Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 1/2021

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
1/2021

LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY Z HĽADISKA TESTOVANIA ZAMESTNANCOV NA COVID-19

Ing. Iveta Matlovičová

Hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom ni...

MÁ ZAMESTNÁVATEĽ POVINNOSŤ ZABEZPEČIŤ DOPRAVU Z PRACOVISKA POZITÍVNE TESTOVANÉMU ZAMESTNANCOVI NA KORONAVÍRUS?

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.

Aktuálne obdobie prebiehajúcich testovaní zamestnancov u veľkých zamestnávateľov na prítomnosť koronavírusu vyvoláva popri viacerých právnych problémoch, ktoré už boli opakovane pertraktované, aj p...

TVORBA PRÁVA ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A REGIONÁLNYMI ÚRADMI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Pre obce ako tvorcov právnych predpisov s miestnou pôsobnosťou, ale aj ako adresátov práva je podstatné, aby boli zachované legislatívne kompetencie subjektov ...

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT
V ZDRAVOTNÍCTVE
Mesačník; ročník XII.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10,
IČO: 31348262
Šéfredaktorka:
Ing. Klára Rábel Glosíková
Redaktorka:
PhDr. Lucia Vanochová
Redakčná rada:
doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD.,
Mgr. Tomáš Mičo,
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
Inzercia, predplatné a distribúcia:
Mgr. Katarína Dragulová,
tel.: (02) 58 10 20 31,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com
Oznámenie o vlastníckej
štruktúre vydavateľa
Vydavateľom mesačníka
Právo a manažment v zdravotníctve
je Wolters Kluwer SR s. r. o.
Vlastníkom vydavateľa je spoločnosť
Wolters Kluwer LR Central Europe GmbH,
Wipplingerstraße 24/1.OG, 1010 Viedeň.
Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené
len so súhlasom redakcie.
Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
Príspevky sú recenzované.
Články obsahujú názory ich autorov,
pričom tieto môžu byť odlišné od názorov
redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného
automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite
písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné
je 85 € vrátane DPH,
poštovného, balného a online verzie
na www.pravovzdravotnictve.sk.
Tlač: Stredná odborná škola
polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 22. 1. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 4075/10
ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-164X (online)
Časopis je dostupný
aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.