Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Otázky

Otázky

Pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti

OAO ID: 5137 Autor/i: Katarína Fedorová

V zmysle § 13 zákona o zdravotnej starostlivosti sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj pobyt sprievodcu hospitalizovanej osoby. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú spoplatnené a regulu...

Dioptrické okuliare ako výdavok a daňový dopad u zamestnávateľa a zamestnanca

OAO ID: 5077 Autor/i: Marián Drozd

Zamestnanec pracuje u zamestnávateľa nepretržite 10 rokov v kancelárii so zobrazovacou jednotkou. Počas tohto obdobia sa mu postupne zhoršuje zrak, zvyšujú sa mu dioptrie, o čom svedčia pravidelné kontroly u očného lekára. Je pre uplatnenie nároku...

Poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - dokazovanie

OAO ID: 5067 Autor/i: Lenka Kavarniková

V ustanovení § 38a ods. 8 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je uvedené, že pri poskytnutí výp...

Podpisová podložka a informovaný súhlas

OAO ID: 5045 Autor/i: Tatiana Mičudová

Prosím Vás o vyjadrenie na názor podpisovej podložky a informovaného súhlasu (IS) v zubnom lekárstve (aj inde). Naše zákony majú 20 rokov, viem, že tam sa to pomenúva ako "písomný IS...". V dnešnej digitálnej ére, je možné podpisovať cez podpisovú...

Príspevok na rekreáciu

OAO ID: 5017 Autor/i: Tatiana Mičudová

Pracovnčíka sa zúčastnila kúpeľnej liečby po operácii na poukaz A tkz. X . Nakoľko tohto času sa už ku kúpeľnej liečbe aj dopláca, požiadala zamestnávateľa na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ jej požiad...

Vypoved pre nadbytocnost pocas PN

OAO ID: 4987 Autor/i: Marek Švec

Zamestnankyňa mala 30. 1. 2024 nastúpiť do zamestnania po rodičovskej dovolenke. Firma od 1. 1. 2024 zrušila jej pracovné miesto, o čom je spísaný záznam. V deň nástupu do práce firma pripravila výpoveď pre nadbytočnosť s výpovednou lehotou 3 mesi...

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

OAO ID: 4849 Autor/i: Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa temer denne stretávam s nutnosťou vydávať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. V prílohe č. 5 k vyhláške 9/2009 vydanej MV SR, sú vymenované minimálne požiadavky na úrove...

Zodpovednosť za doručenie výsledkov vyšetrenia

OAO ID: 4671 Autor/i: Lenka Kavarniková

Pacientka bez ťažkostí príde k obvodnému gynekológovi na preventívnu gynekologickú prehliadku, tú jej lekár vykoná a dá jej Výmenný list na mamografiu s tým, že pacientka sa objedná sama v zariadení, ktoré si sama vyberie. Lekár teda nevie čas vyš...

Vstupná zdravotná prehliadka

OAO ID: 4487 Autor/i: Marián Drozd

Má zamestnávateľ pri nástupe zamestnanca povinnosť poslať zamestnanca na vstupnú prehliadku? Ak áno, je následne preplatenie tejto prehliadky uznaný daňový náklad?

Zamestnanec vo svojej s. r . o.

OAO ID: 4435 Autor/i: Lenka Kavarniková

Musím byť zamestnaný vo svojej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Dokumentácia poskytovateľa

OAO ID: 4345 Autor/i: Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ ADOS, vykonávame ošetrovateľské výkony v domácom prostredí pacienta. Jednorazový výkon odber krvi pacientovi, stačí dokumentovať elektronicky v dekurze? Alebo musím aj v papierovej forme? Odber indikuje vždy lekár.

Predlženie zmluvy na dobu určitú

OAO ID: 4339 Autor/i: Iveta Matlovičová

Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá ma dohodnutú zmluvu na dobu určitú - 1 rok do 31.12.2022. Môžeme jej teraz predĺžit zmluvu na 2 roky (s...

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

OAO ID: 4273 Autor/i: Lenka Kavarniková

Pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní ZS s poskytovateľom ZS "A" , približne po 3 mesiacoch od uzatvorenia tejto dohody si našiel nového poskytovateľa ZS "B", s ktorým uzatvoril novú dohodu o poskytovaní ZS. Aké právne následky má uzatvorenie nov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.