Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Online časopis

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia

Rubrika: Právo Vydanie: 5/2019

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia má oproti všeobecnej úprave premlčania vyplývajúcej zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) určité osobitosti, čo v praxi zvykne spôsobovať interpretačné nejasnosti a často vedie k nesprávnej, resp. neopod

Online časopis

Nárast mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendu, vo sviatok a v noci

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 5/2019

Národná rada Slovenskej republiky schváleným zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZP“), upravila príplatky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú a nerizikov

Online časopis

WHO vydalo usmernenie ohľadom digitálnych technológií

Rubrika: Trendy Vydanie: 5/2019

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) vydala nové usmernenie, v ktorom ponúka niekoľko spôsobov, ktorými môžu krajiny využívať digitálnu zdravotnícku technológiu, dostupnú prostredníctvom mobilných telefónov, tabletov a počítačov, na zlepšenie zdravia ľudí a základných zd

Online časopis

Štátne dotácie by mohli obmedziť infekcie pacientov

Rubrika: Trendy Vydanie: 5/2019

Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou (čiže ochorenia, ktoré si ľudia privodia počas liečby v nemocnici alebo v inom zdravotníckom zariadení) spôsobujú každoročne zdravotné problémy miliónom ľudí. Ich následná liečba stojí miliardy dolárov. Kým v priebehu posledných rokov došlo k určitému z

Online časopis

Stav imunity populácie na Slovensku

Rubrika: Trendy Vydanie: 5/2019

Aktuálne ohrozenia zdravia verejnosti, cestovanie osôb za prácou, turistika, migrácia, ako aj pokles očkovania, predstavujú veľké riziko šírenia infekčných ochorení najmä v oblastiach, kde nie je zabezpečená dostatočná kolektívna ochrana populácie proti prenosným ochoreniam. O kolektívnej ochrane sa

Online časopis

WHO vytvára poradnú skupinu pre oblasť digitálneho zdravia

Rubrika: Trendy Vydanie: 6/2019

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO) vytvára nový multidisciplinárny tím expertov v oblasti digitálneho zdravia, ktorý bude pre členov organizácie tvoriť technickú poradnú skupinu v tejto oblasti.

Online časopis

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

Rubrika: Právo Vydanie: 6/2019

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), a akú argumentáciu používajú účastn

Online časopis

Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi

Rubrika: Právo Vydanie: 6/2019

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia, nemocnica, iné zdravotnícke zariadenie) v pozícii zamestnávateľa musí v zdravotníckom zariadení zabezpečiť pravidlá ochrany osobných údajov a dohliadať na ich dodržiavanie. Súčasne je pri práci s osobnými údajmi nevyhnutné dodržiavať základne zásad

Online časopis

Upomínacie konanie voči dlžníkom

Rubrika: Právo Vydanie: 6/2019

V príspevku sa zaoberám zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“), ktorý bol prijatý z dôvodu veľkého množstva podaných návrhov na vydanie platobných rozkazov v rámci celej sústavy všeobecných okresných súdov v SR a tiež kvô

Online časopis

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Rubrika: Ekonomika a manažment Vydanie: 6/2019

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „ Systém riadenia EŠIF“) na programové obdobie 2014 – 2020. Systém riadenia EŠIF, samozrejme, neupravuje iba problematiku verejného obs

Online časopis

Zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti v dôsledku utrpenia pacientov sa do roku 2060 zdvojnásobí

Rubrika: Trendy Vydanie: 6/2019

Nové zistenia vedcov, ktoré boli nedávno publikované v periodiku The Lancet Global Health, poukazujú na skutočnosť, že počet ľudí zomierajúcich s potrebou paliatívnej starostlivosti sa v najbližších štyroch desaťročiach takmer zdvojnásobí. Odhaduje sa, že do roku 2060 každý rok zomrie 48 miliónov ľu

Online časopis

Obmedzenie predĺžených pracovných zmien zlepšuje spánok lekárov

Rubrika: Trendy Vydanie: 6/2019

Mať dostatočne dlhý a kvalitný spánok je dôležité pre každého − vrátane lekárov. V roku 2011 americký Accreditation Council for Graduate Medical Education stanovil limit pre prácu nastupujúcich lekárov pracujúcich v nepretržitej pracovnej zmene na šestnásť a menej hodín. Táto zmena politiky vo vzťah

Online časopis

Novinky z legislatívy

Rubrika: Právo Vydanie: 6/2019

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období.

Online časopis

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta, resp. ďalšie ošetrovanie?

Rubrika: Poradňa Vydanie: 6/2019

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý sa vo vzťahu ku mne správa verbálne agresívne, konfrontačne, uráža mňa aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, podľa svojich potrieb atď. Napriek maximálnej snahe je so všetkým nespo

Online časopis

Čerpanie sociálneho fondu – gastrolístky

Rubrika: Poradňa Vydanie: 6/2019

Sme nemocnica, príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja. Naša odborová organizácia chce čerpať sociálny fond formou gastrolístkov, ktoré sa poskytnú zamestnancom na dni dovolenky. Je to možné? A ako túto skutočnosť účtovať? Je toto čerpanie zdanené daňou z príjmov a platia sa odvody?

Online časopis

Opatrenia v oblasti klímy na ochranu zdravia obyvateľov v Európe

Rubrika: Trendy Vydanie: 7-8/2019

Organizácia EASAC (European Academies Science Advisory Council) je združenie popredných európskych vedcov z členských štátov Európskej Únie, Švajčiarska a Nórska, ktorého cieľom je byť nezávislým vedeckým hlasom, ktorý pomáha Európskej Únii presadzovať politiku v prospech všetkých krajín združených

Online časopis

Mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka, vedenie zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2019

Základné zásady ochrany osobných údajov sú úzko späté s povinnosťami zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných právnych predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

Online časopis

„Zabudnuté“ pomôcky v tele pacienta po operačnom zákroku

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2019

Týmto článkom by som chcela upriamiť pozornosť najmä zdravotníckych pracovníkov, ale aj širokej verejnosti na problematiku „zabudnutých“ operačných pomôcok, resp. objektov, ktoré zostali v tele pacienta po operačnom zákroku. Podľa môjho názoru je táto téma na Slovensku, ale aj v Českej republike mál

Online časopis

Pokuta za poskytnutie zdravotnej dokumentácie na účely vypracovania znaleckého posudku

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2019

Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „Úrad“) uložil Fakultnej nemocnici v N. pokutu vo výške 2 000 eur [1] za nezákonné spracovanie citlivých osobných údajov v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len

Online časopis

Novinky z legislatívy

Rubrika: Právo Vydanie: 7-8/2019

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období.

Výsledky vyhľadavania podľa sekcie