Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ingrid Lanczová, Ph.D.

Počet článkov autora: 16


Samovražda trestným činom nielen v histórii

Článok približuje ponímanie neasistovanej samovraždy v histórii, so zameraním na územie Slovenska a to od obdobia, kedy samovražedné konanie nestigmatizovalo samovraha, cez obdobie, kedy sa stalo spoločensky neakceptovateľným a sankcionovateľným d...

Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti (I.)

Článok poskytuje stručný pohľad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našom území v dejinnom priereze od začlenenia nášho územia do Uhorského kráľovstva až po socialistické Československo. Približuje historické okamihy, ktoré zohrali kľúčov...

Počiatky súdneho lekárstva na území Slovenska

Článok predstavuje niektoré kľúčové okamihy vývoja súdneho lekárstva na území Slovenska od najstarších čias do konca 19. storočia, v ktorom sa začal formovať moderný právny poriadok tak, ako ho poznáme v súčasnosti. Predstavené sú najdôležitejšie ...

Dejiny očkovania a súvisiacej štátnej regulácie: Habsburská monarchia

Príspevok je náhľadom do dejín očkovania a súvisiacej štátnej regulácie v Habsburskej monarchii, resp. rakúskej časti Rakúsko-Uhorska. Rakúsko bolo prvou krajinou, v ktorej sa s úspechom verejne očkovalo za hranicami Anglicka po Jennerovom vakcina...

Lekár a umelé prerušenie tehotenstva

Príspevok sleduje právnu úpravu postavenia vykonávateľa tehotnou ženou plánovaného umelého prerušenia tehotenstva v dejinách Slovenska, od najstarších čias po súčasnú právnu úpravu. Tam, kde právna úprava nedovoľovala legálne umelé prerušenie teho...

Vplyv duševnej poruchy na uzavretie manželstva v slovenskom právnom poriadku

Od júla 2016 nie je podľa slovenského právneho poriadku už možné pozbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony. Možné je len obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, a to podľa § 231 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v z. n. p.

Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu nie je možné

Článok reflektuje zmenu právnej úpravy týkajúcej sa reštrikčnej právomoci súdu vo vzťahu k spôsobilosti fyzických osôb na právne úkony pre nedostatok duševného zdravia, v dôsledku prijatia procesnoprávneho predpisu občianskeho práva, tzv. Civilnéh...

Bioetika v tieni minulosti a vo svetle budúcnosti

Príspevok približuje pojem bioetiky a okolnosti jej vzniku ako následku technického pokroku a poučenia sa z nelimitovaného experimentovania v 20. storočí. Predstavuje tiež niektoré zo súčasných bioetických tém.

Náhľad do vývoja právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti (II.)

V tomto čísle uverejňujeme druhú časť článku poskytujúceho stručný pohľad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na našom území v dejinnom priereze od začlenenia nášho územia do Uhorského kráľovstva až po socialistické Československo.

Právna úprava klinického skúšania liekov v Slovenskej republike

„Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým počtom pacientov zaradených do klinických skúšaní na počet obyvateľov. V súčasnosti by to mohlo byť až 9 000 Slovákov ročne.“ [1]

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály