Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Viera Hradiská

Počet článkov autora: 29


Právne aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a národné kontaktné miesto

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponovala do svojho právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smer...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a výkon pitvy

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") ako právnická osoba podľa § 20 ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákono...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a podnety občanov – vybrané z aplikačnej praxe

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") ako právnická osoba už viac ako pätnásť rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivos...

Vybrané právne aspekty poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a neodkladnej zdravotnej starostlivosti v kontexte schválených zmien

Základnými znakmi neodkladnej zdravotnej starostlivosti je jej poskytnutie bezodkladne, rýchlo, účinne a kvalifikovane, pretože pokiaľ by došlo k omeškaniu jej poskytnutia, bol by vážne ohrozený život pacienta alebo jeho zdravie, prípadne paciento...

Legislatívne zmeny v právnej úprave výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2023

Dňa 22. decembra 2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znen...

Vybrané právne aspekty postavenia všeobecného lekára pre dospelých v Slovenskej republike

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravot...

Školské zariadenia ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Dňa 10. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho ďalšia činnosť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej...

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO AKO FORMA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Súčasná, už takmer rok trvajúca mimoriadna situácia spojená s infekčným ochorením COVID- 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV2 priniesla okrem priamych dopadov na každodenný život občanov Slovenskej republiky aj nesmiernu záťaž na zdravotníctvo a z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály