AUTOR: Marek Švec, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Dodatková dovolenka zdravotníckych zamestnancov

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Ochrana života a zdravia zamestnancov pri výkone závislej práce predstavuje základný determinant väčšiny pracovnoprávnych inštitútov v právnom poriadku Slovenskej republiky. Existujúce obmedzenia rozsahu pracovného času, práce nadčas, požiadavky na kvalitu pracovného prostredia môžeme zaradiť medzi prejav záujmu štátu na zabezpečení spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok v zmysle základných zásad pracovného práva obsiahnutých v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“).

Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni (II.)

Pracovný čas predstavuje jeden z najkomplexnejších a najzložitejších pracovnoprávnych inštitútov, ktorého právna úprava je pravidelne predmetom odborných aj politických diskusií na národnej, resp. európskej úrovni. V predošlom vydaní časopisu sme zadefinovali a vysvetlili európsky rozmer pracovného času na základe smernice č. 2003/88/ES o niektorých aspektoch organizácie pracovného času a jej transpozíciu do národných legislatív niektorých európskych krajín. V tejto časti sa pozrieme na slovenské „špecifiká“ právnej úpravy pracovného času lekárov.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť