Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

Dátum: Rubrika: Právo

Spôsobilosť na právne úkony predstavuje schopnosť jednotlivca vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Plná spôsobilosť na právne úkony sa nadobúda plnoletosťou. Najčastejšie ide o okamih dovŕšenia 18. roku života, zriedkavejšie však môže nastať aj uzavretím manželstva pred dosiahnutím spomínaného veku.

Elementárne právne pravidlá týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony jednotlivca nájdeme v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"). Podľa § 26 Občianskeho zákonníka konajú za fyzické osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony, ich zákonní zástupcovia. U maloletých osôb sú zákonnými zástupcami ich rodičia, keďže nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony. Občiansky zákonník reflektuje tiež prípady fyzických osôb, ktorých súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým túto spôsobilosť na právne úkony obmedzil. Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zákonným zástupcom takejto fyzickej osoby súdom ustanovený opatrovník. Aj keď Občiansky zákonník diferencuje v tomto smere medzi fyzickými osobami, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony pozbavenú a tými, ktoré ju majú obmedzenú, v praxi je už táto diferenciácia nenáležitá. Od účinnosti zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Civilný mimosporový poriadok"), totiž podtypom konania o spôsobilosti na právne úkony nie je konanie o pozbavení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, ale len obmedzenie, zmena obmedzenia a navrátenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony. Na druhej strane však musíme podotknúť, že procesnoprávne nepoužívanie slovného spojenia "pozbavenie spôsobilosti na právne úkony" ešte neznamená, žeby nedochádzalo v súdnej praxi k takému obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony, ktoré by
de facto
dosahovalo úrovne pozbavenia spôsobilosti na právne úkony dotknutej fyzickej osoby. Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony má za cieľ chrániť záujmy nielen dotknutej fyzickej osoby, ale aj chrániť záujmy ostatných subjektov, ktoré sa s ňou môžu dostať do styku.
1)
Rozsudky slovenských súdov obmedzujú spôsobilosť na právne úkony aj v tom smere, že dotyčná osoba nie je spôsobilá rozhodovať o akejkoľvek svojej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že nie je napríklad oprávnená vy­jadriť informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a samozrejme nemá právo ani odmietnuť dať informovaný súhlas. To v konkrétnostiach znamená praktickú komplikáciu poskytovania ambulantnej, a najmä ústavnej zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti. To však nemôže znamenať apriórne a paušálne odmietnutie akejkoľvek participácie takto dotknutej osoby na režime poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Poučenie a informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Veľmi dôležitými právnymi inštitútmi medicínskeho práva sú poučenie o poskytnutí zdravotnej starostlivosti a informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Jadro ich právnej úpravy nájdeme v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti").
Právna norma zakotvená v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o zdravotnej starostlivosti ustanovuje, že ošetrujúci zdravotnícky pracovník má poskytnúť poučenie o nadchádzajúcej zdravotnej starostlivosti aj zákonnému zástupcovi osoby, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, ak ide o prípad osoby s pozbavenou spôsobilosťou na právne úkony alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály