. Od účinnosti novely už uplynul viac ako rok, preto v článku prinášame aj jeho dopady v praxi.

Právne aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a národné kontaktné miesto

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponovala do svojho právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smernica“). Obsah smernice o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti možno rozdeliť do dvoch základných oblastí: na nárok a refundáciu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a na oblasť spolupráce členských krajín v zdravotnej starostlivosti.

Práva pacienta verzus práva zdravotníckeho pracovníka

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR “) garantuje právo na ochranu zdravia jednotlivca – fyzickej osoby. Fungujúci vzťah pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti by mal byť založený na vzájomnom rešpektovaní vzájomných práv a povinností pri ich výkone oboma účastníkmi vzťahu. Pre vyváženosť tohto vzťahu je žiaduce, aby pacient aktívne pristupoval k starostlivosti o svoje zdravie a rozhodoval o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, rešpektujúc pritom vzdelanie a odbornosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník rešpektoval pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.

Právna úprava poistných vzťahov a systém zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Podľa článku 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) má každý právo na ochranu zdravia. Občania Slovenskej republiky majú na základe zdravotného poistenia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Právna úprava kúpeľnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Cieľom zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú zdravotnícki pracovníci, je predĺženie života fyzickej osoby, zvýšenie kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií. V Slovenskej republike sa zdravotná starostlivosť poskytuje pacientom v troch formách, ako ambulantná (všeobecná a špecializovaná), ústavná a lekárenská zdravotná starostlivosť.

Povinnosti pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: Mgr. Viera Hradiská
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 5/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Predmetom Ústavou SR garantovaného práva na ochranu zdravia je zdravie jednotlivca – fyzickej osoby. Aj v oblasti realizácie ústavného práva na ochranu zdravia sa aplikuje ústavná zásada rovnosti, na ktorú nadväzuje ústavný zákaz diskriminácie. Keďže adresátom tohto práva na ochranu zdravia je každá fyzická osoba, základnými subjektmi participujúcimi na poskytovaní zdravotnej starostlivosti je prijímateľ zdravotnej starostlivosti (pacient) a zdravotnícky pracovník, ako jej poskytovateľ. Obsahom vzťahu pacienta a zdravotníckeho pracovníka sú vzájomné práva a povinnosti oboch subjektov.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť