Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Katarína Tomková

Počet článkov autora: 14


Následok nedostatočného informovania pacienta pred operáciou – informovaný súhlas

V článku sa zameriavame na podrobnejšiu analýzu rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky z 13. júna 2018 sp. zn. 25 Cdo 4162/2017, ktorý prejednával prípad pacienta nespokojného s výsledkom plastickej operácie [1]. Samotná operácia bola síce ...

Kde sa skrýva rovnováha pri uvádzaní rizík zákroku v informovaných súhlasoch?

Informovaný súhlas je v súčasnosti základným prvkom vzťahu medzi zdravotníckym pracovníkom/poskytovateľom na jednej strane a pacientom na druhej strane. Tento inštitút výrazným spôsobom zapája pacienta do procesu liečby, pričom zvyšuje jeho medicí...

POVINNÁ MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (2.)

Povinná mlčanlivosť nie je absolútna a existujú početné výnimky, ktoré vyplývajú z rôznych právnych predpisov, na základe ktorých je poskytovateľ dokonca povinný poskytnúť údaje zo zdravotnej dokumentácie formou výpisu alebo sprístupniť zdravotnú ...

POVINNÁ MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (1.)

Povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov je často dis­kuto­vanou témou a aj napriek pomerne stabilnej právnej úprave stále nachádzame mnohé aplikačné problémy a stretávame sa s častými otázkami zo strany zdravotníckych pracovníkov a poskytov...

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (II.)

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacient...

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (I.)

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacient...

Vedenie zdravotnej dokumentácie, druhy a formy zdravotnej dokumentácie, elektronická zdravotná knižka v kontexte zmien zákona č. 576/2004 Z. z. a č. 513/2013 Z. z.

Postupným prechodom z pôvodnej papierovej zdravotnej dokumentácie na elektronickú zdravotnú knižku prešli aj kľúčové zákony, ktoré upravujú vedenie zdravotnej dokumentácie viacerými novelami. Preto by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali ...

Zmeny v kreditnom systéme, ktoré priniesla nová vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania

Nová vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „vyhláška č. 74/2019 Z. z.“) priniesla s účinnosťou od 15. marca 2019 viaceré zmeny v kreditnom systéme.

Mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka, vedenie zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení

Základné zásady ochrany osobných údajov sú úzko späté s povinnosťami zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných právnych predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti...

Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia, nemocnica, iné zdravotnícke zariadenie) v pozícii zamestnávateľa musí v zdravotníckom zariadení zabezpečiť pravidlá ochrany osobných údajov a dohliadať na ich dodržiavanie. Súčasne je pri práci s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály