Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Viera Hradiská

Počet článkov autora: 24


Právne aspekty cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a národné kontaktné miesto

Slovenská republika ako členský štát Európskej únie transponovala do svojho právneho poriadku Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „smer...

Školské zariadenia ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Dňa 10. decembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky ako ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky schválila novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko...

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho ďalšia činnosť

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej...

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO AKO FORMA POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Súčasná, už takmer rok trvajúca mimoriadna situácia spojená s infekčným ochorením COVID- 19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV2 priniesla okrem priamych dopadov na každodenný život občanov Slovenskej republiky aj nesmiernu záťaž na zdravotníctvo a z...

Odborný konzultant verzus znalec v konaní pred úradom

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a dopl...

Právne prostriedky ochrany a obrany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo výkone dohľadu

Výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) realizuje zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení ...

Podklady a dôkazy v správnom konaní o uložení sankcie za správny delikt

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) zveril Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostliv...

Ukončený dohľad verzus nový dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) ako právnická osoba už viac ako desať rokov v oblasti verejnej správy vykonáva v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosť...

Dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb

Zákon č. 185/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály