Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zdravotná starostlivosť na Slovensku pre občanov Ukrajiny

Dátum: Rubrika: Právo

Príspevok sumarizuje nárok občanov Ukrajiny na zdravotnú starostlivosť na Slovensku v závislosti od ich statusu azylanta, osoby s doplnkovou ochranou, osoby s dočasným útočiskom, žiadateľa o azyl alebo dočasné útočisko a osoby tranzitujúcej cez Slovensko. V krátkosti sa venuje tiež zmenám, ktoré vojnový konflikt priniesol pre výkon zdravotníckeho povolania ukrajinských zdravotníkov na Slovensku.

Od februára 2022 reagovali štáty na dôsledky vojny vo všetkých sférach života, nevynímajúc právo. Jednou z mnohých otázok, ktorú bolo nutné riešiť, bola otázka poskytovania zdravotnej starostlivosti pre Ukrajincov, čomu sa adekvátne musela prispôsobiť legislatíva.
Minister zdravotníctva Lengvarský podal okamžité vyhlásenie, v ktorom zhodnotil, že situácia na Ukrajine je vážna a v sektore zdravotníctva zhodnotili stav, ako by bolo možné pomôcť. Informoval o počte vyhradených nemocničných lôžok, o nemocniciach dostupných pre vojnových migrantov, o hotspotoch Ministerstva vnútra SR pre utečencov a vyzval na darovanie krvi.
1)
Slovenská lekárska komora vyjadrila podporu lekárskemu stavu a obyvateľstvu Ukrajiny a Ministerstvo zdravotníctva SR následne 7. marca informovalo, že "vojnoví utečenci z Ukrajiny majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť."
V tlačovej správe sa informovalo o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v závislosti od rôzneho statusu osôb z Ukrajiny, čo sa ďalej precizovalo.
Do prvej skupiny môžeme radiť osoby, ktorým bol
poskytnutý azyl
. Podľa článku 53 Ústavy SR: "Slovenská republika poskytuje azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politických práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami. Podrobnosti ustanoví zákon." Udelením azylu získavajú utečenci na Slovenku
trvalý pobyt
. Podľa § 8 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o azyle"), Ministerstvo vnútra SR udelí žiadateľovi azyl, ak má žiadateľ v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd. Podľa § 9 sa azyl môže udeliť aj z humanitných dôvodov (podľa vykonávacieho nariadenia MV SR z 21. februára 2014 k zákonu o azyle - neúspešní žiadatelia o azyl z radov zraniteľných osôb, t.j. najmä prestarnutých, traumatizovaných osôb a ťažko chorých, ktorých návrat do krajiny pôvodu by mohol predstavovať značné fyzické útrapy, prípadne až smrť) a podľa § 10 na účel zlúčenia rodiny. Podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zdravotnom poistení"), azylant je verejne zdravotne poistenou osobou (má vždy zdravotné poistenie) a štát je platiteľom poistného azylanta v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu (okrem situácie, ak je zákonom určené inak z dôvodu vyšších príjmov, žiadateľ o azyl má prístup na pracovný trh po 6 mesiacoch od podania žiadosti o azyl
2)
okrem prípadov uvedených v § 23 ods. 6 zákona o azyle, pričom osoba s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou nepotrebuje pracovné povolenie). Má tak nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti, na ktorý sa preukáže preukazom poistenca, a ktorá je uhradená cez jeho zdravotnú poisťovňu.
Do ďalšej skupiny môžeme zaradiť osoby, ktorým bola
poskytnutá doplnková ochrana
. Ak sa podľa § 13 zákona o azyle neudelí azyl, podľa § 13a ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia, ak zákon neustanovuje inak. Zákon o azyle definuje vážne bezprávie v § 2 písm. f) ako uloženie trestu smrti alebo jeho výkon, mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. Podľa § 13bje možné doplnkovú ochranu poskytnúť aj z dôvodu zlúčenia rodiny. Na rozdiel od azylu, pri doplnkovej ochrane sa poskytuje
prechodný pobyt
na dobu jedného roka, ktorý na základe opodstatnených dôvodov možno opäť predĺžiť na dva roky.
Podľa § 9h zákona o zdravotnom poistení a § 8 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti") má cudzinec s doplnkovou ochranou, ktorý nie je verejne zdravotne poistený (na rozdiel od azylanta sa teda rozlišuje, či je alebo nie je zdravotne poistený) na Slovensku ani v inom členskom štáte nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu verejného zdravo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály