Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Ak sa telemedicína poskytuje efektívne, môže rozšíriť prístup k zdravotnej starostlivosti

Rubrika: Editoriál Vydanie: 11/2022

Pandémia COVID-19 objasnila, ako môže telemedicína pomôcť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti všetkým, najmä ľuďom žijúcim v odľahlých oblastiach a komunitách s nedostatočnou obsluhou. Krajiny na celom svete sa však snažia zabezpečiť rutinné používanie a dlhodobo udržateľný prístup k službám t

Online časopis

Status odborného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Rubrika: Právo Vydanie: 12/2022

Inštitút odborného zástupcu v oblasti zdravotníctva je v slovenskom právnom poriadku upravený dlhodobo. Jeho základné rysy nájdeme vo viacerých zdravotníckych zákonoch, a preto postavenie odborného zástupcu nie je vždy stopercentne jednotné. V rámci tohto príspevku sa bližšie pozrieme na postavenie

Online časopis

Odborný zástupca ambulancie – čo by ste mali o ňom vedieť

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 11/2022

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odborného zástupcu možno určiť v rôznych druhoch zdravotníckeho povolania. Na to, aby

Online časopis

Vybrané právne aspekty postavenia všeobecného lekára pre dospelých v Slovenskej republike

Rubrika: Právo Vydanie: 1/2023

Všeobecné lekárstvo je špecializačným odborom so zameraním na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá tvorí základ zdravotníckeho systému v Slovenskej republike. Ako vedecká disciplína medicíny má vlastné špecifiká poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie odboru, sieť pracovísk,

Online časopis

Právny vývoj elektronického zdravotníctva v EÚ a Slovenskej republike

Rubrika: Právo Vydanie: 1/2023

Elektronizácia zdravotníctva predstavuje súčasť a jednu z agend procesu informatizácie spoločnosti. Vízia informačnej spoločnosti a jednotlivé princípy prechodu od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti boli formulované štátmi G7 (skupina siedmich najvyspelejších štátov sveta) a EÚ už n

Online časopis

Významný úspech pre Slovensko: MultiplexDX získal jeden z najprestížnejších grantov v európskom priestore

Rubrika: Trendy Vydanie: 1/2020

Slovenský startup MultiplexDX zaoberajúci sa vývojom precíznej onkologickej diagnostiky získal grant z celoeurópskej schémy EIC Accelerator. Ide vôbec o prvú slovenskú firmu, ktorej sa podarilo uspieť v tomto prestížnom celoeurópskom programe zameranom na podporu inovácií a R&D. MultiplexDX získ

Online časopis

Novinky z legislatívy

Rubrika: Právo Vydanie: 1/2020

Prinášame výber z aktuálnych legislatívnych zmien.

Online časopis

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

Rubrika: Právo Vydanie: 1/2020

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020 Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) je zabezpečiť

Online časopis

Fajčenie na pracovisku z hľadiska pracovného práva

Rubrika: Právo Vydanie: 1/2020

Pravidelnou súčasťou úpravy vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa stáva aj otázka súvisiaca s trávením času zamestnanca počas prestávok v práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o prestávku v práci na odpočinok a jedenie alebo prestávku v práci, ktorý vyplýva z dohody obsiahnutej v kol

Online časopis

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 1/2020

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom je upravená pracovná zdravotná služba. Pracovná zd

Online časopis

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 1/2020

Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým

Online časopis

Lekári nesprávne hodnotia elektronické zdravotné záznamy

Rubrika: Trendy Vydanie: 1/2020

Zámerom prechodu na využívanie elektronických zdravotných záznamov (ďalej len „EZZ“) bolo zlepšiť kvalitu a efektívnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre lekárov, ale hlavne pre pacientov. To všetko v rámci zavádzania elektronického zdravotníctva (e-Zdravie), ktoré malo podstatne zmeniť zdravotné

Online časopis

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

Rubrika: Poradňa Vydanie: 1/2020

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: „asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedenie dispenzárov, odpovedanie na telefonické požiadavky

Online časopis

Uplatňovanie cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie

Rubrika: Poradňa Vydanie: 1/2020

Spoločnosť Slovenská s. r. o. má dvoch spoločníkov − občanov Maďarska, bývajúcich v Budapešti. V Bratislave majú ambulanciu, kde pracujú 2 dni v týždni. Sú v spoločnosti zároveň zamestnaní (ako lekár a asistent). Môžu si dať do nákladov spoločnosti výdavky na cestovné (vlak) z MR do SR, parkovné (ak

Online časopis

WHO vyhlásila pre nový koronavírus 2019-nCoV stav globálnej zdravotnej núdze

Rubrika: Trendy Vydanie: 2/2020

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil 30. 1. 2020 v súvislosti s ochorením spôsobeným novým koronavírusom 2019-nCoV šíriacim sa z Číny stav globálnej zdravotnej núdze. Za stav globálnej zdravotnej núdze označuje WHO situácie či nákazy, ktoré sa môžu šíriť aj do iných krajín

Online časopis

Zmeny v zákone o pohrebníctve účinné od 1. januára 2020

Rubrika: Právo Vydanie: 2/2020

Pohrebníctvo je v Slovenskej republike regulované zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o pohrebníctve“). Prijatý bol v roku 2010 a účinný je od 1. januára 2011. Zákon o pohrebníctve upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, pr

Online časopis

Vedenie zdravotnej dokumentácie, druhy a formy zdravotnej dokumentácie, elektronická zdravotná knižka v kontexte zmien zákona č. 576/2004 Z. z. a č. 513/2013 Z. z.

Rubrika: Právo Vydanie: 2/2020

Postupným prechodom z pôvodnej papierovej zdravotnej dokumentácie na elektronickú zdravotnú knižku prešli aj kľúčové zákony, ktoré upravujú vedenie zdravotnej dokumentácie viacerými novelami. Preto by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali zdravotnej dokumentácii venovať náležitú pozornosť.

Online časopis

Rozporovanie znaleckého posudku odbornými názormi svedkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Rubrika: Právo Vydanie: 2/2020

Najzákladnejšou, ako aj najdôležitejšou úlohou zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k pacientovi, je postupovať lege artis. V súčasnosti nie sú ojedinelé súdne spory pacienta v postavení poškodeného a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckeho pracovníka v pozícii žalovaného, či do

Online časopis

Dramatické prínosy pre zdravie po znížení znečistenia ovzdušia

Rubrika: Trendy Vydanie: 2/2020

Zníženie znečistenia ovzdušia malo rýchly a dramatický vplyv na výsledky v oblasti zdravia, ako aj zníženie chorobnosti pri všetkých evidovaných ochoreniach. Uvádza sa to v článku Zdravotné prínosy redukcie znečistenia ovzdušia, ktorý bol publikovaný v časopise organizácie American Thoracic Society

Online časopis

Kratší spánok sestier pred zmenou ohrozuje bezpečnosť pacientov

Rubrika: Trendy Vydanie: 2/2020

Zdravotné sestry spia takmer o hodinu a pol menej pred pracovnými dňami v porovnaní s dňami voľna. To môže poškodzovať starostlivosť o pacienta a ohrozovať jeho bezpečnosť. S týmto zistením prišla nová štúdia vedcov z americkej NYU Rory Meyers College of Nursing. Zistenia boli publikované v časopise

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie