Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pracovný poriadok a zdravie zamestnancov

Dátum: Rubrika: Právo

Pracovný poriadok je významným vnútorným normatívnym predpisom zamestnávateľa. Pre právnu relevanciu pracovného poriadku musia byť kumulatívne splnené jednotlivé právne predpoklady jeho platnosti. Pracovný poriadok musia predbežne odsúhlasiť zástupcovia zamestnancov, pokiaľ sú u zamestnávateľa ustanovení v danom prípade. Pretože pracovný poriadok určuje, čo možno u zamestnávateľa považovať za porušenie pracovnej disciplíny, zabezpečuje aj ochranu zdravia zamestnancov pred protiprávnym konaním iného zamestnanca alebo zamestnávateľa. Preto ochrana zdravia zamestnancov súvisí s rešpektovaním pracovného poriadku.
Predmet pracovného poriadku
Cieľom pracovného poriadku, ktorý je vnútorným normatívnym predpisom zamestnávateľa, je konkretizácia jednotlivých ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"), ktoré sa týkajú pracovnoprávneho vzťahu. Preto Zákonník práce ani prostredníctvom demonštratívneho výpočtu neustanovuje, aké obsahové náležitosti by mal pracovný poriadok mať. Preto je úlohou zamestnávateľa, aby si určil, čo má byť v pracovnom poriadku, na jeho právnu relevanciu však potrebuje predchádzajúci súhlas zástupcov zamestnancov, pokiaľ sú u zamestnávateľa ustanovení. Tým sa zabezpečuje zohľadnenie záujmov zamestnancov zamestnávateľa v pracovnom poriadku.
Pritom Zákonník práce obsahuje ustanovenia, ktoré nekonkretizuje, a preto je ich konkretizácia potrebná aj z hľadiska trvania pracovnoprávneho vzťahu.
Tak napríklad podľa § 63 ods. 1 písmena e) Zákonníka práce môže zamestnávateľ so zamestnancom skončiť pracovný pomer výpoveďou pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede. Podľa § 63 ods. 6 Zákonníka práce platí, že pokiaľ zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu v danom prípade.
Pritom Zákonník práce ani demonštratívnym výpočtom neustanovuje prípady "menej závažného porušenia pracovnej disciplíny", a preto tieto podstatné oblasti môžu byť predmetom pracovného poriadku.
Taktiež podľa Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej disciplíny, čo znamená okamžité skončenie výkonu závislej práce. Pritom prípady "závažného porušenia pracovnej disciplíny" Zákonník práce ani demonštratívnym výpočtom neustanovuje, a preto je na zamestnávateľovi, aby si tieto jednotlivé skutkové prípady ustanovil v pracovnom poriadku.
V pracovnom poriadku môžu byť upravené aj jednotlivé podrobnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru, napríklad ktoré podklady predloží zamestnanec svojmu zamestnávateľovi pri prijímaní do pracovného pomeru, akým spôsobom postupovať pri zmene alebo zániku pracovného pomeru.
Pre tvorbu pracovného poriadku je podstatné, aby nevznikal v polohe jednostranného právneho aktu zamestnávateľa, ale aby bol konsenzom vôle zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov, pokiaľ sú u zamestnávateľa ustanovení. Pracovný poriadok totiž ustanovuje normy, ktoré sa týkajú správania sa zamestnancov v pracovnom pomere, a preto je potrebné, aby boli zamestnanci s normami pracovného poriadku riadne oboznámení, a to počas celého trvania pracovného pomeru.
Vzhľadom na uvedenú závažnosť predmetu úpravy pracovného poriadku je podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce podstatnou právnou povinnosťou zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, a to pri nástupe do zamestnania, čím sa náležite zabezpečí, aby bol zamestnanec s pracovným poriadkom riadne oboznámený. Pokiaľ si zamestnávateľ uvedenú právnu povinnosť nesplní, tak mu síce Zákonník práce neustanovuje konkrétnu sankciu, ale zamestnávateľ následne nepreukáže splnenie podmienky platnosti pracovného poriadku, ktorým je oboznámenie zamestnanca s jeho obsahom. Preto pokiaľ zamestnanec poruší svojím konaním niektoré z ustanovení pracovného poriadku, s ktorým nebol riadne oboznámený pri nástupe do zamestnania, je náročné preukazovať mu naplnenie porušenia pracovnej disciplíny, ktoré vyplýva z ustanovení pracovného poriadku.
Taktiež je potom náročné skončiť pracovný pomer s takýmto zamestnancom a nemožno sa dožadovať porušenia noriem pracovného poriadku. Uvedený princíp oboznámenia zamestnancov s pracovným poriadkom preto predstavuje podstatnú právnu podmienku pre jeho platnosť pri výkone závislej práce v pracovnom pomere a je daný kogentnou právnou úpravou.
Všeobecná právna úprava pracovného poriadku
Pracovný poriadok je vnútorným normatívnym právnym predpisom, ktorý upravuje problematiku pracovného práva. Vzhľadom na uvedenú právnu povahu pracovného poriadku možno konštatovať, že má obmedzenú personálnu pôsobnosť, keďže sa vzťahuje len na podriadených zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa a nemôže ukladať právne povinnosti subjektom, ktoré stoja mimo zamestnávateľa a predstavujú jeho právne okolie.
Tak napríklad pracovný poriadok môže ustanovovať taxatívny výpočet konaní zamestnanca, ktoré možno klasifikovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny, nemôže však ukladať právne povinnosti subjektom, ktoré stoja mimo zamestnávateľa, napríklad dodávateľským subjektom. Pokiaľ aj dôjde k porušeniu dodávateľských právnych povinností takýchto dodávateľov zamestnávateľa, neupravujú sa možné prípadné sankčné následky v pracovnom poriadku.
Podľa čl. 13 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "Ústava") možno právne povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy, teda aproximačnými nariadeniami vlády Slovenskej republiky. Preto by pracovný poriadok mal obsahovať predovšetkým konkretizáciu situácií,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály