Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Eva Siminská

Počet článkov autora: 18


Úhrada nekategorizovaného lieku expoistencovi

Téma úhrady liekov je v súčasnom stave zdravotníctva už evergreenom. Vzhľadom na dikciu § 88 ods. 7 písm. a) zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravot...

Žaloby na náhradu ujmy spôsobenej narodením dieťaťa (wrongful birth a wrongful life žaloby)

Väčšina ľudí chápe plánované rodičovstvo ako prirodzenú súčasť svojho života, pričom si však zriedka vedia pripustiť niektoré veľmi závažné následky pri prípadnom zlyhaní prostriedkov, ktoré majú zabezpečovať naplnenie tohto cieľa. Hoci veľká časť...

Úhrady nekategorizovaných liekov v Českej a Slovenskej republike

V uplynulých mesiacoch vydal Najvyšší správny súd v Prahe dva zaujímavé rozsudky, týkajúce sa (ne)uhradenia nekategorizovaných liekov. Vzhľadom na pomernú zriedkavosť takýchto prípadov v rozhodovacej praxi, ako aj obdobné podmienky úrady v oboch š...

Rozhodnutia úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve (2.)

Inštitúcie Európskej únie (ďalej len „EÚ “) využívajú verejné zákazky na nákup služieb, dodávky tovaru a stavebné práce. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch ...

Rozhodnutia úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve

Verejné obstarávanie v zdravotníctve predstavuje jeho značnú časť tak do objemu finančných prostriedkov, ako aj z hľadiska ich vplyvu na trh. Ambíciou predstavenia rozhodovacej praxe je kultivácia praxe obstarávania nielen v oblasti zdravotníctva,...

Osobitná cenová regulácia a ďalšie zmeny v systéme úhrad liekov

Dňa 23. júna 2022 bola prijatá novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš...

Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia

V USA sa vyvíja 48 percent všetkých nových moderných liečiv a zdravotných inovácií, objem investícií dosahuje výšku desiatok miliárd dolárov. V Európe ide len o 22 percent nových liečiv a tento rozdiel medzi oboma kontinentami stále narastá. Pred ...

Európska farmaceutická stratégia

Farmaceutický priemysel má pre hospodárstvo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) kľúčový význam. V roku 2019 investovala viac ako 37 miliárd eur do výskumu a vývoja, je zodpovedná za 800 000 priamych pracovných miest a takmer 110 miliárd eur v obchodno...

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti zdravia a zdravotno-sociálnej dlhodobej starostlivosti

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 (ďalej len „NPR “) popisuje reformné snaženie vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach s cieľom poskytnúť komplexný prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na š...

Výdaj humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok prostredníctvom internetu

Zásielkový (resp. dištančný) výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „internetový výdaj“) nemožno všeobecne považovať za negatívum. Umožňuje pre mnoho pacientov rýchly prístup k produktom a pre množstvo lekární možnosť konkurencieschopnos...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály