Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo BOZP


Statické elektromagnetické polia a ochrana zdravia zamestnancov

Pri práci alebo pobyte zamestnancov v prostredí s výskytom statického elektrického poľa alebo statického magnetického poľa (elektromagnetické polia s nulovou frekvenciou) dochádza k interakcii medzi týmito poliami a ľudskými tkanivami a k interakc...

Kľúčové slová

Rok zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila rok 2020 rokom všetkých zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Tento rok má vyzdvihnúť význam ich náročnej práce a zviditeľniť ich nenahraditeľný prínos pre spoločnosť.

Kľúčové slová

COVID-19: návrat na pracovisko – usmernenie EÚ

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Ako uvádza Európska agentúra pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“), prekonanie problémov súvisiacich s pandémiou bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľ...

Kľúčové slová

Znižovanie rizík bolestí chrbta z výkonu zamestnania

Tím psychológov z nemeckej Technische Universität Dresden uskutočnil meta-analýzu na identifikáciu psychosociálnych pracovných faktorov, ktoré predstavujú riziko rozvoja chronickej bolesti dolnej časti chrbta. Tím realizoval výskum na základe toho...

Kľúčové slová

Riziko prenosu toxických kontaminantov do domácnosti

Pracovníci v mnohých priemyselných odvetviach neúmyselne prinášajú domov toxické kontaminanty, ktorými ohrozujú zdravie svojich rodín. Tieto rizikové pracoviská, ktoré vystavujú svojich pracovníkov nebezpečným látkam, ktorí ich prenesú na svoje na...

Kľúčové slová

Sedavá práca v kancelárii súvisí s vysokým krvným tlakom

Administratívni pracovníci, ktorí trávia sedavou prácou v kancelárii dlhé hodiny, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať vysoký krvný tlak vrátane typu, ktorý môže byť počas rutinného lekárskeho vyšetrenia nezistený. Tvrdí to nová štúdia uverejn...

Kľúčové slová

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020 Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Kľúčové slová

Fajčenie na pracovisku z hľadiska pracovného práva

Pravidelnou súčasťou úpravy vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa stáva aj otázka súvisiaca s trávením času zamestnanca počas prestávok v práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o prestávku v práci na odpočinok a jedenie alebo prestá...

Kľúčové slová

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktor...

Kľúčové slová

Normovanie práce z pracovnoprávneho hľadiska

Pre nastavenie pracovného procesu, najmä vo výrobnej sfére, sú normy spotreby práce dôležité pre určenie pracovného tempa zamestnancov a množstva práce, ktoré majú zamestnanci vykonať, čo následne ovplyvňuje (nielen mzdové) hodnotenie zamestnanca.

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály