AUTOR: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

zoradiť výsledky podľa:

Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, účinné od 21. mája 2020

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v čase krízovej situácie v oblasti zdravotníctva Národná rada SR schválila dňa 13. mája 2020 zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 125/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov dňa 21. mája 2020.

Mimoriadne opatrenia v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 4/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 69/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol účinnosť 6. apríla 2020.

Spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú jeho vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby.

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020

Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) je zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Miera povinností zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci závisí od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu potenciálne ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnancov.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Jednou z povinností zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. je zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu na základe výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Zdravotná spôsobilosť zamestnancov na prácu sa posudzuje vo vzťahu ku všetkým zdraviu škodlivým faktorom, ktoré sú súčasťou výkonu práce a vo vzťahu k pracovným podmienkam, za ktorých sa práca vykonáva. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na ochranu zdravia konkrétnych zamestnancov. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba v rámci prevencie profesionálnych ochorení

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ktoré je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo (s praxou v odbore klinické pracovné lekárstvo); u profesionálnych kožných ochorení je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo). Zoznam chorôb z povolania je uverejnený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania (napr. choroba z olova alebo z jeho zlúčenín, choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín, choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov, choroba z vibrácií, choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom – azbestóza, porucha sluchu z hluku, choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín, bronchiálna astma, kožné choroby a prenosné kožné choroby, choroba z ionizujúceho žiarenia, infekčné choroby a parazitárne choroby atď.).

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

Číslo:
Vydanie: 7-8/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad, ktorého súčasťou sú odborné a poradenské činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov. Zdravotnícki pracovníci pracovnej zdravotnej služby musia byť pri výkone odborných činností vo vzťahu k zamestnávateľom odborne nezávislí.

Ochrana zdravia zamestnancov pri práci – zmeny v kategorizácii prác z hľadiska zdravotného rizika

Číslo:
Vydanie: 10/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika vyjadruje mieru zdravotného rizika, ktorému sú zamestnanci pri práci vystavení pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Dátum:
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Je v legislatíve taxatívne stanovená presná obsahová náplň lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci?

Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017 (II.)

Číslo:
Vydanie: 3/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku o zmenách týkajúcich sa zdravotného dohľadu na pracoviskách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. decembra 2017.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť