Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Počet článkov autora: 21


Samovražda trestným činom nielen v histórii

Článok približuje ponímanie neasistovanej samovraždy v histórii, so zameraním na územie Slovenska a to od obdobia, kedy samovražedné konanie nestigmatizovalo samovraha, cez obdobie, kedy sa stalo spoločensky neakceptovateľným a sankcionovateľným d...

Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti (I.)

Článok poskytuje stručný pohľad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našom území v dejinnom priereze od začlenenia nášho územia do Uhorského kráľovstva až po socialistické Československo. Približuje historické okamihy, ktoré zohrali kľúčov...

História povinných zdravotných prehliadok pred vstupom do manželstva

S rozvojom lekárskej vedy od 19. storočia sa možno stretnúť so základmi kampane za verejné zdravie, ktorá významne ovplyvnila legislatívu viacerých európskych krajín. Osobitne dôležité boli roky 1882, kedy nemecký lekár Robert Koch popísal baktéri...

Zdravotná starostlivosť na Slovensku pre občanov Ukrajiny

Príspevok sumarizuje nárok občanov Ukrajiny na zdravotnú starostlivosť na Slovensku v závislosti od ich statusu azylanta, osoby s doplnkovou ochranou, osoby s dočasným útočiskom, žiadateľa o azyl alebo dočasné útočisko a osoby tranzitujúcej cez Sl...

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v agende úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím – príklady vybraných súdnych rozhodnutí

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím bol zriadený spolu s Ú radom komisára pre deti podľa zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

Článok je náhľadom do právnej úpravy trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Poukázané je na vývoj predchádzajúci aktuálne účinnej regulácie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej le...

Zmena vnímania duševnej poruchy ako dôvodu na rozvod v domácom práve

Pojem duševnej poruchy definuje špecializovaná medzivládna organizácia Organizácie spojených národov WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) ako širokú škálu problémov s rôznymi symptómami, najčastejšie charakterizovanú ako kombináciu neobvyklých m...

Počiatky súdneho lekárstva na území Slovenska

Článok predstavuje niektoré kľúčové okamihy vývoja súdneho lekárstva na území Slovenska od najstarších čias do konca 19. storočia, v ktorom sa začal formovať moderný právny poriadok tak, ako ho poznáme v súčasnosti. Predstavené sú najdôležitejšie ...

Dejiny očkovania a súvisiacej štátnej regulácie: Habsburská monarchia

Príspevok je náhľadom do dejín očkovania a súvisiacej štátnej regulácie v Habsburskej monarchii, resp. rakúskej časti Rakúsko-Uhorska. Rakúsko bolo prvou krajinou, v ktorej sa s úspechom verejne očkovalo za hranicami Anglicka po Jennerovom vakcina...

Lekár a umelé prerušenie tehotenstva

Príspevok sleduje právnu úpravu postavenia vykonávateľa tehotnou ženou plánovaného umelého prerušenia tehotenstva v dejinách Slovenska, od najstarších čias po súčasnú právnu úpravu. Tam, kde právna úprava nedovoľovala legálne umelé prerušenie teho...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály