Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i MUDr. Dušan Čurila

Počet článkov autora: 38


Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Chronická glomerulonefritída

Centrom našej pozornosti sa v tomto článku stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 13. mája 2014. V tomto rozhodnutí bol po právnej stránke hodnotený prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi vo Faku...

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Právo pacientov na ochranu súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti patrí medzi najelementárnejšie práva pacienta. Skúsenosti z posledných rokov však naznačujú, že toto právo býva spochybňované predovšetkým zo strany médií. Tie sa odvolá...

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov

S aplikáciou liekov sú neodmysliteľne spojené aj ich nežiaduce účinky. Niekedy môžu mať formu nepríjemných, ale menej závažných komplikácií. V ojedinelých prípadoch však môžu spôsobiť vážne zdravotné následky trvalého charakteru alebo aj smrť. V t...

Kľúčové slová

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že s...

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Slovenský právny poriadok ustanovuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti množstvo povinností, z ktorých svojím významom a praktickým využitím vyniká povinnosť upravená v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službác...

AUTONÓMIA VÔLE JEDNOTLIVCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo byť založené na viacerých princípoch, ktoré sú uznávané naprieč rôznymi štátmi. Mnohé z týchto princípov sú preto zakotvené v medzinárodných zmluvách, v ktorých je určený základný rámec poskytovania z...

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Poučenie pacienta spojené s následným informovaným súhlasom by mali byť základným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Udelenie informovaného súhlasu však nie je absolútne nezmeniteľným právnym úkonom, a táto skutočnosť je reflekto...

Zisťovanie anamnézy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu vykazuje v mnohých ohľadoch veľmi špecifické znaky. Špecifický charakter je daný predovšetkým vekom dieťaťa, jeho rozumovou vyspelosťou a od toho odvodenou schopnosťou verbálne komunikovať. Komunikáci...

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje pomerne zložitý proces, ktorý môže byť náročný z hľadiska odbornosti, času, finančných nákladov, ale často aj z hľadiska vzájomnej kooperácie medzi rôznymi zdravotníckymi pracovníkmi. Organizácia ...

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti býva zásahom do telesnej integrity každého človeka. Preto je vo väčšine vyspelých krajín sveta k takémuto zásahu v zásade nevyhnutný súhlas pacienta. V tomto článku sa budeme venovať vybraným aspektom informo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály