Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 16


Úhrady nekategorizovaných liekov v Českej a Slovenskej republike

V uplynulých mesiacoch vydal Najvyšší správny súd v Prahe dva zaujímavé rozsudky, týkajúce sa (ne)uhradenia nekategorizovaných liekov. Vzhľadom na pomernú zriedkavosť takýchto prípadov v rozhodovacej praxi, ako aj obdobné podmienky úrady v oboch š...

Rozhodnutia úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve (2.)

Inštitúcie Európskej únie (ďalej len „EÚ “) využívajú verejné zákazky na nákup služieb, dodávky tovaru a stavebné práce. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch ...

Rozhodnutia úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve

Verejné obstarávanie v zdravotníctve predstavuje jeho značnú časť tak do objemu finančných prostriedkov, ako aj z hľadiska ich vplyvu na trh. Ambíciou predstavenia rozhodovacej praxe je kultivácia praxe obstarávania nielen v oblasti zdravotníctva,...

Osobitná cenová regulácia a ďalšie zmeny v systéme úhrad liekov

Dňa 23. júna 2022 bola prijatá novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš...

Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia

V USA sa vyvíja 48 percent všetkých nových moderných liečiv a zdravotných inovácií, objem investícií dosahuje výšku desiatok miliárd dolárov. V Európe ide len o 22 percent nových liečiv a tento rozdiel medzi oboma kontinentami stále narastá. Pred ...

Európska farmaceutická stratégia

Farmaceutický priemysel má pre hospodárstvo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) kľúčový význam. V roku 2019 investovala viac ako 37 miliárd eur do výskumu a vývoja, je zodpovedná za 800 000 priamych pracovných miest a takmer 110 miliárd eur v obchodno...

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti zdravia a zdravotno-sociálnej dlhodobej starostlivosti

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 (ďalej len „NPR “) popisuje reformné snaženie vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach s cieľom poskytnúť komplexný prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na š...

Výdaj humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom internetu

Zásielkový (resp. dištančný) výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „internetový výdaj“) nemožno všeobecne považovať za negatívum. Umožňuje pre mnoho pacientov rýchly prístup k produktom a pre množstvo lekární možnosť konkurencieschopnos...

Podmienky výkonu detencie v Slovenskej republike a v Českej republike

V príspevku sa venujeme zriadeniu prvého detenčného ústavu v Slovenskej republike a skúsenostiam z výkonu detencie v takýchto ústavoch v Českej republike.

ZÁNIK DAŇOVÉHO NEDOPLATKU POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dňa 25. augusta 2021 prijala vláda [1] s účinnosťou od 31. augusta 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2021 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorým k 1. se...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály