Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Počet článkov autora: 7


Efektívne odškodnenie pacienta pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Princíp úplného odškodnenia za utrpenú ujmu na zdraví, ktorý zakladá nárok na jej náhradu, je jednou zo základných záruk práva na ochranu zdravia fyzickej osoby. Elementárnym predpokladom vzniku nároku na náhradu ujmy na zdraví v súvislosti s posk...

INOVATÍVNE MODELY FINANCOVANIA NÁKLADNEJ LIEČBY

Možno predpokladať, že mnohé z takmer 400 sľubných bunkových a génových terapií, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji,[1] v dohľadnej dobe požiadajú o povolenie uvedenia na trh v Európskej únii. V súlade so svojou ustálenou praxou ich Európska komisia ...

Etické a právne súvislosti prístupu k inovatívnej liečbe

Hoci má prístupnosť zdravotnej starostlivosti viac rozmerov [1], vo vzťahu k zabezpečeniu účinnej liečby je bezpochyby najdôležitejší rozmer ekonomický. Liek je ekonomicky prístupný, ak si ho štáty a jednotliví pacienti môžu dovoliť. Prístupnosť p...

Reklama liekov, informačná asymetria a právo pacienta na informácie

Na Slovensku je zreteľná paradigmatická zmena vzťahu pacient – lekár. Je spôsobená komercializáciou a privatizáciou zdravotnej starostlivosti, pretrvávajúcou legendou o “bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti, zmenou postavenia lekára v spoločnosti...

Právo osôb so zdravotným postihnutím na ochranu zdravia

Podľa čl. 40 Ústavy SR má každý právo na ochranu zdravia. V súlade s medzinárodnoprávnymi dokumentmi pod právom na ochranu zdravia rozumieme právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne fyzického a duševného zdravia. [1] Zdravie je súčasťou fyzick...

SOLIDARITA A ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Solidaritu možno charakterizovať ako „emocionálnu a normatívnu pripravenosť vzájomne si pomáhať“. [1] Dôvodom pre takúto pripravenosť je vedomie spoločného dobra a spoločenskej zodpovednosti („we thinking“) [2], spôsobilé vzbudiť u jednotlivcov oc...

MEDICÍNSKE PRÁVO A ETIKA

Medicínske právo [1] možno s istým zjednodušením charakterizovať ako súbor právnych noriem regulujúcich spoločenské vzťahy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Takáto charakteristika však zďaleka neobsiahne celú jeho matériu. Podsta...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály