AUTOR: MUDr. Dušan Čurila

zoradiť výsledky podľa:

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 6/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Poučenie pacienta spojené s následným informovaným súhlasom by mali byť základným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Udelenie informovaného súhlasu však nie je absolútne nezmeniteľným právnym úkonom, a táto skutočnosť je reflektovaná aj slovenským právnym poriadkom. Z tohto dôvodu existuje v rámci slovenského medicínskeho práva aj inštitút odvolania informovaného súhlasu. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na niektoré jeho problematické aspekty.

Zisťovanie anamnézy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu

Číslo:
Vydanie: 11/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu vykazuje v mnohých ohľadoch veľmi špecifické znaky. Špecifický charakter je daný predovšetkým vekom dieťaťa, jeho rozumovou vyspelosťou a od toho odvodenou schopnosťou verbálne komunikovať. Komunikácia s detskými pacientmi vyžaduje tiež zvýšenú mieru trpezlivosti a nepochybne aj veľa skúseností na strane zdravotníckeho personálu.

Dobrá povesť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 1/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Dobrá povesť je slovné spojenie, ktoré je typické pre podnikateľské subjekty. Aj keď v rámci slovenského zdravotníctva pôsobí veľké množstvo subjektov so statusom podnikateľa, napriek tomu sa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti tento pojem často nespája. V tomto článku sa preto bližšie pozrieme na niektoré vybrané súvislosti tohto pojmu, ktorý má svoj veľký význam aj v oblasti zdravotníctva.

Nedostatky v organizácii práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 11/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti predstavuje pomerne zložitý proces, ktorý môže byť náročný z hľadiska odbornosti, času, finančných nákladov, ale často aj z hľadiska vzájomnej kooperácie medzi rôznymi zdravotníckymi pracovníkmi. Organizácia práce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preto hrá významnú rolu pri liečbe pacienta. V tomto článku sa zameriame na prípady, keď isté nedostatky v organizácii práce môžu spôsobovať pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vybrané aspekty informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti u seniorov

Číslo:
Vydanie: 10/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti býva zásahom do telesnej integrity každého človeka. Preto je vo väčšine vyspelých krajín sveta k takémuto zásahu v zásade nevyhnutný súhlas pacienta. V tomto článku sa budeme venovať vybraným aspektom informovaného súhlasu u seniorov. Táto sociálna skupina totiž vykazuje isté špecifiká v súvislosti s udelením, respektíve odmietnutím poskytnutia informovaného súhlasu. Naším cieľom však nie je poskytnúť vyčerpávajúci pohľad na túto problematiku, ale najmä poukázať na vybrané aplikačné problémy v tejto oblasti.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Dyspeptický syndróm u pacientov

Číslo:
Vydanie: 6/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto článku sa budeme podrobnejšie venovať dvom rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“), v ktorých bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V oboch prípadoch išlo o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s dyspeptickým syndrómom. Ako žalobca vystupuje v týchto sporoch poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“).

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Problematické zavádzanie katétra

Číslo:
Vydanie: 5/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku analyzujeme dve rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2013, ktoré spolu obsahovo priamo súvisia. Išlo o trestnoprávnu kauzu, v ktorej vystupovali na pozícii obžalovaných lekár a lekárka v Nemocnici s poliklinikou v B. Okresným súdom v Prievidzi boli 21. júna 2010 odsúdení zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb., Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „starý Trestný zákon“).

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Výroky o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 4/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V tomto príspevku sme sa rozhodli bližšie zamerať na dve rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ich spoločným menovateľom je to, že rozoberali problematické výroky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o nesprávnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Prvý prípad sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s karcinómom štítnej žľazy a druhý poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientke s akútnou pankreatitídou. V oboch rozhodnutiach vystupuje ako žalobca poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a ako žalovaný Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad pre dohľad“). Kauzy rozhodoval Najvyšší súd Slovensky republiky (ďalej aj „NS SR“) ako súd odvolací v trojčlennom senáte.

Poplatky v zdravotníctve pred ústavným súdom v SR a ČR

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Legislatíva v oblasti zdravotníctva sa po novembri 1989 začala meniť pomerne rýchlo a do dnešných dní je jej významným znakom výrazná miera nestability, časté zmeny a stále neexistujúca zhoda o podobe zdravotníckeho systému. Uvedené skutočnosti platia rovnako pre situáciu v slovenskom aj českom zdravotníctve. Jednou z najvýznamnejších zdravotníckych zmien, ktorá sa týkala priamo občanov oboch krajín, bolo zavedenie tzv. zdravotníckych poplatkov. Pred pár mesiacmi dal Ústavný súd Českej republiky pomyselnú bodku za ústavným posudzovaním zdravotníckych poplatkov, čo nás podnietilo k sumarizácii toho, ako boli poplatky v zdravotníctve chápané Ústavným súdom v SR a ČR.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Zápal pľúc počas gravidity

Číslo:
Vydanie: 12/2015
Ročník: 2015

Hodnotenie:

Tento príspevok sa venuje kauze, v ktorej bola posudzovaná administratívnoprávna zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Bola rozhodnutá tohto roku rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 15. apríla. Meritom tejto kauzy sa stalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientke zo strany Fakultnej nemocnice v T. koncom novembra roku 2009.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť