Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

Dátum: Autor/i: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Franko, PhD. Rubrika: Právo

Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť ľudstva s dvoma zničujúcimi globálnymi konfliktami.

Ľudské práva a ich vyjadrenie ústami zákonodarcov alebo ústami právnej filozofie však nie sú výlučnou doménou dvadsiateho storočia. Knap et al. (2004) uvádzajú: „...­První základy všeobecného osobnostního práva, ktoré nelze z historického hlediska odtrhovat od ideje lidských a občanských práv a svobod vůbec, lze v dlouholetém vývoji lidské společnosti spatřovat již v antické filosofii a v myšlení o přirozeném právu u sofistů a stoiků...“ [1]

Môže sa zdať, že aktuálny stav a definovanie ľudských práv (z pohľadu ich kvality, rozsahu a vymožiteľnosti) odpovedali spoločnosti na všetky otázky a v tejto rovine už ako právnici, či filozofi nemáme „čo povedať“. Svák (2011) v tejto súvislosti poznamenáva: „...Ľudské práva v chápaní univerzality svojho pojmu sa stali bežnou súčasťou nielen slovníka politikov, právnikov či filozofov, ale osvojili si ho aj tí, ktorým patria a z ktorých vychádzajú, teda „obyčajní“ ľudia...“ [2]

Základné ľudské práva sú garantované viacerými medzinárodnými dohovormi, a týkajú sa aj práv bezprostredne súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť sa priamo dotýka základných a najdôležitejších hodnôt chránených právom a prostredníctvom nej sa chráni život a zdravie fyzickej osoby. Medicínske činnosti ex natura sua zasahujú do základných práv fyzickej osoby, pretože s ich realizáciou je neoddeliteľne spojený zásah do telesnej a psychickej integrity fyzickej osoby.

Z uvedeného vyplýva, že práva prijímateľa zdravotnej starostlivosti pramenia a sú chránené právnymi dokumentmi najvyššej právnej sily. [3] Vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (zdravotníckym pracovníkom) a pacientom je reláciou, ktorá je charakteristická vzájomným „pnutím“, je vzťahom, v rámci ktorého dochádza ku stretu práv pacienta a práv poskytovateľa zdravotnej starostlivosti/zdravotníckeho pracovníka. Vzhľadom na určitú asymetriu vzťahu je pacient vždy v slabšom postavení, a preto je nevyhnutné, aby štát ako garant dodržiavania ľudských práv zabezpečil ich efektívne uplatňovanie a ochranu. [4]

Medzi ľudské práva, ktoré sú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zvlášť zasahované, možno zaradiť:

  • právo na život,
  • právo na slobodu pohybu a bezpečnosť,
  • právo na ochranu súkromia,
  • právo na humánne zaobchádzanie (zákaz mučenia a ponižujúceho zaobchádzania) a
  • právo (upravené v rôznych modifikáciách) na zdravotnú starostlivosť.

Uvedené práva možno nájsť v celom rade dôležitých dokumentov:

  • Všeobecná deklarácia ľudských práv (uznesenie Valného zhromaždenia OSN DE01/48).
  • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály