Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Vybrané právne aspekty postavenia všeobecného lekára pre dospelých v Slovenskej republike

Dátum: Rubrika: Právo

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sieť pracovísk, informačnú základňu, výskum, vzdelávanie a manažment kvality. Takto všeobecné lekárstvo ako špecializačný odbor zadefinovala Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo zo dňa 12. júna 2006, číslo 15560/2006-OZS (ďalej len „Koncepcia“), ktorú vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na základe splnomocňujúceho ustanovenia § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/52004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“).

Tento špecializačný odbor má multidisciplinárny charakter a integruje vlastné zistenia, ktoré sú výsledkom použitia špecifických metód práce a poznatky jednotlivých medicínskych odborov v záujme komplexnej zdravotnej starostlivosti o osobu, ku ktorej je najbližšie v zmysle miestnej, časovej, ekonomickej a kultúrnej dostupnosti.
Podľa tejto Koncepcie náplňou a funkciou tohto špecializačného odboru je zabezpečiť:
-
prvý kontakt osoby s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
-
rovnosť k voľnému a neobmedzenému prístupu osoby k všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
-
integráciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jej kontinuitu a dostupnosť po časovej osi života osoby,
-
poskytovanie komplexnej a kontinuálnej zdravotnej starostlivosti dospelým obyvateľom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy či náboženstva,
-
manažment zdravotnej starostlivosti osoby,
-
kvalitu a efektivitu celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Nemenej dôležitou úlohou špecializačného odboru je rozhodnutie o spôsobe poskytnutia zdravotnej starostlivosti vo vlastnej kompetencii, sprostredkovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Z hľadiska personálneho substrátu
všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v Slovenskej republike poskytuje (§ 8 ods. 2 a 3 zákona č. 576/2004 Z.z.):
-
všeobecný lekár, ktorým je ­lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
-
sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo
-
zdravotnícky asistent (od 15. mar­ca 2022 praktická sestra - asistent).
Z hľadiska formy
sa všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých v Slovenskej republike poskytuje v zdravotníckom zariadení označenom ako všeobecná ambulancia pre dospelých. Vykonáva sa v určenom zdravotnom obvode, ktorým sa rozumie administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých v rozsahu verejnej minimálnej siete. Podľa § 5 ods. 6 až 8 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 578/2004 Z.z.")
verejná minimálna sieť poskytovateľov
všeobecnej ambulantnej starostlivosti je usporiadanie najmenšieho možného počtu lekárskych miest (vo výške plného úväzku lekára, v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne a 35 ordinačných hodín týždenne) a sesterských miest (vo výške plného úväzku sestry, zdravotníckeho asistenta alebo iného zdravotníckeho pracovníka, v rozsahu 40 hodín pracovného času týždenne) u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na príslušnom území. Ide o taký počet a zloženie lekárskych miest u verejne dostupných poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, aby sa zabezpečila:
-
miestna dostupnosť a
-
potrebná kapacita poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
Miestnou dostupnosťou
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa rozumie také rozmiestnenie poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, aby bol zabezpečený maximálny čas dojazdu osobným motorovým vozidlom z každej obce do najbližšej obce s miestom poskytovania príslušnej zdravotnej starostlivosti (§ 5b ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z."). Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 11/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti účinného od 1. februára 2022 (ďalej len "nariadenie vlády") miestna dostupnosť v okrese je zabezpečená, ak čas dojazdu nepresiahne 25 minút. Čas dojazdu sa určí podľa matice časov dojazdu zverejnenej na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v elektronicky spracovateľnej podobe.
Potrebnou kapacitou
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa rozumie taký počet lekárskych miest u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na území okresu, aby bola zabezpečená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pri zohľadnení časovej náročnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti (§ 5b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z."). Podľa nariadenia vlády je potrebná kapacita vyjadrená ako podiel počtu prepočítaných poistencov v okrese určenom podľa miesta pobytu poistenca, uvedenom v centrálnom registri poistencov, pri zohľadnení hodnôt vnútroštátnej migrácie a normatívneho počtu kapitovaných poistencov na jedno lekárske miesto u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Postup výpočtu je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia vlády a normatívny počet kapitovaných poistencov je podľa citovaného nariadenia vlády 1 600 kapitovaných poistencov u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Nariadenie vlády ďalej upravuje parametre klasifikácie okresov, postup v prípadoch, ak obce nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť a spôsob úpravy počtu lekárskych miest vo verejnej sieti.
Verejnú sieť
poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti tvoria verejne dostupní poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou a najmenej jedného kapitovaného poistenca, ktorému poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť.
Podľa prechodných ustanovení zákona č. 578/2004 Z.z. k úpravám účinným od 1. januára 2022 prvé vyhodnocovanie stavu verejnej minimálnej siete podľa § 5 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z.a klasifikáciu vykoná
ministerstvo zdravotníctva
do 30. júna 2022 z údajov zdravotných poisťovní. Napriek tomu, že podľa § 5c zákona č. 578/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. januára 2022 vyhodnocovanie stavu verejnej minimálnej siete podľa § 5 ods. 6má vykonávať raz ročne
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
(ďalej len "úrad"), podľa prechodných ustanovení zákona č. 578/2004 Z.z. k úpravám účinným od 1. ja­nuára 2022 toto vyhodnocovanie stavu verejnej minimálnej siete zdravotnej starostlivosti bude Ministerstvo vykonávať do 1. januára 2024, pričom ustanovenie § 5c citovaného zákona o právach a povinnostiach ustanovené pre úrad sa použijú rovnako na ministerstvo zdravotníctva.
Výsledky vyhodnocovania stavu minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti budú musieť obsahovať pre každý okres:
a)
počet lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
b)
počet lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
c)
podiel počtu lekárskych miest vo verejnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a počtu lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
d)
obce, ktoré nemajú zabezpečenú miestnu dostupnosť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
e)
počet neobsadených lekárskych miest,
f)
výsledky parametrov klasifikácie okresov,
g)
hodnoty vnútroštátnej migrácie pre určenie počtu lekárskych miest minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
h)
maximálny čas dojazdu.
Ak by na základe výsledkov vyhod­nocovania stavu verejnej minimálnej siete podľa § 5 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z.bolo zistené, že
verejná sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti je v okrese menšia ako minimálna sieť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
, je úrad podľa § 5c ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. povinný bezodkladne o tom:
-
informovať každú zdravotnú poisťovňu,
-
vyžiadať stanovisko k dôvodom nenaplnenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a k plánovaným opatreniam zdravotnej poisťovne, v medziach jej oprávnení, na účel dosiahnutia nápravy.
Stanovisko zdravotnej poisťovne sú úrad a ministerstvo zdravotníctva povinní bezodkladne zverejniť na svojich webových sídlach.
Samosprávny kraj
je podľa § 6d ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. povinný zverejniť do 15 dní od zverejnenia výsledkov vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete:
-
informáciu o neobsadených lekárskych miestach v kraji, najmenej v počte a rozložení určenom vo vyhodnotení stavu siete a
-
uviesť:
a)
územie pre neobsadené lekárske miesto určené okresom, obcou, mestskou časťou alebo budúcim zdravotným obvodom lekára, ktorý je určený zoznamom obcí, ulíc, prípadne súpisnými a orientačnými číslami domov,
b)
špecializačný odbor, v ktorom je neobsadené lekárske miesto,
c)
počet neobsadených lekárskych miest,
d)
informáciu o finančnej podpore alebo inej výhode ponúkanej obcou, samosprávnym krajom, ministerstvom zdravotníctva alebo iným oprávneným subjektom pre nového poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti; v informácii je povinný uviesť aj základné podmienky získania ponúkanej podpory či výhody,
e)
vybrané parametre zmluvných podmienok zdravotných poisťovní pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti platné od 1. júla roka, v ktorom sa vyhodnocuje stav siete; rozsah a vybrané parametre zmluvných podmienok je povinné zverejniť ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle,
f)
neobsadené pracovné miesta u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na území kraja, ak samosprávny kraj požiadajú o zverejnenie,
-
priebežne aktualizovať ­tieto údaje podľa obsadzovania a uvoľňovania lekárskych miest v rámci kraja z informácií z vlastnej činnosti pri vydávaní povolení a z informácií poskytnutých poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
Na zabezpečenie verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti bude ministerstvo zdravotníctva poskytovať (§ 6e a násl. zákona č. 578/2004 Z.z.) príspevok z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu novým a existujúcim poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti v okresoch, ktoré sa na základe vyhodnotenia stavu siete považujú za rizikové, rizikovo nedostatkové alebo kriticky nedostatkové.
Základné právne podmienky poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti
Podmienkou na prevádzkovanie ambulancie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom všeobecným lekárom pre dospelých je vydanie
povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
vecne príslušným orgánom, ktorým je miestne príslušný samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotníctva. Povolenie sa vydáva na základe žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby, za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 578/2004 Z.z.
Samosprávny kraj vydá povolenie fyzickej osobe, ak:
a)
má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania,
b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
d)
je dôveryhodná (dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodu, že získala povolenie na základe nepravdivých údajov alebo neodstránila nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia).
Samosprávny kraj vydá povolenie právnickej osobe, ak:
a)
má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tom povolaní, v ktorom má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť,
b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,
d)
je bezúhonná,
e)
je dôveryhodná.
Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti je povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do siedmich dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v elektronickej podobe údaje o:
a)
počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
b)
počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v členení na sestra a zdravotnícky asistent,
c)
číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením počtu pracovných hodín v mesiaci.
Právny vzťah medzi všeobecným lekárom a pacientom, ktorého predmetom je poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(§ 12 a násl. zákona č. 576/2004 Z.z.). Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára najmenej na šesť mesiacov, pričom osoba môže mať súčasne uzatvorenú iba jednu dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, resp. pri nefunkčnosti informačného systému poskytovateľa alebo nefunkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa táto dohoda môže uzatvoriť v listinnej podobe. Údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa prostredníctvom štandardov zdravotníckej informatiky zaznamená v centrálnom registri poistencov, ktorý vedie úrad.
Povinnosťou zdravotnej poisťovni podľa § 7 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uzatvoriť
zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom.
Vybrané okruhy činnosti všeobecného lekára pre dospelých v systéme zdravotníctva
1.
Všeobecný lekár pre dospelých a ambulantná pohotovostná služba (§ 8a zákona č. 576/2004 Z.z.)
Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny ako pevná ambulantná pohotovostná služba alebo ako doplnková ambulantná pohotovostná služba poskytovaná nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou, nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak je vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby. V rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje. Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor spravidla prostredníctvom všeobecného lekára.
2.
Všeobecný lekár pre dospelých a dočasná pracovná neschopnosť (§ 12a zákona č. 576/2004 Z.z.)
Ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej ošetrujúci všeobecný lekár, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 12 zákona č. 576/2004 Z.z. Ak rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, je následne povinný vystaviť potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme, v ktorom vyznačí poistný vzťah, vo vzťahu, ku ktorému osoba vzhľadom na chorobu môže vykonávať zárobkovú činnosť a určí tejto osobe liečebný režim. Na požiadanie osoby je povinný vystaviť odpis potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive. Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom ošetrujúci všeobecný lekár zistil chorobu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Osobu za dočasne práceneschopnú môže uznať aj spätne, a to najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby. V elektronickom zázname o vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti je povinný určiť podľa charakteru choroby dátum predpokladaného skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti a je povinný aj rozhodnúť o jej ukončení a vytvoriť elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti ku dňu, v ktorom bolo vykonané vyšetrenie; ak sa osoba nedostaví na ďalšie vyšetrenie bez dohodnutia náhradného neskoršieho termínu, tento deň sa považuje za deň ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti.
3.
Všeobecný lekár pre dospelých a špecialista (§ 8 ods. 4 a násl. zákona č. 576/2004 Z.z.)
Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára.
V písomnom odporúčaní všeobecný lekár uvádza:
-
osobné údaje pacienta, identifikáciu zdravotnej poisťovne,
-
stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, špecializačný odbor, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.
Všeobecný lekár je povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke. Na základe dohody s pacientom, po vytvorení elektronického záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke, odporúčanie lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.
Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť sa nevyžaduje:
a)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore klinická psychológia, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b)
na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
c)
do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť,
d)
v prípade dispenzarizácie,
e)
v prípade ochranného ambulantného liečenia,
f)
na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby.
4.
Všeobecný lekár pre dospelých a zariadenie sociálnej pomoci (§ 10a a násl. zákona č. 576/2004 Z.z.)
Zariadenie sociálnej pomoci môže osobe umiestnenej v zariadení poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak ju poskytujú zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. V prípade, ak zariadenie sociálnej pomoci poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť osobe, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ich splnenie v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi posudzuje zodpovedná osoba zariadenia sociál­nych služieb a indikuje všeobecný lekár pre dospelých na základe návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
5.
Všeobecný lekár pre dospelých a osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí chorej osoby (§ 12b zákona č. 576/2004 Z.z.)
Osobnou starostlivosťou v prirodzenom prostredí osoby sa rozumie osobná a celodenná starostlivosť blízkej osoby o chorého príbuzného, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára (lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia) nevyhnutne vyžaduje poskytovanie osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí tejto chorej osoby. Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti takto chorej osoby, zároveň oznámi, okrem iného, vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti všeobecnému lekárovi.
Všeobecný lekár na predpísanom tlačive:
a)
potvrdzuje:
1.
prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti,
2.
vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti,
3.
trvanie poskytovania osobnej starostlivosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a
4.
ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti,
b)
určuje termín, kedy je chorá osoba povinná dostaviť sa na kontrolu potreby poskytovania osobnej starostlivosti, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje, a na tento účel ho predvoláva na kontrolu; ak charakter choroby neumožňuje chorej osobe dostaviť sa na kontrolu k všeobecnému lekárovi, kontrolu vykoná všeobecný lekár u pacienta v jeho prirodzenom prostredí,
c)
zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii potrebu poskytovania osobnej starostlivosti,
d)
poskytuje súčinnosť Sociálnej poisťovni pri kontrole posudzovania potreby poskytovania osobnej starostlivosti v sporných prípadoch.
6.
Všeobecný lekár pre dospelých a zdravotná dokumentácia pacienta (§ 18 ods. 4 a § 19 ods. 3 a § 25 zákona č. 576/2004 Z.z.)
Zdravotnú dokumentáciu pacienta vedie ako celok všeobecný lekár. Pacient je oprávnený zakázať poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie:
-
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi, alebo ak takáto osoba nie je, tak osobe plnoletej, ktorá s ním žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi po jeho smrti, a to v
celom rozsahu
alebo
-
manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi ak pacient nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopný splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, a to
v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s jej aktuálnym zdravotným stavom.
Zákaz musí byť vyhotovený v písomnej forme s osvedčeným podpisom pacienta, ktorý zakazuje poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie. Tento zákaz môže pacient kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s osvedčeným podpisom. Zákaz a jeho odvolanie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorú ako celok vedie všeobecný lekár.
Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta
, ktorý nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopný splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu,
je povinná
preukázať, že nemá zakázané sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Uvedené sa preukazuje písomným potvrdením od všeobecného lekára pacienta, ktorý nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopný splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, nie starším ako sedem dní. Všeobecný lekár je povinný na žiadosť tejto osoby vydať jej písomné potvrdenie, ktoré vlastnoručne podpíše a k podpisu pripojí odtlačok pečiatky.
V písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie:
-
údaje o osobe, ktorá o jeho vydanie žiada, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
-
miesto a dátum vystavenia písomného potvrdenia a
-
informáciu o tom, že zdravotná dokumentácia pacienta, ktorý nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopný splnomocniť osobu a nemá zákonného zástupcu, neobsahuje zákaz vo vzťahu k osobe, ktorá o vydanie písomného potvrdenia žiada.
V prípade takého sprístupnenia údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta, je ošetrujúci zdravotnícky pracovník pacienta povinný ho o tom informovať, a to hneď, ako to bude možné, vzhľadom na jeho aktuálny zdravotný stav.
Záver
Ministerstvo zdravotníctva podľa tlačovej správy zverejnenej na svojom webovom sídle predstavilo v roku 2021
reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorú rozdelilo do troch samostatných fáz:
1. fáza - Nová verejná minimálna sieť
Spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti vychádza z vopred určených parametrov a identifikuje problém nedostatku všeobecných lekárov na úroveň okresu. Ministerstvo zdravotníctva každoročne vyhodnocuje stav siete a klasifikuje okresy podľa stupňa ohrozenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na najviac nedostatkové okresy alokuje nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulantnej praxe, o ktorý môžu požiadať lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria alebo už existujúci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Možno uviesť, že táto časť reformy je, vzhľadom na prijatú právnu úpravu účinnú od 1. januára 2022 (aj so zohľadnením prechodných ustanovení k týmto úpravám) verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti, jej vyhodnocovanie a zabezpečovanie, už implementovaná v konkrétnych právnych predpisov (napríklad zákon č.
2. fáza - Posilnenie kompetenčného statusu a revízia úhradového mechanizmu
Jedným zo základných cieľov reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti je rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, posilnenie roly sestry so samostatnými kompetenciami, finančná podpora nových spôsobov organizácie práce a posilnenie výkonovej zložky úhrad pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
3. fáza - Zníženie administratívnej záťaže
V tretej fáze reformy plánuje ministerstvo zdravotníctva spolu so zástupcami ambulantného sektora pripravovať návrhy riešení na odbremenenie zdravotníckeho personálu, t.j. odstránenie úkonov, ktoré nemajú priame medicínske opodstatnenie, čím sa získa viac času pre zdravotnícky personál v ambulan­ciách. Audit byrokracie mal byť naplánovaný na druhý polrok 2022 a návrhy riešení v roku 2023.
Použitá literatúra
[1] Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[2] Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[3] Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[4] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 11/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
[5] Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo zo dňa 12. júna 2006, číslo 15560/2006-OZS.
[6]


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály