Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 7


Postup Úradu verejného zdravotníctva po podaní odvolania

Pokiaľ účastník správneho konania podá odvolanie proti rozhodnutiu príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je odvolacím orgánom Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). Uvedenému ÚVZ SR je odvolanie ú...

Postup regionálneho úradu verejného zdravotníctva po podaní odvolania

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) majú oprávnenie rozhodovať o uvedení priestorov do prevádzky, a to na základe žiadosti subjektov. Uvedené oprávnenie im vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ve...

Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uložení sankcie

Uloženie sankcie predstavuje krajný prostriedok zjednania nápravy, ktorého cieľom je zjednanie nápravy a prinútenie subjektu, napríklad podnikateľa, aby prestal s protiprávnym konaním v danom prípade. Uložiť sankciu podnikateľovi môže príslušný re...

ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA O POVOLENÍ PODNIKANIA

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ “) sú podľa § 6 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/...

ÚLOHY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY A VÝKON ZÁVISLEJ PRÁCE

Pracovná zdravotná služba plní dôležité úlohy pri pomoci, poradenstve alebo aj odbornom výkone zdravotného dohľadu u zamestnávateľa v súvislosti s výkonom závislej práce. Rámcová právna úprava právneho postavenia a úloh pracovnej zdravotnej služby...

LEKÁRSKA ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA A JEJ VZŤAH K VÝKONU ZÁVISLEJ PRÁCE

Lekárska zdravotná prehliadka vo vzťahu k práci má za cieľ eliminovať možné nepriaznivé následky nevyhovujúceho zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k výkonu závislej práce. Významnou kategóriou zamestnancov, ktorí sa musia podrobovať zdravotný...

MOŽNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

Pri výkone závislej práce môže dôjsť ku vzniku stavu, keď sa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav zamestnanec stane zdravotne nespôsobilým na výkon závislej práce. Výkon závislej práce by totiž mohol spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia takéhoto...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály