Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lenka Kavarníková

Počet článkov autora: 23


Kroky k bezpečnému predaju/kúpe ambulancie

Tak ako v živote človeka, aj v podnikaní môže nastať situácia, keď sa podnikateľ rozhodne svoju činnosť ukončiť. To platí aj v prípade prevádzkovania ambulancie. Lekár sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť a z tohto dôvodu predať svoju zabehnutú...

Poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - dokazovanie

V ustanovení § 38a ods. 8 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je uvedené, že pri poskytnutí výp...

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti poskytuje priamo v ambulancii, a to počas schválených ordinačných hodín. Zo zákona je však možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pac...

Zodpovednosť za doručenie výsledkov vyšetrenia

Pacientka bez ťažkostí príde k obvodnému gynekológovi na preventívnu gynekologickú prehliadku, tú jej lekár vykoná a dá jej výmenný list na mamografiu s tým, že pacientka sa objedná sama v zariadení, ktoré si sama vyberie. Lekár teda nevie čas vyš...

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa takmer denne stretávam s nutnosťou vydávať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. V prílohe č. 5 k vyhláškeč. 9/2009 vydanej Ministerstvom vnútra SR, sú vymenované minimáln...

Kontrola zo zdravotnej poisťovne – ako sa na ňu pripraviť

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná najmä na posudzovanie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania ...

Predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1. augusta 2023

V auguste 2023 vládla zdravotníctvu novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorá priniesla viacero zmien týkajúcich sa aj podmienok predpisovania ...

Zamestnanec vo vlastnej s. r. o.

Musím byť zamestnaný vo vlastnej s. r. o., ktorá poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorej som odborným zástupcom, alebo stačí, keď mám uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, respektíve postačuje aj ústna dohoda?

Cenník – nevyhnutná súčasť každej ambulancie

Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované, môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo môže ísť aj o výkony, ktoré zo zdravotného poistenia nie sú vôbec hradené. Práve s ohľadom na to, aby p...

Študenti ako zdravotnícki pracovníci aj mimo krízovej situácie

Do Národnej rady Slovenskej republiky bolo v apríli predložených viacero návrhov zákonov, z ktorých niektoré sa týkajú práve aj oblasti zdravotníctva. Navrhované legislatívne zmeny by sa mali dotknúť napríklad študentov medicíny a ošetrovateľstva,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály