Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Žaloby na náhradu ujmy spôsobenej narodením dieťaťa (wrongful birth a wrongful life žaloby)

Dátum: Rubrika: Právo

Väčšina ľudí chápe plánované rodičovstvo ako prirodzenú súčasť svojho života, pričom si však zriedka vedia pripustiť niektoré veľmi závažné následky pri prípadnom zlyhaní prostriedkov, ktoré majú zabezpečovať naplnenie tohto cieľa. Hoci veľká časť sveta rieši nedostatok antikoncepčných a iných prostriedkov plánovania rodičovstva, západná kultúra rieši iné dilemy - ako je možné sa vyrovnať so zlyhaním trvalej sterilizácie po narodení už 10. dieťaťa a z akého dôvodu sa napriek vykonaniu všetkých možných testov a ubezpečení o zdraví budúceho potomka dieťa narodilo ťažko postihnuté, a či za tieto následky nesie zodpovednosť lekár alebo iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ide o tému značne kontroverznú, kľúčovou otázkou je totiž, či možno narodenie dieťaťa, resp. život považovať za ujmu.
Z odbornej literatúry najznámejšími prípadmi sú francúzsky prípad z roku 2000, kedy súd priznal rodičom náhradu ujmy za nesprávnu interpretáciu výsledkov testu lekárom na protilátky rubeoly v tele matky počas tehotenstva. Jej dôsledkom bolo narodenie dieťaťa so závažnými postihnutiami, aj keď matka vopred deklarovala, že preruší tehotenstvo v prípade zistenia prekonania rubeoly v priebehu tehotenstva. Zároveň bola priznaná náhrada nákladov na starostlivosť aj postihnutému dieťaťu. Zároveň bola zmenená príslušná národná legislatíva, neoprávňujúca požadovať náhradu škody z dôvodu bezprávneho narodenia. Druhým prípadom je neželané narodenie a nechcený život ťažko postihnutého dieťaťa v Holandsku, v ktorom bola v roku 2005 súdom priznaná náhrada nákladov na výživu a výchovu, ako aj za hendikep a vytrpené bolesti.
Pri prejednávaní
wrongful birth
a
wrongful life 
žalôb sú v zásade dotknuté tri právne oblasti:
oblasť ochrany základných práv a slobôd, oblasť ochrany osobnosti
a v súvislosti so zásahom do osobnostných práv aj
oblasť náhrady ujmy
. Problémom je aj absentujúca výslovná právna úprava pre postup súdov.
Podstata wrongful birth a wrongful life žalôb
Ide o ustálené anglické pomenovanie žalôb, ktoré sa spravidla neprekladá. S prihliadnutím na slovenský preklad, teda k výrazom protiprávne narodenie a život sa nemá vzťahovať na fakt, že by narodenie alebo život boli v rozpore s právom, preto sa vhodnejším javí nechcené narodenie alebo život. Protiprávnosť sa vždy viaže na konanie lekára alebo inej osoby.
Wrongful birth
Na podanie žaloby
wrongful birth
sú aktívne legitimovaní rodičia nechcene narodeného dieťaťa. Základom tejto žaloby je ujma, ktorú rodičia utrpeli narodením dieťaťa v dôsledku lekárskeho pochybenia, spočívajúce v ujme na zdraví matky, strate zárobku matky a následne tiež vzniku povinnosti starať sa o nechcené dieťa a znášať výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa.
1)
Pochybenie má formu protiprávneho konania inej osoby (teda lekára), pričom môže spočívať v konaní, alebo opomenutí.
Prvou z nich je tzv.
wrongful conception/pregnancy
(bezprávne po­čatie/tehotenstvo). V týchto prípadoch spočíva pochybenie le­kára v nedbalosti, vedúcej k narodeniu nechceného dieťaťa, prípadne k nútenej interrupcii, preto je tu dôležitý okamih nechceného počatia/tehotenstva, nie až samotné narodenie dieťaťa. Môže ísť napríklad o nedbalosť (chybný zákrok alebo aj chybné poučenie) pri sterilizačnom zákroku, vazektómii, antikoncepčnom plánovaní, pri diagnóze neplodnosti alebo o chybne vykonanú interrupciu.
2)
Väčšina takýchto prípadov sa týka nesprávne vykonanej sterilizácie a následným narodením dieťaťa alebo prípadov nesprávne vykonaného prerušenia tehotenstva, ktoré ďalej pokračuje. Vzhľadom na skutočnosť, že rodičia dieťa nechceli, nie je podstatné, či sa narodilo zdravé alebo so zdravotným postihnutím. Rodičia namietajú porušenie ich práv na súkromný a rodinný život a porušenie ich slobody rozhodovať o svojom rodičovstve. V mnohých prípadoch matka požaduje náhradu za psychickú ujmu, ktorú po nesprávne vykonanej operácii prežíva po zmierení sa s narodením dieťaťa z obavy, že dieťa sa z dôvodu operačného zákroku môže narodiť postihnuté.
Druhú skupinu tvoria žaloby
wrongful birth
v užšom zmysle (bez­právne narodenie). Tu spočíva pochybenie lekára v neprerušení tehotenstva, ku ktorému by došlo, keby rodičia vedeli, resp. keby bolo zistené, že má plod vadu a v jej dôsledku sa narodí postihnuté dieťa - teda lekár v priebehu tehotenstva neinformuje rodičov o nesprávnom vývoji plodu alebo chybne vykoná prenatálnu diagnostiku, ktorá by pri patričnej starostlivosti odhalila vadu, a tým pripraví matku o možnosť tehotenstvo prerušiť. Ale môže ísť o prípad zlyhania antikoncepčnej metódy v prípade, že rodičia si boli vedomí genetických predispozícií k vývojovým vadám plodu, alebo nesprávne vykonaného prerušenia tehotenstva. Rodičia tak vychovávajú postihnuté dieťa a musia znášať oveľa vyššiu finančnú aj psychickú záťaž. V týchto prípadoch ide o narušenie práva plánovať rodinný život a právo v prípade poškodenia plodu podstúpiť interrupciu.
Z uvedeného vyplýva, že, pokiaľ neplánované tehotenstvo alebo tehotenstvo, ktoré síce bolo plánované, ale ktoré malo byť ukončené, skončí narodením dieťaťa (zdravého alebo postihnutého), pretože tehotenstvo samotné alebo poškodenie plodu sa zistí až v čase, kedy už nie je možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva, alebo ho nie je možné vykonať bezpečne a podľa zákona), je možné podať žalobu
wrongful brith
za predpokladu, že umelé prerušenie tehotenstva je uzákonené. Rodičia potom žalujú o náhradu ujmy, ktorá pozostáva z psychickej ujmy, ujmy na zdraví a ujmy v majetkovej sfére (náklady na výchovu a výživu nechceného dieťaťa).
Možno sa stretnúť aj so žalobami tzv.
wrongful abortion
(nechcený/bezprávny potrat). Ide o opak žalôb
wrongful birth
v užšom zmysle za situácie, keď sa rodičia rozhodli pre prerušenie tehotenstva, pretože boli informovaní o vade plodu, avšak v skutočnosti bola vada diagnostikovaná chybne, resp. rodičia boli informovaní nesprávne, a keby k interrupcii nedošlo, narodilo by sa dieťa celkom zdravé. Tu prichádza aj k zásahu do práva plánovať rodinný život.
3)
Wrongful life
V prípade tejto žaloby je aktívne legitimované samo dieťa, a to skoro výhradne handicapované, ktoré požaduje náhradu ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku jeho narodenia, jeho existencie - ujmou je vlastná existencia žalujúceho dieťaťa, resp. strata možnosti sa vôbec nenarodiť). Predmetom posudzovania sú teda nároky samotného dieťaťa voči tretej osobe, ktorá jeho narodenie spôsobila, resp. ju nezabránila. Takouto osobou je potom najčastejšie lekár, ale nie je vylúčená ani žaloba voči rodičom dieťaťa. Aj tento typ žalôb môžeme rozdeliť do dvoch skupín.
V prvej sa nachádzajú žaloby tzv.
prenatal injury
, niekedy označovaná ako
wrongful disability
(prenatálne poškodenie). Tento typ žaloby podáva postihnuté dieťa, v ktorej namieta že poškodenie vzniklo v prenatálnom vývoji v dôsledku protiprávneho konania lekára (napr. nesprávne predpisovanie lieku tehotnej žene) alebo matky dieťaťa (napr. zneužívanie drog tehotnou ženou), alebo aj inej osoby (napr. vodič auta, ktorý zavinil dopravnú nehodu, ktorej účastníčkou bola tehotná žena a v dôsledku nehody prišlo k poškodeniu plodu), pričom ním môže byť konanie aj opomenutie, a môže k nemu prísť pred počatím dieťaťa, v priebehu tehotenstva, najneskôr však počas pôrodu. Dieťa tu namieta zásah do telesnej integrity plodu a pod ujmou rozumieme nemožnosť sa narodiť bez postihnutia, pretože nebyť pochybenia inej osoby, k tomuto postihnutiu by neprišlo.
Druhú skupinu tvorí
wrongful life
v užšom zmysle (bezprávny život), pričom v jej rámci rozlišujeme ešte tzv.
wrongful diminished life
a tzv.
wrongful unsatisfied life
.
Žalobu
wrongful diminished life
podáva zdravotne postihnuté dieťa a smeruje ju proti lekárovi, ktorý pri prenatálnom vyšetrení nezistil vadu, ktorá by bola matku takéhoto dieťaťa primäla k interrupcii. K tomuto pristupuje želanie tehotnej ženy postúpiť interrupciu, pokiaľ bude zistený defekt plodu. K pochybeniu lekára môže prísť už pred počatím dieťaťa (napr. neposkytnutie informácie o rizikách pre plánované dieťa) alebo v priebehu tehotenstva (napr. lekár neinformoval o závažnom poškodení plodu). Možno sem zaradiť aj prípad, keď rodičia dieťaťa vedeli o istej predispozícii k tomu, aby sa im narodilo postihnuté dieťa, preto žiadali o vykonanie zákroku zabraňujúcemu počatiu, a aj napriek tomu zákroku žena následne otehotnela a porodila postihnuté dieťa. Do úvahy prichádza aj žaloba, ktorú by postihnuté dieťa smerovalo proti vlastnej matke, ktorá sa aj napriek tomu, že vedela, že čaká postihnuté dieťa, rozhodla neprerušiť tehotenstvo, čo však naráža na skutočnosť, že umelé prerušenie tehotenstva nebolo povinnosťou matky.
Wrongful unsatisfied life
žalobu (niekedy môže byť označená ako žaloba
stigmatized life
) môže podať aj úplne zdravé dieťa a môže ju smerovať proti rodičom. Ide totiž o prípady, keď dieťa pociťuje ujmu v dôsledku toho, že sa nevykonalo umelé prerušenie tehotenstva potom, ako bola zistená osobitná (škodlivá) vlastnosť plodu. Takouto vlastnosťou môže byť napríklad to, že dieťa je nemanželské, alebo že bolo počaté pri znásilnení. Ide tak o žalobu založenú na báze pôvodu, rasy alebo sociálnych pomerov (ujma odlišná od postihnutia). Tieto žaloby sú kontroverzné hlavne preto, že je problematické odôvodniť taký nárok, lebo sa porovnáva život s postihnutím alebo inou "škodlivou" vlastnosťou s neexistenciou - argumentuje sa tým, že takýto život je horší ako neexistencia, a preto sú vo väčšine štátov odmietané. Zároveň neprispievajú k začleňovaniu ľudí so stigmou do spoločnosti.
4)
Koncept
wrongful life
žalôb odmieta mnoho európskych krajín, pričom v Belgicku, Francúzsku a Veľkej Británii sú výslovne zakázané.
Právna úprava v Českej republike a v Slovenskej republike
Česká republika
Podľa čl. 10 odst. 2 Listiny základných práv a slobôd (uznesenie č. 2/19
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály