Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a výkon pitvy

Dátum: Rubrika: Právo

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") ako právnická osoba podľa § 20 ods. 1 písm. i) a k) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z.z.") v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia umožňuje účasť študentov na základe dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušnou školou a iných osôb na pitve na patologicko-anatomických a súdno-lekárskych pracoviskách úradu (ďalej len "SLaPA") a vykonáva pitvy.
Vo všeobecnosti pitva predstavuje komplexnú objektívnu analýzu patologicko-anatomických, ako aj súdnolekárskych procesov, vykonanou vyšetrením orgánov a tkanív odobratých z tela zomretých morfologickými, ale aj inými metódami. Pitvu možno vykonať len v prípadoch ustanovených zákonom č. 581/2004 Z.z. a zároveň tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby. Pitva je teda vážnym zásahom do telesnej integrity zomrelej osoby a vyžaduje nielen odborné znalosti v príslušných špecializačných odboroch, ale aj vedomosť o právnej úprave výkonu pitvy a podmienkach jej nariadenia úradom podľa príslušných právnych noriem právneho poriadku Slovenskej republiky. Cieľom tohto článku je poukázať na vybrané právne aspekty výkonu pitvy v podmienkach činnosti úradu, ktorá sa vykonáva na SLaPA pracoviskách úradu zamestnancami SLaPA pracoviska úradu.
Úrad v oblasti súdneho lekárstva a patologickej anatómie zabezpečuje metodické vedenie a komplexnú prevádzku SLaPA pracovísk v oblasti výkonu pitvy, laboratórnych vyšetrovacích metód v histopatológii, sérológii, ako aj toxikológii a v oblasti prehliadok mŕtvych.
Patologická anatómia
je podľa Koncepcie v odbore patologickej anatómie číslo 17568-1/2006-OZS zo dňa 3. júla 2006 vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky základný medicínsky a vedný odbor, ktorý morfologickými a ďalšími špeciálnymi metódami analýzy ľudského organizmu a jeho súčastí, zisťuje a sleduje funkčné štrukturálne vzťahy pri chorobných zmenách počas života človeka a po jeho smrti. Venuje sa najmä úmrtiam z chorobných príčin v zdravotníckych zriadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj neočakávaným úmrtiam v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, čím vykonáva dohľad nad kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Cieľom analýzy je objasnenie podstaty chorobných zmien a ich príčin vedúcich k úmrtiu pacienta. Výsledkom je určenie prvotnej príčiny (základnej choroby), ktorá komplikáciami (predchádzajúcimi príčinami) viedla k bezprostrednej príčine smrti. Navyše, aktívne prispieva aj k diagnostike onkologických procesov, čím prispieva k zvýšeniu kvality liečebných a diagnostických procesov v zdravotníctve v Slovenskej republike. V neposlednom rade sa tiež podieľa na spätnom udržiavaní informovanosti zdravotníckych pracovníkov v rámci seminárnej činnosti.
Súdne lekárstvo
je podľa Koncepcie v odbore súdneho lekárstva číslo 17570-1/2006-OZS zo dňa 19. júna 2006 vydanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky medicínsky odbor, ktorý vo svojej činnosti zisťuje príčiny smrti u náhlych, neočakávaných úmrtí a úmrtí bez známej príčiny smrti mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj v niektorých špecifických prípadoch v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zaoberá sa zisťovaním a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus, zisťuje príčinu a mechanizmus smrti u násilných úmrtí. Aktívne tiež prispieva k zvýšeniu kvality diagnostiky a zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, najmä pri prevencii neobvyklých, neočakávaných úmrtí z chorobných príčin a smrteľných úrazov. Poskytuje podklady pre riešenie medicínsko-právnych otázok, osobitne pri podozrení z pochybenia v diagnostických alebo liečebných postupoch, čím zároveň nepochybne prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.
Nariadenie pitvy
Pitva sa podľa zákona č. 581/2004 Z.z. nariaďuje obligatórne alebo na základe žiadosti.
Platí, že pitvu
nariadi
úrad alebo prehliadajúci lekár na základe prehliadky mŕtveho tela, a to ak:
-
je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo
-
z iných dôvodov ustanovených v § 48 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z.z.
Týmito dôvodmi podľa citovaného ustanovenia sú:
a)
úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení,
1.
na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
2.
v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou
(mors in tabula)
,
3.
pri podozrení na iatrogénne poškodenie,
b)
úmrtie osoby pri podozrení na pren
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály