Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Počet článkov autora: 56


(Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

V článku sa zaoberáme porovnaním inštitútu náhrady za škodu na zdraví a náhrady za nemajetkovú ujmu a ich (zdanlivej) konkurencii. Následne poukazujeme a bližšie rozoberáme rozhodnutie Ústavného súdu SR o sťažnosti fyzickej osoby, ktorá bola poško...

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prevádzke jeho motorového vozidla vzhľadom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ

V článku rozoberáme možné vplyvy rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v prípade „Hassová“ a z toho vyplývajúcu možnosť oprávnenej osoby uplatňovať si nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla poskytovateľa zdrav...

Povinná mlčanlivosť a jej aplikačné problémy

Jednou z prvých asociácií, ktorá je spojená s medicínou a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, je nepochybne fenomén dôverného vzťahu medzi pacientom a lekárom. Táto dôvernosť sa vytvára citlivými informáciami, ktoré lekár o pacientovi získav...

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť...

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na „Mesiáša ústavnosti“

Obsahom článku je analýza inštitútu lekárskej služby prvej pomoci z pohľadu ústavnej konformity a zamyslenie sa nad otázkou včasnosti rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade právnych predpisov.

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.)

V predošlom vydaní časopisu sme sa začali venovať téme týkajúcej sa povinného očkovania. V prvej časti seriálu sme sa zaoberali základnými otázkami vakcinácie. Definovali sme pojem vakcinácie z pohľadu práva a ochrany osobnosti fyzickej osoby, a d...

Úvaha nad právnou záväznosťou odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR je právotvorným orgánom, ktorý svojou legislatívnou činnosťou konkretizuje práva a povinnosti subjektov zapojených do poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich zo zákona prostredníctvom podzákonných právnyc...

Poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - dokazovanie

V ustanovení § 38a ods. 8 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je uvedené, že pri poskytnutí výp...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti poskytuje priamo v ambulancii, a to počas schválených ordinačných hodín. Zo zákona je však možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pac...

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1. augusta 2023

V auguste 2023 vládla zdravotníctvu novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien týkajúcich sa aj podmienok predpisovania ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály