Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

História povinných zdravotných prehliadok pred vstupom do manželstva

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

S rozvojom lekárskej vedy od 19. storočia sa možno stretnúť so základmi kampane za verejné zdravie, ktorá významne ovplyvnila legislatívu viacerých európskych krajín. Osobitne dôležité boli roky 1882, kedy nemecký lekár Robert Koch popísal baktérie tuberkulózy a 1905, kedy nemecký lekár Erich Hoffmann a nemecký zoológ Fritz Schaudinn spoluobjavili pôvodcu syfilisu.
S paralelným rozvojom pozitívnej eugeniky (εύ̃ - dobrý, -γενής - rásť) na vedeckej úrovni a tzv. negatívnej eugeniky na vedeckej a politickej úrovni o možnosti či potrebe modifikácie fyzických a mentálnych kvalít nasledujúcich generácií, sa do právnych poriadkov európskych krajín dostali návrhy doplnkov zákonov či samotné zákony zavádzajúce povinné zdravotné prehliadky pred vstupom do manželstva, ktorými sa vo všeobecnosti malo predchádzať chorobám. V súčasnosti sa povinné zdravotné prehliadky pred vstupom do manželstva vyžadujú napríklad v Spojených arabských emirátoch, ale z historického hľadiska donedávna sa vyžadovali aj v Luxembursku (2015) či Francúzsku (2008).
Ešte pred vytvorením prvých právnych úprav v Európe boli zákony vyžadujúce predmanželskú zdravotnú prehliadku prijímané celoplošne od roku 1913 v Spojených štátoch amerických. "Líšili sa od štátu k štátu, nikde však neboli úplne dôsledné. K uzavretiu manželstva sa vyžadovalo lekárske potvrdenie od muža (t.j. nie od ženy) o tom, že netrpí pohlavnou chorobou v štátoch Alabama, Severná Dakota, Oregon a Wisconsin. V New Yorku a Pennsylvánii museli obaja snúbenci zložiť prísahu, že netrpia pohlavnou chorobou ani tuberkulózou. V Indiane, Michigane, New Jersey, Oklahome a Vermonte sa vstup do manželstva s pohlavnou chorobou považoval za priestupok, avšak jeho penalizácia nebola dostatočná. V Utahu bolo manželstvo osoby trpiacej pohlavnou chorobou neplatné. Vo Virgínii musel muž, v prípade manželstva so ženou mladšou ako 45 rokov, prisahať, že netrpí nákazlivou pohlavnou chorobou a urobiť tiež prísažné vyhlásenie o tom, že si je istý, že žena, s ktorou vstupuje do manželstva, takouto chorobou netrpí."
1)
Cieľom manželských zákonov zo začiatku 20. storočia "nebolo predchádzať manželstvu, ale oddialiť ho dovtedy, kým snúbenci nedostali adekvátnu liečbu alebo kým neskončilo nákazlivé štádium syfilisu."
2)
Možno ich označiť za zákony tzv.
pozitívnej eugeniky,
ktoré sa historicky odlišujú od zákonov tzv.
negatívnej eugeniky
, založených na
"domnelo nežiaducich charakteristikách ako rasa, národnosť, etnicita a spočívajúcich v odhováraní či priamo v zákaze manželstiev a následného rodinného života osôb s týmito nežiaducimi charakteristikami, v ich sexuálnej segregácii, sterilizácii a eutanázii."
3)
Škandinávske krajiny
Prvé európske krajiny, ktoré implementovali požiadavku povinných zdravotných prehliadok pred manželstvom, boli škandinávske krajiny. Napríklad vo Švédsku bol v roku 1915 prijatý Manželský zákon, podľa ktorého "osoby trpiace nákazlivou pohlavnou chorobou, nemohli uzavrieť manželstvo a snúbenci sa museli navzájom preukázať osvedčením od lekára."
4)
V roku 1918 bol prijatý obdobný zákon v Nórsku, podľa ktorého bolo zakázané do manželstva vstúpiť osobám trpiacim syfilisom v prenosnom štádiu ochorenia. "Ak osoba trpela inou pohlavnou chorobou, epilepsiou alebo leprou, musela o tom informovať snúbenca, lekár musel oboch snúbencov upovedomiť o možných nástrahách a tí museli podpísať formulár."
5)
Od roku 1922 bol zákon, ktorý robil z mentálneho a fyzického zdravia podmienku vstupu do manželstva, účinný v Dánsku.
6)
Nemecko (Tretia ríša)
Po nástupe Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 sa do konca druhej svetovej vojny v európskom práve objavujú zákony
negatívnej eugeniky
.
V roku 1933 bol v Tretej ríši prijatý
Zákon na predchádzanie dedične poškodenému potomstvu
, ktorý umožňoval od roku 1934 nútenú sterilizáciu tých, ktorých potomstvo by s vysokou pravdepodobnosťou trpelo vážnou dedičnou fyzickou alebo duševnou poruchou. Tie boli v § 1 ods. 2 špecifikované ako mentálna retardácia, schizofrénia, manio-depresívna porucha, dedičná epilepsia, dedičná Huntingtonova choroba, dedičná slepota, dedičná hluchota a akákoľvek iná ťažká dedičná fyzická deformita. Podľa § 1 ods. 3 mohol byť sterilizovaný aj ťažký alkoholik. Podľa § 12 ods. 1, ak súd rozhodol o sterilizácii, operácia musela byť vykonaná aj proti vôli dotknutého okrem prípadu, ak žiadosť podal on sám. Lekár musel za pomoci polície vykonať potrebné opatrenia, a ak by tieto neboli dostatočné, dovolené bolo použitie priamej sily.
7)
Pred rokom 1935 sa v Nemecku povinné predmanželské prehliadky vyžadovali len u tých snúbencov, ktorí žiadali o manželskú pôžičku. Vo formulároch, vystavených Ríšskym ministerstvom verejného zdravia, sa museli poskytnúť informácie o zdravotnom stave (slabomyseľnosť, epilepsia, mentálne poruchy, kŕče, malformácie, defekty ako zdedená slepota, hluchota či nemota, ďalej deformácie chrbtice, poruchy metabolizmu, tuberkulóza, alkoholizmus, drogová závislosť, samovražedné sklony, vrodené choroby, umiestnenie v domovoch pre duševne chorých, (dosl. aj) blázincoch a ústavoch pre epileptikov) týkajúce sa nielen snúbencov, ale aj ich súrodencov, rodičov, starých rodičov a bratov a sestier rodičov a ich detí. Výlučne snúbenci museli uviesť, či trpeli chronickými infekčnými alebo vrodenými chorobami (vrátane chorôb z povolania), závislosťami či inými defektmi. Výlučne snúbenice museli ešte poskytnúť informáciu, koľkokrát boli tehotné, koľko živých a koľko mŕtvych detí porodili a koľko im bolo vykonaných interrupcií. Formulár obsahoval ustanovenie indikujúce negatívno-eugenické smerovanie, keďže lekár mohol uviesť, že napriek nezisteniu zdravotných prekážok neodporúča, aby bola osobe udelená manželská pôžička. Takto sa mohli zohľadniť rasové či ideologicky požadované rasové predpoklady.
V súvislosti s obligatórnymi predmanželskými zdravotnými prehliadkami bol v Tretej ríši v roku 1935 prijatý
Zákon o zachovaní dedičných kvalít nemeckého národa.
8)
Zákon vyžadoval, aby snúbenci pred vstupom do manželstva predložili potvrdenie od lekára o tom, že uzavretiu manželstva nestojí v ceste jedna z prekážok vymenovaných v zákone:
-
nákazlivá choroba ohrozujúca druhého partnera alebo prípadné potomstvo (napr. cholera, žltá horúčka, mor, kiahne, týfus, tuberkulóza, kvapavka, syfilis)
9)
,
-
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo predbežné konanie o ňom,
-
duševná porucha aj bez pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, ak by manželstvo bolo neželaným pre národné spoločenstvo -
Volkgemeinschaft
(napr. za dedičné boli považované aj márnotratnosť či alkoholizmus)
10)
,
-
dedičná choroba podľa Zákona na predchádzanie dedične poškodenému potomstvu okrem prípadu neplodnosti druhého snúbenca
11)
.
Dôkazom, že ide o zákon tzv. negatívnej eugeniky bolo, že lekár nemohol potvrdenie vydať ani v prípade, ak by manželstvo ohrozilo "čistotu krvi" nemeckého národa
12)
či abstraktnosť pojmu
Volkgemeinschaft
. Po vydaní certifikátu muselo byť manželstvo uzavreté do šiestich mesiacov. Ak sa preukázalo, že certifikát bol vydaný na základe nepravdivých skutočností, manželstvo bolo vyhlásené za neplatné a trestnoprávne následky boli možné pre snúbencov, sobášiaceho úradníka aj pre lekára.
13)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály