Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo pacienta na bezplatnú kópiu lekárskeho záznamu

Dátum: Rubrika: Právo

Jednou z kľúčových zmien, ktorú v roku 2018 prinieslo nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR"), boli nové práva dotknutých osôb, ako aj posilnenie práv dotknutých osôb, ktoré v tej dobe existovali, ale nariadenie GDPR ich inovovalo.
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom nie je dôležité, či je táto osoba občanom EÚ, alebo konkrétneho členského štátu EÚ alebo nie. Nariadenie GDPR priznáva dotknutej osobe viaceré práva, ktoré súvisia so spracúvaním jej osobných údajov, u toho-ktorého prevádzkovateľa a ktoré si môže uplatniť priamo u daného prevádzkovateľa. Konkrétne ide napríklad o tieto práva:
-
právo na prístup k svojim osobným údajom,
-
na opravu,
-
na vymazanie (resp. právo "na zabudnutie"),
-
na obmedzenie spracúvania,
-
na prenosnosť údajov,
-
právo namietať, právo na prenosnosť a
-
právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,
-
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov pacientov, a to bez ohľadu na to, či zdravotnú starostlivosť pacient dostáva v nemocnici alebo u všeobecného lekára, či lekára špecialistu.
Pacient ako dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorej údaje sú spracúvané) disponuje právami v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, ktoré si môže uplatniť podľa príslušných ustanovení nariadenia GDPR.
Súdny dvor EÚ riešil nedávno prípad pacienta, ktorý si uplatnil u svojho lekára právo získať kópiu svojho lekárskeho záznamu. Predmetný súd sa zaoberal nielen povinnosťou lekára poskytnúť kópiu lekárskeho záznamu, ale aj tým, či má lekár túto kópiu poskytnúť bezodplatne alebo nie.
Osobné údaje pacienta a zdravotná dokumentácia
V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov pacientov, a to nielen bežných osobných údajov, ale aj osobitnej kategórie osobných údajov podľa čl. 9 nariadenia GDPR, ktorými sú údaje o zdraví. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vedie zdravotná dokumentácia, ktorá je podkladom pre ošetrujúceho lekára a pomáha mu určiť anamnézu pacienta, a nastaviť pacientovi vhodnú liečbu.
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z.") ustanovuje špecifické požiadavky na spracúvanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Tento zákon sa vzťahuje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorými sú zdravotnícke zariadenia, ale aj lekárov, no vzťahuje sa aj na zdravotníckych pracovníkov a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedených v zákone.
Údaje pacientov sa vedú v tzv. zdravotnej dokumentácii. Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z.
"Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe."
Zdravotná dokumentácia, v súlade s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály