Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 2/2023

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
2/2023

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 2/2023

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10,IČO: 31348262

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová

Redakčná rada: doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD., Mgr. Tomáš Mičo, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail:

Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Príspevky sú recenzované.

Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.

Ročné predplatné je 99 € (8,25 €/1 kus) vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.pravovzdravotnictve.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 20. 2. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4075/10 (tlačené vydanie)

EV 19/22/EPP (online)

ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)

ISSN 1339-164X (online)

Časopis je dostupný

aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.