Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Právo

Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Samotná operácia bola síce ...

Vybrané obsahové aspekty zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.)

V tomto čísle prinášame dokončenie článku k analýze obsahových náležitostí zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Samovražda trestným činom nielen v histórii

Článok približuje ponímanie neasistovanej samovraždy v histórii, so zameraním na územie Slovenska a to od obdobia, kedy samovražedné konanie nestigmatizovalo samovraha, cez obdobie, kedy sa stalo spoločensky neakceptovateľným a sankcionovateľným d...

(Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

V článku sa zaoberáme porovnaním inštitútu náhrady za škodu na zdraví a náhrady za nemajetkovú ujmu a ich (zdanlivej) konkurencii. Následne poukazujeme a bližšie rozoberáme rozhodnutie Ústavného súdu SR o sťažnosti fyzickej osoby, ktorá bola poško...

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Chronická glomerulonefritída

Centrom našej pozornosti sa v tomto článku stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 13. mája 2014. V tomto rozhodnutí bol po právnej stránke hodnotený prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi vo Faku...

Plnenie pracovných úloh a cesta do zamestnania z hľadiska možnosti vyvinenia sa zamestnávateľa zo zodpovednosti za pracovný úraz alebo chorobu z povolania

V súvislosti s pravidelne sa opakujúcimi spornými situáciami medzi zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti uplatnenia objektívnej zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz alebo chorobu z povolania je častým predmetom právneho poradenstva prá...

Výber z legislatívy

V článku upozorňujeme na nové predpisy, novelizované predpisy a judikatúru.

Z legislatívy

Uverejňujeme prehľad nových aj novelizovaných predpisov, ktoré boli publikované v ostatnom období.

Novinky v medicínskej legislatíve v roku 2015 a 2016

Počas roka 2015 bolo prijatých viacero právnych predpisov, ktoré sa týkajú oblasti zdravotníctva. Viaceré prijaté novely majú niekoľko dátumov účinností a novelizujú viaceré predpisy súčasne. V článku prinášame ich súhrnný prehľad.

Ústavný súd ČR k výhrade vo svedomí pri povinnom očkovaní

Dňa 22. decembra 2015 rozhodol I. senát Ústavného súdu Českej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 1253/14 (ďalej len „Nález“) o prípade odmietnutia povinného očkovania z dôvodu svetskej výhrady vo svedomí. Napriek tomu, že otázka povinného...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály