Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 24


Spôsoby doručovania písomností regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V priebehu správneho konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") sa vydávajú listiny, ktoré je potrebné doručiť v súlade s právnou úpravou. Len riadne doručené listiny, ktoré boli príslušným RÚVZ doručené účastníkovi...

Miestna ohliadka priestorov vykonávaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Miestna ohliadka vykonávaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva je významným procesným úkonom. Tak napríklad pokiaľ podnikateľ podá príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") návrh na uvedenie priestorov do pr...

Účastník konania a zúčastnená osoba pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V rámci konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva môžu vystupovať subjekty, ktoré majú procesné postavenie účastníka správneho konania. V určitých prípadoch vyplýva právne postavenie účastníka konania z právnej úpravy. Spôsobilosť by...

Výpoveď svedka pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V rámci konania pred príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže vzniknúť potreba overiť určité skutočnosti prostredníctvom svedeckej výpovede. Pritom v súvislosti s výpoveďou svedka má regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej...

Skončenie pracovného pomeru dohodou pre zdravotné príčiny

Pokiaľ zamestnanec zastáva postoj, že u zamestnávateľa má nepriaznivé pracovné podmienky, môže skončiť pracovný pomer dohodou. Pritom zamestnanec nemusí mať preukázané, že u zamestnávateľa sú pracovné podmienky, ktoré mu znemožňujú výkon závislej ...

Zdravie zamestnancov a jednotlivé zásady pracovného práva

Jednotlivé základné zásady pracovného práva sú podstatné právne predpoklady pre zabezpečenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu. Pokiaľ dochádza k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzaniaso zamestnancami, ktorej p...

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe pre zdravotné príčiny

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe pre zdravotné príčiny predstavuje jednu z možností, ktorú môže využiť zamestnanec a aj zamestnávateľ v prípade, že vznikli zdravotné príčiny na strane zamestnanca, ktoré mu znemožňujú ďalší výkon závisl...

Obsah zápisnice a úradného záznamu regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Procesným úkonom správneho orgánu, ktorým sa písomne zaznamenáva priebeh určitého úkonu je zápisnica o procesnom úkone. Potreba vyhotoviť zápisnicu pritom môže vyvstať v každom štádiu správneho procesu. Taktiež je zápisnica spojená aj s procesom d...

Podanie adresované regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

V priebehu správneho konania pred príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva mu účastníci správneho konania zasielajú rôzne podania. Pretože na procesný priebeh konaní pred regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) ...

Proces a prípady vylúčenia zamestnancov regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Právna úprava rieši prípady možnej zaujatosti subjektu s rozhodovacou právomocou. V priebehu jednotlivých konaní, na ktoré je príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) podľa § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpor...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály