Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Podanie adresované regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

Dátum: Rubrika: Právo

V priebehu správneho konania pred príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva mu účastníci správneho konania zasielajú rôzne podania. Pretože na procesný priebeh konaní pred regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), je potrebné tento predpis použiť aj na posúdenie podaní. Podanie adresované RÚVZ musí spĺňať obsahové náležitosti podania v správnom konaní, ale taktiež aj náležitosti dané osobitnou právnou úpravou. Taktiež musí takéto podanie spĺňať aj formálne predpoklady, hlavne pokiaľ ustanovuje nutnosť použiť formuláre osobitná právna úprava. Rovnako správny poriadok ustanovuje postup správneho orgánu v prípade odstraňovania nesprávností podania.

Formálne náležitosti podania adresovaného RÚVZ v správnom konaní

Príklad č. 1:
Účastník správneho konania adresoval príslušnému RÚVZ e-mailovú správu, ktorá ale nebola zabezpečená zaručeným elektronickým podpisom. Príslušný RÚVZ však neinformoval účastníka správneho konania, že je potrebné zaručený elektronický podpis doplniť alebo podanie zaslať v písomnej forme. V tomto prípade konal príslušný RÚVZ v súlade s platným právom?
Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadkupodanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice.
Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu
, ktorým je zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice
.
______________________________
UPOZORNENIE:
Pokiaľ teda účastník správneho konania podá podanie príslušnému RÚVZ v elektronickej forme bez potrebnej autorizácie, je potrebné takéto podanie v lehote troch pracovných dní doplniť, a to autorizovaným elektronickým podaním podľa osobitnej právnej úpravy alebo v listinnej forme. Pokiaľ navrhovateľ nedoplní včas svoje neautorizované elektronické podanie, tak správny orgán sa ním nebude zaoberať. Taktiež navrhovateľ nemôže na takýto postup správneho orgánu podať sťažnosť.
Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva, pričom ide o kogentnú právnu úpravu
. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.
______________________________
Preto možno uviesť, že príslušný RÚVZ konal v súlade s platným právom.

Obsahové náležitosti podania adresovaného RÚVZ v správnom konaní

Preto, aby mohlo podanie spôsobiť právnym poriadkom ustanovené právne následky, musí popri formálnych náležitostiach spĺňať aj jednotlivé obsahové náležitosti, ktoré sú ustanovené nielen
-
kto ho podáva,
-
akej veci sa týka,
-
čo sa navrhuje,
-
podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci,
-
osobitné právne predpisy môžu ustanoviť ďalšie náležitosti podania.

Kto podanie podáva

V podaní sa musí navrhovateľ jednoznačne a nezameniteľne identifikovať. Pokiaľ je navrhovateľom fyzická osoba, musí sa identifikovať cez meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia, pokiaľ to uzná za potrebné, tak môže uviesť aj rodné číslo. Pokiaľ ide o fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, musí presne uviesť svoje obchodné meno a adresu miesta podnikania zo živnostenského registra. Pokiaľ je navrhovateľom obchodná spoločnosť, je potrebné uviesť presné údaje z obchodného registra.

Akej veci sa podanie týka

Pokiaľ sa podanie týka už začatej procesnej veci, tak možno uviesť spisovú značku konania, ktorého sa týka, inak je potrebné slovne uviesť, opísať dané procesné konanie, ktoré prebieha. V prípade podania návrhu, ktorým sa začína správne konanie, je potrebné uviesť aj osobitný právny predpis, podľa ktorého sa takýto návrh podáva. Napríklad pokiaľ fyzická osoba podáva príslušnému RÚVZ návrh na uvedenie priestoru do prevádzky, je potrebné uviesť zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo sa navrhuje daným podaním

V tomto prípade musí navrhovateľ jednoznačne uviesť cieľové zameranie svojho podania, napríklad či chce doplnenie, navrhnutie dôkazných prostriedkov, rozšírenie predmetu správneho konania. Rovnako aj v tomto prípade je potrebné uviesť osobitnú právnu úpravu, pokiaľ sa jej podanie týka v danom prípade. Tak napríklad možno v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požadovať vydanie rozhodnutia o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania; o návrhoch na zotavovacie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály