RUBRIKA: Ekonomika a manažment

zoradiť výsledky podľa:

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: Mgr. Miriam Tipánová

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto zákone sú taktiež upravené práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie. Okrem iných práv má pacient právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, robenia si výpiskov a kópií. Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

Programové vyhlásenie vlády SR pre zdravotníctvo

Dátum:
Autor: JUDr. Tomáš Buzinger

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Výsledky parlamentných volieb na konci februára 2020 priniesli zmenu vlády SR, ktorá po svojom vymenovaní prezidentkou SR dňa 21. marca 2020 začala pripravovať Programové vyhlásenie vlády SR (ďalej len „PVV“). Vláda SR podľa čl. 113 Ústavy SR je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu SR (ďalej len „parlament“), predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Prípravu PVV zasiahla aj nastolená celosvetová krízová situácia pri náročnom boji s koronavírusom COVID-19. Po skoncipovaní PVV a jeho predstavení v parlamente bolo schválené na zasadnutí dňa 30. apríla 2020.

Dejiny očkovania a súvisiacej štátnej regulácie: Habsburská monarchia

Dátum:
Autor: JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Príspevok je náhľadom do dejín očkovania a súvisiacej štátnej regulácie v Habsburskej monarchii, resp. rakúskej časti Rakúsko-Uhorska. Rakúsko bolo prvou krajinou, v ktorej sa s úspechom verejne očkovalo za hranicami Anglicka po Jennerovom vakcinačnom objave. Ak chceme spoznať dejiny očkovania a vývoj súvisiacej právnej úpravy na území Slovenska (v minulosti súčasť Uhorska, Habsburskej monarchie, Rakúsko-Uhorska, Československa), začať musíme práve obdobím existencie Habsburskej monarchie, kde bolo v 19. storočí vydané nariadenie o nepriamych prostriedkoch donútenia k očkovaniu proti pravým kiahňam. Rakúsko však v období do rozpadu Habsburskej ani Rakúsko-Uhorskej monarchie neuzákonilo priamo vynútiteľnú očkovaciu povinnosť (peňažný trest alebo trest odňatia slobody za nesplnenie povinnosti). V Uhorsku, na území ktorého žili Slováci, bola očkovacia povinnosť a súvisiace sankcie za jej nedodržanie v zákone prvýkrát konštatovaná v roku 1876.

Etické a právne súvislosti prístupu k inovatívnej liečbe

Dátum:
Autor: JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Číslo:
Vydanie: 5/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Hoci má prístupnosť zdravotnej starostlivosti viac rozmerov [1], vo vzťahu k zabezpečeniu účinnej liečby je bezpochyby najdôležitejší rozmer ekonomický. Liek je ekonomicky prístupný, ak si ho štáty a jednotliví pacienti môžu dovoliť. Prístupnosť preto závisí od ekonomickej výkonnosti konkrétneho štátu a charakteristík jeho zdravotníckeho systému, ako sú napríklad existencia zdravotného poistenia či výška spoluúčasti pacientov. [2] V ideálnom svete by mal výrobca stanoviť cenu tak, aby umožnil prístup k liečbe aj tým najchudobnejším krajinám a jednotlivcom. [3]

Otvára COVID-19 v zdravotníctve dvere schránkovým firmám?

Dátum:
Autor: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 vyžaduje podniknutie rýchlych krokov na obstaranie ochranných pomôcok, zdravotníckeho materiálu, ako aj iných tovarov, služieb a stavebných prác na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia obyvateľstva. Ako sa obstaráva v čase mimoriadnej situácie? Môže COVID-19 priniesť nevýhodné nákupy a návrat schránkových firiem? Na túto tému sme sa rozprávali s JUDr. Jánom Azudom, advokátom a partnerom advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom sa snažíme priblížiť základné pravidlá pri ich vyberaní. Taktiež by sme chceli upozorniť na problematiku cenníka a zoznamu zdravotných výkonov, ktoré v praxi lekárom môžu robiť problémy a na základné povinnosti, ktoré poskytovateľ musí dodržiavať.

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby.

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom je upravená pracovná zdravotná služba. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na ochranu zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia.

Reklama liekov, informačná asymetria a právo pacienta na informácie

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Na Slovensku je zreteľná paradigmatická zmena vzťahu pacient – lekár. Je spôsobená komercializáciou a privatizáciou zdravotnej starostlivosti, pretrvávajúcou legendou o “bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti, zmenou postavenia lekára v spoločnosti, nárastom počtu sťažností, trestných oznámení a žalôb za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, vytváraním pacientskych organizácií a zvýšením informovanosti verejnosti o zdravotníctve a zdravotnej starostlivosti médiami. [1] Pacient má právnymi predpismi garantované konkrétne práva. [2] Do vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vstupuje s očakávaním, že budú naplnené. Veľmi dôležité je právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu a zdravotnej starostlivosti, ktorá môže byť pacientovi poskytnutá. Lekár už nie je jediným zdrojom takýchto informácií. Pacient má k dispozícii širokú škálu iných prameňov, predovšetkým internetových stránok s diametrálne rozdielnou úrovňou. Informácie sa pacientom snažia sprostredkovať aj pacientske organizácie. Zápasia pritom s otázkou, ako pacientov informovať o možnostiach liečby bez toho, aby propagovali konkrétne lieky viazané na lekársky predpis. [3] Preto je namieste otázka, k akým informáciám má mať pacient prístup a aký je rozdiel medzi sprostredkovaním informácií a reklamou.