Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a manažment v zdravotníctve 4/2024

ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie)
4/2024

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a výkon pitvy

Mgr. Viera Hradiská

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") ako právnická osoba podľa § 20 ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou star...

História povinných zdravotných prehliadok pred vstupom do manželstva

JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

S rozvojom lekárskej vedy od 19. storočia sa možno stretnúť so základmi kampane za verejné zdravie, ktorá významne ovplyvnila legislatívu viacerých európskych krajín. Osobitne dôležité boli roky 18...

Právo pacienta na bezplatnú kópiu lekárskeho záznamu

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Jednou z kľúčových zmien, ktorú v roku 2018 prinieslo nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohyb...

Obsah vydania

Vydáva

PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 4/2024

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10,IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová

Redakčná rada: doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD., PhD., Mgr. Tomáš Mičo, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Internetwww.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: Lucia.Vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Príspevky sú recenzované. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.

Ročné predplatné je 109 € (9,08 €/1 kus) vrátane DPH vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.pravovzdravotnictve.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 19.4.2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 4075/10 (tlačené vydanie); EV 19/22/EPP (online)

ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie); ISSN 1339-164X (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.