AUTOR: JUDr. Ivan Humeník, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom sa snažíme priblížiť základné pravidlá pri ich vyberaní. Taktiež by sme chceli upozorniť na problematiku cenníka a zoznamu zdravotných výkonov, ktoré v praxi lekárom môžu robiť problémy a na základné povinnosti, ktoré poskytovateľ musí dodržiavať.

Vedenie zdravotnej dokumentácie, druhy a formy zdravotnej dokumentácie, elektronická zdravotná knižka v kontexte zmien zákona č. 576/2004 Z. z. a č. 513/2013 Z. z.

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Postupným prechodom z pôvodnej papierovej zdravotnej dokumentácie na elektronickú zdravotnú knižku prešli aj kľúčové zákony, ktoré upravujú vedenie zdravotnej dokumentácie viacerými novelami. Preto by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali zdravotnej dokumentácii venovať náležitú pozornosť.

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom je upravená pracovná zdravotná služba. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku.

Zmeny v kreditnom systéme, ktoré priniesla nová vyhláška o hodnotení sústavného vzdelávania

Číslo:
Vydanie: 12/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Nová vyhláška č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „vyhláška č. 74/2019 Z. z.“) priniesla s účinnosťou od 15. marca 2019 viaceré zmeny v kreditnom systéme.

Mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka, vedenie zdravotnej dokumentácie a ochrana osobných údajov v zdravotníckom zariadení

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Základné zásady ochrany osobných údajov sú úzko späté s povinnosťami zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných právnych predpisov (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.).

Aplikácia kľúčových zásad GDPR nevyhnutných pre bezpečný postup lekára v praxi

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia, nemocnica, iné zdravotnícke zariadenie) v pozícii zamestnávateľa musí v zdravotníckom zariadení zabezpečiť pravidlá ochrany osobných údajov a dohliadať na ich dodržiavanie. Súčasne je pri práci s osobnými údajmi nevyhnutné dodržiavať základne zásady, ktoré tvoria mantinely, v rámci ktorých môžu lekári a ďalší zdravotnícki pracovníci spracúvať osobné údaje pacientov.

Zodpovedná osoba a posúdenie vplyvu na spracovanie osobných údajov vo svetle GDPR

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , Mgr. Michal Novák
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zodpovedná osoba alebo v skratke DPO (Data Protection Officer) je osoba, ktorá má za úlohu zabezpečiť dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Inými slovami, má pomáhať prevádzkovateľom a sprostredkovateľom dodržiavať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) (ďalej len „Nariadenie“) pri spracúvaní osobných údajov.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je podľa GDPR zodpovedný za ochranu osobných údajov

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Hlavnou činnosťou ambulancií, nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Tieto údaje GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zaraďuje do osobitnej kategórie osobných údajov. Netreba však zabúdať ani na genetické, biometrické a iné údaje, ktorým sa zdravotnícki pracovníci nevedia vyhnúť, pričom platí ich sprísnený režim spracúvania. Ochrana osobných údajov v zdravotníckom sektore sa nevzťahuje len na samotných pacientov, ale rovnako aj na zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.

„Letné“ legislatívne zmeny pre lekárne

Dátum:
Autor: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Gabrik
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Dňa 15. júna 2018 nadobudla účinnosť väčšia novela zdravotníckych zákonov, ktorá priniesla veľa tém, o ktorých sa diskutuje medzi odborníkmi i laikmi. Ide o novinky vo fungovaní pohotovostí, ale aj o viacero iných, menej nápadných zmien. Lekárnici, resp. poskytovatelia lekárenskej starostlivosti zrejme vedia, aké zmeny sú na svete. Niektorí ich vítajú, iní naopak. Pozrieme sa teda na to, čo praktické prinášajú legislatívne zmeny do samotného fungovania lekárne ako podnikateľského subjektu. Nové je postavenie odborných zástupcov, ktoré ma vplyv na podnikanie a rozloženie zodpovednosti v lekárni a tiež lekárenské pohotovosti.

Aplikačné problémy právnej úpravy povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov

Číslo:
Vydanie: 12/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Jednou z prvých asociácii, ktorá sa vybaví snáď každému v súvislosti so vzťahom zdravotnícky pracovník a pacient je dôvera. Dôvera ako nevyhnutný predpoklad vzťahu zdravotníckeho pracovníka a pacienta je zabezpečovaná predovšetkým prostredníctvom povinnej mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka o informáciách, ktoré sa dozvedel pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zdravotnícki pracovníci získavajú citlivé informácie o pacientovi, bez ktorých by mu nemohli pomôcť.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť