Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lenka Kavarníková

Počet článkov autora: 18


Kontrola zo zdravotnej poisťovne – ako sa na ňu pripraviť

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná najmä na posudzovanie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania ...

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1. augusta 2023

V auguste 2023 vládla zdravotníctvu novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien týkajúcich sa aj podmienok predpisovania ...

Zamestnanec vo vlastnej s. r. o.

Musím byť zamestnaný vo vlastnej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Cenník – nevyhnutná súčasť každej ambulancie

Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované, môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo zdravotného poistenia nie sú vôbec hradené. Práve s ohľadom na to, aby p...

Študenti ako zdravotnícki pracovníci aj mimo krízovej situácie

Do Národnej rady Slovenskej republiky bolo v apríli predložených viacero návrhov zákonov, z ktorých niektoré sa týkajú práve aj oblasti zdravotníctva. Navrhované legislatívne zmeny by sa mali dotknúť napríklad študentov medicíny a ošetrovateľstva,...

Obmedzovacie prostriedky pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti – podmienky ich použitia

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa objavia aj pacienti, ktorí môžu byť vo vzťahu k sebe samým, resp. voči ostatným pacientom alebo priamo k zdravotníckym pracovníkom, nebezpeční. Z dôvodu eliminácie nebezpečných stretov s takýmito pacien...

Dokumentácia poskytovateľa

Ako poskytovateľ ADOS, vykonávame ošetrovateľské výkony v domácom prostredí pacienta. Jednorazový výkon odber krvi pacientovi, stačí dokumentovať elektronicky v dekurze? Alebo musím aj v papierovej forme? Odber indikuje vždy lekár.

Posunutie termínu účinnosti zmien v právnych vzťahoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Od januára 2023 mala nadobudnúť účinnosť výrazná zmena týkajúca sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zmena týkajúca sa vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto legislatívne zmeny boli prijaté ...

Odborný zástupca ambulancie – čo by ste mali o ňom vedieť

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odborného zástupcu možno určiť v...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály