Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 5/2023

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
5/2023

Študenti ako zdravotnícki pracovníci aj mimo krízovej situácie

JUDr. Ivan Humeník, PhD. Mgr. Lenka Kavarníková

Do Národnej rady Slovenskej republiky bolo v apríli predložených viacero návrhov zákonov, z ktorých niektoré sa týkajú práve aj oblasti zdravotníctva. Navrhované legislatívne zmeny by sa mali dotkn...

Osobitná cenová regulácia a ďalšie zmeny v systéme úhrad liekov

Mgr. Eva Siminská

Dňa 23. júna 2022 bola prijatá novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o z...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

JUDr. Dušan Čurila, Ph.D. MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová, MBA

Spôsobilosť na právne úkony predstavuje schopnosť jednotlivca vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Plná spôsobilosť na právne úkony sa nadobúda plnoletosťou. Najčastejšie ide o o...

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 5/2023

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10,IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová

Redakčná rada: doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD., Mgr. Tomáš Mičo, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Internetwww.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Príspevky sú recenzované. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.

Ročné predplatné je 99 € (8,25 €/1 kus) vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.pravovzdravotnictve.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 18. 5. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4075/10 (tlačené vydanie); EV 19/22/EPP (online)

ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie); ISSN 1339-164X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.