Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i MUDr. Dušan Čurila

Počet článkov autora: 42


Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Chronická glomerulonefritída

Centrom našej pozornosti sa v tomto článku stal rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) z 13. mája 2014. V tomto rozhodnutí bol po právnej stránke hodnotený prípad poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi vo Faku...

Právo médií na informácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Právo pacientov na ochranu súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti patrí medzi najelementárnejšie práva pacienta. Skúsenosti z posledných rokov však naznačujú, že toto právo býva spochybňované predovšetkým zo strany médií. Tie sa odvolá...

Právna zodpovednosť pri nežiaducich účinkoch liekov

S aplikáciou liekov sú neodmysliteľne spojené aj ich nežiaduce účinky. Niekedy môžu mať formu nepríjemných, ale menej závažných komplikácií. V ojedinelých prípadoch však môžu spôsobiť vážne zdravotné následky trvalého charakteru alebo aj smrť. V t...

Kľúčové slová

Vybrané procesné aspekty administratívnoprávnej zodpovednosti v judikatúre Najvyššieho súdu SR

Niektoré súdne rozhodnutia, ktorých meritom je hodnotenie administratívnoprávnej zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, bývajú veľmi stručné a argumentačne skromné. V mnohých prípadoch je však skutočnou príčinou tohto javu to, že s...

K niektorým atribútom správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Slovenský právny poriadok ustanovuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti množstvo povinností, z ktorých svojím významom a praktickým využitím vyniká povinnosť upravená v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službác...

Vybrané právnoteoretické aspekty dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti je možné identifikovať rozsiahle spektrum právnych vzťahov. Jedným z najvýznamnejších právnych vzťahov v zdravotníctve je vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a osobou, ktorej je posky...

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb

Slovenský právny poriadok pozná celkovo päť foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Aj keď dominantnú časť poskytovania zdravotnej starostlivosti predstavuje najmä ústavná, ambulantná a lekárenská starostlivosť, nemožno opomínať ani ďalšie ...

Sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku

Sprostredkovanie je právny inštitút, ktorý má svoje uplatnenie v mnohých právnych odvetviach slovenského právneho poriadku. Svoje miesto má aj v oblasti právnej úpravy nakladania s humánnymi liekmi. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na základn...

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok prestavuje významný právny inštitút práva sociálneho zabezpečenia. Predstavuje jednu z úrovní pomyselnej záchrannej siete sociálneho systému, ktorá má za cieľ čiastočne kompenzovať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o...

AUTONÓMIA VÔLE JEDNOTLIVCA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo byť založené na viacerých princípoch, ktoré sú uznávané naprieč rôznymi štátmi. Mnohé z týchto princípov sú preto zakotvené v medzinárodných zmluvách, v ktorých je určený základný rámec poskytovania z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály