Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Ekonomika a manažment

Moment hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži

Postup reverzného verejného obstarávania predstavuje významné zjednodušenie postupov verejného obstarávania tak pri podlimitných, ako aj pri nadlimitných zákazkách. Keďže inštitút reverzného verejného obstarávania je pomerne nový, v tomto príspevk...

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vyk...

Vplyv štrajkov lekárov na úmrtnosť pacientov

V časopise British Medical Journal bola uverejnená štúdia vedcov z Harvard Medical School a Brigham and Women‘s Hospital (Boston, USA), ktorá sa zaoberala analýzou protestných akcií lekárov v rozvinutých krajinách a ich vplyvu na úmrtnosť paciento...

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (I.)

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdra...

Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa

V ostatnom období sa pomerne často možno stretnúť s rôznymi prípadmi, v ktorých majú zamestnanci niekedy odôvodnene, niekedy nie, pocit, že sa k nim zamestnávateľ alebo jeho vedúci zamestnanci správajú nevhodným spôsobom. Tento nevhodný spôsob sa ...

Anketa

S nástupom nového ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika, prichádzajú aj nové návrhy a reformy na zlepšenie stavu rezortu, ktorý sa borí s mnohými problémami. Spýtali sme sa lekárov z praxe, ako sa im pozdávajú zamýšľané zmeny a ako by oni riešili...

Pracovná zdravotná služba (II.)

V minulom čísle sme sa venovali v rámci zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom, výkonu lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác, ako...

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z operačného programu zdravotníctvo

Vo vzťahu k pracovnej sile, ako základu konkurencieschopnosti ekonomiky, je zdravie jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú jej úroveň a kvalitu. Zdravá pracovná sila je synonymom prosperujúcej a výkonnej pracovnej sily schopnej vytvá...

Odhad hodnoty ambulancie lekára

Ohodnocovanie podnikov sa dostalo do popredia od roku 1989 po prechode na trhové hospodárstvo. V období veľkej a malej privatizácie vznikla potreba stanovenia hodnoty podnikov v súvislosti s ich predajom. V súčasnosti je už problematika ohodnocova...

Výber z legislatívy

Aktuálne publikované predpisy zo Zbierky zákonov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály