Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Ekonomika a manažment

Moment hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži

Postup reverzného verejného obstarávania predstavuje významné zjednodušenie postupov verejného obstarávania tak pri podlimitných, ako aj pri nadlimitných zákazkách. Keďže inštitút reverzného verejného obstarávania je pomerne nový, v tomto príspevk...

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (II.)

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku venovanému spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vyk...

Vplyv štrajkov lekárov na úmrtnosť pacientov

V časopise British Medical Journal bola uverejnená štúdia vedcov z Harvard Medical School a Brigham and Women‘s Hospital (Boston, USA), ktorá sa zaoberala analýzou protestných akcií lekárov v rozvinutých krajinách a ich vplyvu na úmrtnosť paciento...

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (I.)

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdra...

Sťažnosť zamestnanca podľa Zákonníka práce a možné prípady jej uplatnenia u zamestnávateľa

V ostatnom období sa pomerne často možno stretnúť s rôznymi prípadmi, v ktorých majú zamestnanci niekedy odôvodnene, niekedy nie, pocit, že sa k nim zamestnávateľ alebo jeho vedúci zamestnanci správajú nevhodným spôsobom. Tento nevhodný spôsob sa ...

Možnosti účtovania a doúčtovania v stomatológii

Privatizácia zdravotníckych zariadení vrátane stomatológie nastolila otázku ich financovania a tvorby cien stomatologických výkonov. Transformácia zdravotníctva postavila lekára na úroveň podnikateľa poskytujúceho zdravotnícku starostlivosť na zák...

Poistenie zodpovednosti neštátnych zdravotníckych zariadení

V živote nás môže stretnúť veľké množstvo nečakaných príhod, ktoré môžu zasiahnuť do nášho zdravia, či majetku a spôsobiť jeho poškodenie alebo úplné zničenie. Málokto je finančne pripravený na to, aby dokázal nahradiť nečakane vzniknutú škodu vla...

Uznávanie kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov so slovenskými a československými dokladmi o vzdelaní v Európskej únii

Jedna zo štyroch základných slobôd jednotného vnútorného trhu Európskej únie je voľný pohyb osôb, ktorý umožňuje občanom SR požiadať o uznanie svojej získanej kvalifikácie na Slovensku alebo v bývalom Československu v inom štáte Európskeho hospodá...

Komunikácia lekára s onkologickým pacientom ovplyvňujúca dodržiavanie liečebného režimu

V článku hodnotíme výskum uvedenej problematiky, ktorý prebiehal na Otorinolaryngologickej klinike vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou s. Cyrila a Metoda v Petržalke v rokoch 2008 a 2009.

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania cudzincom na území SR

Všetky členské štáty EÚ zápasia z nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Nástrojom únie, ako vyriešiť tento problém, je systém vzájomného uznávania kvalifikácií, ktorý upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály