AUTOR: JUDr. Zdenko Doktor

zoradiť výsledky podľa:

Vypisovanie príkazov na prepravu sanitným vozidlom

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – praktický lekár pre dospelých a dlhodobo bojujem s vypisovaním príkazov na prepravu sanitným vozidlom pre pacientov. Všetky príkazy na prepravu musíme vypisovať my, keďže špecialisti ich odmietajú vypísať, aj keď dopravu indikujú oni. Je tento postup správny? Pretože nám praktickým lekárom tým stúpa nákladovosť a vypisujeme sanitné vozidlá aj na vysokošpecializované pracoviská, ktoré my ani nemôžeme indikovať. Zdravý sedliacky rozum mi vraví, že kto dopravu indikuje, mal by aj vypísať príkaz na prepravu. Dokonca musíme potvrdzovať aj spiatočné jazdy. Ako by to malo byť podľa zákona?

Odborný garant

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Sme súkromná poliklinika s odborným garantom na všetky zdravotnícke odbory. V laboratóriu máme odbornú garantku vysokoškolsky vzdelanú osobu na plný úväzok formou pracovnej zmluvy. Zamestnankyňa nás požiadala o skrátenie úväzku na 0,8, teda tam nebude jeden deň. Nie sme si istí, či s týmto budú súhlasiť na VÚC a takisto aj zdravotné poisťovne. Ako máme v danej veci postupovať?

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta, resp. ďalšie ošetrovanie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý sa vo vzťahu ku mne správa verbálne agresívne, konfrontačne, uráža mňa aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, podľa svojich potrieb atď. Napriek maximálnej snahe je so všetkým nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, trestným oznámením, medializáciou (ktorej by som sa rád vyhol, keďže pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva). Napriek tomu, že som ho vyzval, aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na našom pracovisku. Ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, keďže vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnuť ďalšie vyšetrenie/ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či život ohrozujúci stav.

Je možný opakovaný elektronický predpis poukazu na zdravotnícku pomôcku?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Chcel som začať v rámci e-zdravotníctva v mojom ambulantnom softvéri používať funkciu opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky (pomôcky pre inkontinentné sk. B), avšak výrobca softvéru mi oznámil, že to legislatíva neumožňuje a že je možný len opakovaný elektronický predpis receptu na lieky. V praxi ide o to, že značné množstvo pacientiek má opakovane každý mesiac predpísané tie isté vložky, plienky alebo nohavičky na únik moču (zdravotnícke pomôcky skupiny B, kód MKCH: U99.01, resp. U99.02) a každý mesiac je nutné vytlačiť tlačivo − poukaz. Teda možnosť predpísania opakovaného elektronického poukazu by celý systém veľmi zjednodušilo. Ktorý zákon alebo právna norma tento problém upravuje? Je možný opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky a rozlišuje sa medzi receptom na liek a poukazom na zdravotnú pomôcku? Ak legislatíva neumožňuje opakovaný elektronický predpis zdravotníckej pomôcky, prosím o uvedenie postupu, ktorým možno vykonať zmenu.

Zodpovednosť odborného zástupcu

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Akú zodpovednosť a za čo konkrétne má odborný zástupca zdravotníckeho zariadenia?

Konkrétna situácia: Neštátne zdravotnícke zariadenie – spoločnosť s ručením obmedzeným – má viacero gynekologických ambulancií. Majiteľ a konateľ s. r. o. je iná osoba ako odborný zástupca. Odborný zástupca je zamestnancom, je jedným z lekárov, ale v zariadení pracuje viac lekárov v jednom odbore. Vieme, že odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Zaujímalo by nás, čo to konkrétne znamená? Za čo zodpovedá, akú má zodpovednosť za pochybenie iných lekárov v rámci s. r. o.? Aké sú jeho možné postihy a sankcie? Ako má zodpovedať za „odbornosť“ lekárov, ak nemá možnosť ich prijímať ani prepúšťať zo zamestnaneckého pomeru? Ak majiteľ s. r. o. rozšíri činnosť aj na iné odbory, bude tento odborný zástupca zodpovedný za všetky odbory, alebo musí mať s. r. o. odborného zástupcu pre každý odbor samostatne?

Posúdenie časti zmluvy

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 4/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

  1. Je správny bod 4. zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti (Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov) v znení: „Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťovne. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.“? Ako má postupovať zariadenie sociálnych služieb v prípade, že zdravotná poisťovňa neuzná poskytnutú zdravotnú starostlivosť a neuhradí ju? Nedôjde k porušeniu ústavného nároku občana/pacienta na zdravotnú starostlivosť? V takomto prípade je poskytovateľ nútený ukončiť zdravotnú starostlivosť, aj keď z odborného hľadiska doloženého písomnou zdravotnou dokumentáciou indikácia na zdravotnú starostlivosť existuje, resp. pretrváva.
  2. Znamená to, že bod zmluvy nevylučuje právo (právo poskytovateľa) požiadať o úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť samotného pacienta alebo blízkych (priamou platbou), v prípadoch, ak zdravotná poisťovňa spätne neuzná poskytnutú zdravotnú starostlivosť?

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Poskytovateľ špecializovanej ambulantnej starostlivosti má právo k vstupnému vyšetreniu žiadať pacienta o výpis zo zdravotnej dokumentácie. Je povinný vyšetriť pacienta, ktorý neprinesie výpis zo zdravotnej dokumentácie? Ako má v takom prípade postupovať? Môže byť špecialista postihovaný, ak výpis neobsahuje dôležitú skutočnosť alebo liek, avšak závažným spôsobom ovplyvňuje rozhodnutie špecialistu o ním urobenej diagnóze alebo ním navrhnutej liečbe.

Zanedbanie starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Ako máme postupovať v situácii, keď v našom zariadení (zariadenie sociálnych služieb) ošetrujeme pacientku, ktorá trpí malnutríciou, má nepostačujúci príjem stravy a je teda ohrozená vážnymi následkami malnutrície. U pacientky je indikované zavedenie nasogastrickej sondy (perspektívne PEG), nie sú známe žiadne kontraindikácie. Pacientka netrpí onkologickým ochorením a ošetrujúce sestry sú presvedčené, že jej stav by sa mohol zlepšiť po zavedení sondy a následnom zabezpečení príjmu potravy v súlade s potrebami. Jej syn, lekár, však zavedenie sondy odmieta so slovami „nechajme babičku dožiť v pokoji“. Pacientka je dezorientovaná, nedokáže zrozumiteľne komunikovať, ale nie je zbavená svojprávnosti. Má vyše 90 rokov.

Prosíme, ako máme postupovať, aby sme neboli obvinení zo zanedbania starostlivosti? Má syn právo rozhodovať o ukončení liečby? Existuje spôsob ako pomôcť, my ho však neuplatníme, nehrozí riziko obvinenia zo zanedbania starostlivosti napríklad iným príbuzným? Do akej miery majú blízki príbuzní právo rozhodovať o liečebných postupoch, zakazovať, resp. nesúhlasiť s výkonmi, ktoré sú z pohľadu ošetrujúceho personálu potrebné?

Posúdenie duševnej spôsobilosti u učiteľov – je nutné psychologické vyšetrenie?

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 6/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V rámci prevádzkovania praxe praktického lekára pre dospelých prichádzame do kontaktu s problematikou posudzovania zdravotnej spôsobilosti. V prípade posudzovania zdravotnej spôsobilosti pedagogických zamestnancov ide o posúdenie nielen telesnej, ale aj duševnej spôsobilosti na výkon povolania. Zaujíma nás, či je zo zákona potrebné posúdenie duševnej spôsobilosti učiteľov riadnym psychologickým vyšetrením klinickým psychológom, alebo je (za predpokladu negatívnej anamnézy na psychické problémy či psychiatrické diagnózy v zdravotnej dokumentácii) dostatočné posúdenie praktickým lekárom pre dospelých?

Zodpovednosť za zdravotnú dokumentáciu po smrti alebo zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum:
Autor: JUDr. Zdenko Doktor
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 11/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Kto je zodpovedný za zdravotnú dokumentáciu po smrti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – fyzickej osoby, resp. po zániku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti právnickej osoby bez právneho nástupcu?

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť