AUTOR: Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Reklama liekov, informačná asymetria a právo pacienta na informácie

Na Slovensku je zreteľná paradigmatická zmena vzťahu pacient – lekár. Je spôsobená komercializáciou a privatizáciou zdravotnej starostlivosti, pretrvávajúcou legendou o “bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti, zmenou postavenia lekára v spoločnosti, nárastom počtu sťažností, trestných oznámení a žalôb za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, vytváraním pacientskych organizácií a zvýšením informovanosti verejnosti o zdravotníctve a zdravotnej starostlivosti médiami. [1] Pacient má právnymi predpismi garantované konkrétne práva. [2] Do vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vstupuje s očakávaním, že budú naplnené. Veľmi dôležité je právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti, ktorá môže byť pacientovi poskytnutá. Lekár už nie je jediným zdrojom takýchto informácií. Pacient má k dispozícii širokú škálu iných prameňov, predovšetkým internetových stránok s diametrálne rozdielnou úrovňou. Informácie sa pacientom snažia sprostredkovať aj pacientske organizácie. Zápasia pritom s otázkou, ako pacientov informovať o možnostiach liečby bez toho, aby propagovali konkrétne lieky viazané na lekársky predpis. [3] Preto je namieste otázka, k akým informáciám má mať pacient prístup a aký je rozdiel medzi sprostredkovaním informácií a reklamou.

Pokuta za poskytnutie zdravotnej dokumentácie na účely vypracovania znaleckého posudku

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) uložil Fakultnej nemocnici v N. pokutu vo výške 2 000 eur [1] za nezákonné spracovanie citlivých osobných údajov v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov z roku 2013“).

Efektívne odškodnenie pacienta pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 5/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Princíp úplného odškodnenia za utrpenú ujmu na zdraví, ktorý zakladá nárok na jej náhradu, je jednou zo základných záruk práva na ochranu zdravia fyzickej osoby. Elementárnym predpokladom vzniku nároku na náhradu ujmy na zdraví v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) poskytovať zdravotnú starostlivosť správne [1]. Skonštatovať, že poskytovateľ túto povinnosť porušil, je oprávnený Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), súd aj samotný poskytovateľ. Zistenie porušenia povinnosti je iba prvým krokom na ceste k uspokojeniu nárokov poškodeného. Do verejného diskurzu prenikajú v ostatnom období prípady údajných aj preukázaných pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré neboli ukončené k spokojnosti pacientov a ich blízkych. Preto je namieste otázka, či platná právna úprava umožňuje efektívne odškodnenie poškodeného pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Negatívny reverz ako právny inštitút

Autori vo svojom príspevku analyzujú negatívny reverz, ako právny inštitút. Jeho podstatou je neudelenie informovaného súhlasu pacientom alebo odvolanie skôr udeleného informovaného súhlasu a tým de facto odmietnutie určitého terapeutického či diagnostického úkonu. Právna úprava negatívneho reverzu je nedostatočná, čo vedie ku problémom a nejasnostiam v praxi, hoci existujú štandardizované vzory negatívneho reverzu.

Ako využiť poznatky z práva a medicíny

Číslo:
Vydanie: 7-8/2010
Ročník: 2010

Hodnotenie:

Takmer každá činnosť v spoločnosti je regulovaná zákonmi alebo inými právnymi predpismi. Nie je to inak ani s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. O tom, ako spolu spolupracujú, či nespolupracujú právo a medicína hovoríme s Petrom Kováčom, absolventom lekárskej a právnickej fakulty, partnerom v spoločnosti Forensic – Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o, ktorá je znaleckou organizáciou v odbore zdravotníctva a farmácie v odvetví súdne lekárstvo, chirurgia, traumatológia a interná medicína.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť