Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Očkovanie ako prevencia ochrany zdravia zamestnanca

Rubrika: Trendy Vydanie: 2/2019

Strategické zameranie sa na zdravý spôsob života populácie v každej krajine je dôležitým prvkom v nastavení perspektívy znižovania chorobnosti jej obyvateľstva. Žiadna krajina si v súčasnej dobe nemôže dovoliť nevenovať dostatočnú pozornosť problému prenosných chorôb a musí neprestajne zabezpečovať

Online časopis

Regulácia marketingu v zdravotníctve zaostáva

Rubrika: Trendy Vydanie: 2/2019

Aj napriek tomu, že objem prostriedkov investovaných do marketingu v zdravotníctve sa za posledné dve desaťročia zvýšil, dohľad nad jeho praktikami zostáva zo strany regulátorov stále pomerne obmedzený. K podobnému záveru dospeli aj výskumní pracovníci, profesori Steven Woloshin a Lisa Schwartzová z

Online časopis

Strojové učenie by mohlo zlepšiť liečbu pacientov s intenzívnou starostlivosťou

Rubrika: Trendy Vydanie: 2/2019

Lekári na jednotkách intenzívnej starostlivosti čelia neustálej dileme: na jednej strane každý krvný test, ktorý si objednajú, môže priniesť dôležité informácie, ale na druhej strane to predstavuje zvýšené náklady a aj riziká pre pacienta. Na riešenie tejto výzvy výskumníci z americkej Princeton Uni

Online časopis

Krajiny vynakladajú viac na financovanie zdravotníctva

Rubrika: Trendy Vydanie: 3/2019

Výdavky na zdravotníctvo rastú rýchlejšie ako zvyšok globálnej ekonomiky, čo predstavuje 10 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP). Uvádza to nová správa o globálnych výdavkoch na zdravotníctvo od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá poukazuje na rýchlu vzostupnú trajektóriu globálnych

Online časopis

Zodpovedná osoba a posúdenie vplyvu na spracovanie osobných údajov vo svetle GDPR

Rubrika: Právo Vydanie: 3/2019

Zodpovedná osoba alebo v skratke DPO (Data Protection Officer) je osoba, ktorá má za úlohu zabezpečiť dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Inými slovami, má pomáhať prevádzkovateľom a sprostredkovateľom dodržiavať Nariadenie Eu

Online časopis

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Rubrika: Právo Vydanie: 3/2019

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatrenia súdu.

Online časopis

Vplyv duševnej poruchy na uzavretie manželstva v slovenskom právnom poriadku

Rubrika: Právo Vydanie: 3/2019

Od júla 2016 nie je podľa slovenského právneho poriadku už možné pozbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony. Možné je len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, a to podľa § 231 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v z. n. p.

Online časopis

Evidencia pracovného času

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 3/2019

Jednotliví členovia autorského kolektívu sa v minulosti opakovane venovali v článkoch časopisu Právo a manažment v zdravotníctve problematike rozvrhovania pracovného času u zdravotníckych zamestnancov, a to nielen vo vzťahu k posudzovaniu jednotlivých období patriacich alebo nepatriacich do pracovné

Online časopis

Viac lekárov primárnej starostlivosti vedie k predlžovaniu dĺžky života

Rubrika: Trendy Vydanie: 3/2019

Nový výskum uverejnený vo februárovom vydaní periodika JAMA Internal Medicine ukazuje, akí dôležití sú pre zdravie obyvateľstva lekári v primárnej zdravotnej starostlivosti. Zistil, že navýšenie o každých desať lekárov na 100 000 obyvateľov v Spojených štátoch amerických je spojených s 51,5-dňovým n

Online časopis

Výber z legislatívy

Rubrika: Trendy Vydanie: 3/2019

Vybrané aktuálne vydané legislatívne zmeny.

Online časopis

Falšované lieky: nové pravidlá na zvýšenie ochrany pacientov

Rubrika: Trendy Vydanie: 3/2019

Od 9. februára 2019 sa začali uplatňovať nové bezpečnostné pravidlá týkajúce sa predpisovania liekov predávaných v EÚ. K opatreniam sa pristúpilo po tom čo falšovanie liekov v krajinách Únie dlhodobo predstavovalo ohrozenie verejného zdravia.

Online časopis

Spotrebitelia majú iné vnímanie ako regulačné orgány

Rubrika: Trendy Vydanie: 4/2019

Štúdia medzinárodného tímu pod vedením vedcov z britskej Univerzity of Surrey prišla so zistením, že spotrebitelia vnímajú výživové a zdravotné tvrdenia inak ako regulačné orgány. Počas tejto jedinečnej štúdie vedecký tím skúmal, či spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Slovinsku, Nemecku, Španielsku

Online časopis

Ústavné limity § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Rubrika: Právo Vydanie: 4/2019

Príspevok sa zaoberá aplikáciou § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov a jeho možným nesúladom s jednotlivými článkami Ústavy SR. Autor podrobuje analýze uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Sk 6/2017 z

Online časopis

Právo osôb so zdravotným postihnutím na ochranu zdravia

Rubrika: Právo Vydanie: 4/2019

Podľa čl. 40 Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia. V súlade s medzinárodnoprávnymi dokumentmi pod právom na ochranu zdravia rozumieme právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne fyzického a duševného zdravia. [1] Zdravie je súčasťou fyzickej integrity človeka, a ako také je ústavne chránené

Online časopis

Veková diskriminácia na pracovisku

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 4/2019

Každý trh práce je ovplyvňovaný demografickou štruktúrou obyvateľstva. V súčasnosti sa v európskom meradle čoraz viac skloňuje pojem starnutie populácie, ktorého proces súvisí s novými modernými technológiami, ktoré zapríčiňujú pokles plodnosti a pôrodnosti, čím sa proces demografického starnutia pr

Online časopis

Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 4/2019

V každodennom živote sa stretávame s konfliktmi a nedorozumeniami rôzneho druhu. Mnohé zvládame sami a niektoré z nich riešime súdnou cestou. Väčšinu sporov v zdravotníckom zariadení, ktoré končia na súde, by pri začiatku konfliktu mohol zvládnuť odborník na mimosúdne riešenie sporov – mediátor. Med

Online časopis

Výdavky na zdravotnú starostlivosť v USA sú najvyššie spomedzi vyspelých krajín

Rubrika: Trendy Vydanie: 4/2019

Spojené štáty utratia oveľa viac prostriedkov na zdravotnú starostlivosť ako iné vyspelé krajiny. Ako uvádza štúdia vedeckého tímu z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Research, hlavným dôvodom nie je väčšie využívanie zdravotnej starostlivosti, ale vyššie ceny súvisiace s jej poskytova

Online časopis

Nedostatok liekov: prídelový systém a následné hromadenie liekov

Rubrika: Trendy Vydanie: 4/2019

V Spojených štátoch sa nedávno uskutočnil zaujímavý výskum ohľadom nedostatku liekov v nemocniciach, ktorého výsledky boli uverejnené v marcovom vydaní periodika JAMA Internal Medicine. Téma aj výsledky výskumu ukazujú, že problémy podobného charakteru netrápia len nemocnice na Slovensku, ale ide o 

Online časopis

WHO: Nerovnomerný prístup k službám spôsobuje rozdiely v dĺžke života

Rubrika: Trendy Vydanie: 5/2019

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) v dokumente Svetová zdravotnícka štatistika 2019 (World Health Statistics) tvrdí, že nerovnomerný prístup k zdravotníckym službám spôsobuje rozdiely v predpokladanej dĺžke života. V mnohých prípadoch majú muži horší prístup k zdravotn

Online časopis

Efektívne odškodnenie pacienta pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Rubrika: Právo Vydanie: 5/2019

Princíp úplného odškodnenia za utrpenú ujmu na zdraví, ktorý zakladá nárok na jej náhradu, je jednou zo základných záruk práva na ochranu zdravia fyzickej osoby. Elementárnym predpokladom vzniku nároku na náhradu ujmy na zdraví v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je porušenie povi

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie