Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 11


Európska farmaceutická stratégia

Farmaceutický priemysel má pre hospodárstvo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) kľúčový význam. V roku 2019 investovala viac ako 37 miliárd eur do výskumu a vývoja, je zodpovedná za 800 000 priamych pracovných miest a takmer 110 miliárd eur v obchodno...

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti zdravia a zdravotno-sociálnej dlhodobej starostlivosti

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 (ďalej len „NPR “) popisuje reformné snaženie vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach s cieľom poskytnúť komplexný prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na š...

Výdaj humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom internetu

Zásielkový (resp. dištančný) výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „internetový výdaj“) nemožno všeobecne považovať za negatívum. Umožňuje pre mnoho pacientov rýchly prístup k produktom a pre množstvo lekární možnosť konkurencieschopnos...

Podmienky výkonu detencie v Slovenskej republike a v Českej republike

V príspevku sa venujeme zriadeniu prvého detenčného ústavu v Slovenskej republike a skúsenostiam z výkonu detencie v takýchto ústavoch v Českej republike.

ZÁNIK DAŇOVÉHO NEDOPLATKU POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dňa 25. augusta 2021 prijala vláda [1] s účinnosťou od 31. augusta 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2021 Z.z. o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti, ktorým k 1. se...

Reklama liekov určená odborníkom

Reklama na lieky určená pre odborníkov má svoje špecifiká, ktoré reflektuje aj právna úprava, a to najmä skutočnosť, že v poslednom čase ide mediálne o pomerne diskutovanú tému, hlavne preto, že je vnímaná ako oblasť s vysokým korupčným potenciálo...

Všeobecné a osobitné požiadavky na reklamu liekov, porovnávacia reklama

V záujme ochrany zdravia je možné obmedziť slobodu prejavu. Nemusí ísť len o prípady propagovania zdravie ohrozujúcich látok alebo činností, ale aj tvrdení, ktoré by vzhľadom na zložitosť nemuseli byť správne pochopené a mohli by mať nepriaznivý v...

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Tento článok sa zaoberá vzťahom ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a hľadá odpoveď na otázku, či je možné považovať činnosť zdravotných poisťovní (ďalej len „ZP“) pri vykonávaní verejného zdravot...

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (2.)

Tento článok sa zaoberá vzťahom ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a hľadá odpoveď na otázku, či je možné považovať činnosť zdravotných poisťovní (ďalej len „ZP “) pri vykonávaní verejného zdravo...

KLINICKÉ SKÚŠANIE VAKCÍN

Tento príspevok má za cieľ popísať cestu pri vývoji vakcíny od predklinických štádií vývoja až po postregistračné štádium s dôrazom na jej najdôležitejšiu etapu – klinické skúšanie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály