Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 3/2024

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
3/2024

Cloud v zdravotníctve

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Cloud computing (cloud) možno definovať ako poskytovanie služieb alebo aplikácií bežiacich na serveroch v prostredí siete internet s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad prostrední...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarníková

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti poskytuje priamo v ambulancii, a to počas schválených ordinačných hodín. Zo zákona je však možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v domáco...

Dokonalá pasca (2.) – ako nemocnica k dlhu prišla

Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD. JUDr. MUDr. Anežka Zummerová, PhD.

Okresný súd Bratislava V dňa 13. marca 2023 vydal uznesenie sp. zn. 50 C-15/2023 o nariadení neodkladného opatrenia (ďalej len "uznesenie"), ktorým uložil žalovanej Všeobecnej zdravotnej poisťovni ...

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 3/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10,IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová

Redakčná rada: doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD., Mgr. Tomáš Mičo, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Internetwww.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Príspevky sú recenzované. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.

Ročné predplatné je 109 € (9,08 €/1 kus) vrátane DPH vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.pravovzdravotnictve.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 18.3.2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4075/10 (tlačené vydanie); EV 19/22/EPP (online)

ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie); ISSN 1339-164X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.