Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.

Počet článkov autora: 8


Ako využiť poznatky z práva a medicíny

Takmer každá činnosť v spoločnosti je regulovaná zákonmi alebo inými právnymi predpismi. Nie je to inak ani s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. O tom, ako spolu spolupracujú, či nespolupracujú právo a medicína hovoríme s Petrom Kováčom, abso...

Efektívne odškodnenie pacienta pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Princíp úplného odškodnenia za utrpenú ujmu na zdraví, ktorý zakladá nárok na jej náhradu, je jednou zo základných záruk práva na ochranu zdravia fyzickej osoby. Elementárnym predpokladom vzniku nároku na náhradu ujmy na zdraví v súvislosti s posk...

Dokonalá pasca (2.) – ako nemocnica k dlhu prišla

Okresný súd Bratislava V dňa 13. marca 2023 vydal uznesenie sp. zn. 50 C-15/2023 o nariadení neodkladného opatrenia (ďalej len "uznesenie"), ktorým uložil žalovanej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej len "VšZP") povinnosť uhradiť jedno balenie...

Dokonalá pasca – úhrada nekategorizovaného lieku na základe neodkladného opatrenia súdu

Zolgensma je liek na liečbu dedičného ochorenia – spinálnej muskulárnej atrofie (ďalej len „SMA“). SMA je závažné neuromuskulárne ochorenie spôsobené mutáciou génu SMN1, čím dochádza k poruche tvorby SMN proteínu nevyhnutného pre prežívanie alfa m...

Náhrada škody v kontexte povinného očkovania, odškodňovacie schémy

Článok je venovaný problematike náhrady za poškodenie zdravia očkovaním. Venuje sa všeobecným princípom náhrady takejto škody, najmä kritériám na posúdenie kauzality medzi očkovaním a poškodením zdravia a dôvodom, pre ktoré sa zaviedli schémy, kto...

Reklama liekov, informačná asymetria a právo pacienta na informácie

Na Slovensku je zreteľná paradigmatická zmena vzťahu pacient – lekár. Je spôsobená komercializáciou a privatizáciou zdravotnej starostlivosti, pretrvávajúcou legendou o “bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti, zmenou postavenia lekára v spoločnosti...

Pokuta za poskytnutie zdravotnej dokumentácie na účely vypracovania znaleckého posudku

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) uložil Fakultnej nemocnici v N. pokutu vo výške 2 000 eur [1] za nezákonné spracovanie citlivých osobných údajov v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmen...

Negatívny reverz ako právny inštitút

Autori vo svojom príspevku analyzujú negatívny reverz, ako právny inštitút. Jeho podstatou je neudelenie informovaného súhlasu pacientom alebo odvolanie skôr udeleného informovaného súhlasu a tým de facto odmietnutie určitého terapeutického či dia...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály