Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 28


Začatie konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Správne konanie pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa môže začať buď na návrh účastníka správneho konania, alebo ho začne úrad z vlastného podnetu. Pokiaľ sa správne konanie začne na návrh účastníka správneho konania, toto je právne r...

Porušenie pracovnej disciplíny a ohrozenie zdravia zamestnancov

Pokiaľ zamestnanec svojim správaním poruší niektoré z pravidiel správania sa, ktoré sú ustanovené napríklad v pracovnom poriadku zamestnávateľa, môže dôjsť k ohrozeniu zdravia iného zamestnanca. V takomto prípade možno najčastejšie konštatovať por...

Pracovný poriadok a zdravie zamestnancov

Pracovný poriadok je významným vnútorným normatívnym predpisom zamestnávateľa. Pre právnu relevanciu pracovného poriadku musia byť kumulatívne splnené jednotlivé právne predpoklady jeho platnosti. Pracovný poriadok musia predbežne odsúhlasiť zástu...

Možné ohrozenie zdravia zamestnancov konaním zamestnávateľa

Pri výkone závislej práce môže dôjsť k vzniku situácií, ktoré ohrozujú alebo reálne spôsobia ujmu na zdraví alebo živote zamestnanca. Pritom k vzniku ujmy na živote alebo zdraví zamestnanca môže dôjsť aj vďaka protiprávnemu konaniu zamestnávateľa....

Spôsoby doručovania písomností regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V priebehu správneho konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") sa vydávajú listiny, ktoré je potrebné doručiť v súlade s právnou úpravou. Len riadne doručené listiny, ktoré boli príslušným RÚVZ doručené účastníkovi...

Miestna ohliadka priestorov vykonávaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Miestna ohliadka vykonávaná regionálnym úradom verejného zdravotníctva je významným procesným úkonom. Tak napríklad pokiaľ podnikateľ podá príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") návrh na uvedenie priestorov do pr...

Účastník konania a zúčastnená osoba pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V rámci konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva môžu vystupovať subjekty, ktoré majú procesné postavenie účastníka správneho konania. V určitých prípadoch vyplýva právne postavenie účastníka konania z právnej úpravy. Spôsobilosť by...

Výpoveď svedka pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

V rámci konania pred príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže vzniknúť potreba overiť určité skutočnosti prostredníctvom svedeckej výpovede. Pritom v súvislosti s výpoveďou svedka má regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej...

Skončenie pracovného pomeru dohodou pre zdravotné príčiny

Pokiaľ zamestnanec zastáva postoj, že u zamestnávateľa má nepriaznivé pracovné podmienky, môže skončiť pracovný pomer dohodou. Pritom zamestnanec nemusí mať preukázané, že u zamestnávateľa sú pracovné podmienky, ktoré mu znemožňujú výkon závislej ...

Zdravie zamestnancov a jednotlivé zásady pracovného práva

Jednotlivé základné zásady pracovného práva sú podstatné právne predpoklady pre zabezpečenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu. Pokiaľ dochádza k porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzaniaso zamestnancami, ktorej p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály