Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Cloud v zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Cloud computing (cloud) možno definovať ako poskytovanie služieb alebo aplikácií bežiacich na serveroch v prostredí siete internet s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad prostredníctvom webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a môžu ho používať z akéhokoľvek miesta. Klienti teda majú k dispozícii služby na požiadanie bez veľkých kapitálových investícií a majú prístup k svojim údajom kdekoľvek, kde je internetové pripojenie. Množstvo ľudí dnes služby cloudu využíva, a to bez toho, aby si to nejako uvedomovalo. Tento článok pojednáva bližšie o povinnostiach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri využívaní cloudových služieb podľa legislatívy súvisiacej s ochranou osobných údajov.
Cloud computing vo veľkej miere využívajú aj obchodné spoločnosti, orgány štátnej a verejnej moci či poskytovatelia zdravotníckych služieb, zdravotnej starostlivosti, poisťovne a pod. Prináša im značné ekonomické výhody, lebo s vynaložením malých nákladov môžu nadobúdať špičkové technológie, ktoré by si inak nemohli finančne dovoliť.
V rámci využívania služieb cloud computingu dochádza k spracúvaniu množstva dát, údajov, často vrátane spracúvania osobných údajov.
Prevažná časť osobných údajov môže byť spracúvaná v cloude, avšak za predpokladu, že budú dodržané podmienky ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

Základné pojmy

Osobné údaje

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k rozsiahlemu spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa zdravia pacientov, ktoré zaraďujeme medzi tzv. citlivé osobné údaje (osobitná kategória osobných údajov).
Podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia GDPRsa osobnými údajmi rozumejú
"akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby".
Osobným údajom je teda informácia, ktorá sa týka fyzickej osoby, ktorá je určená alebo určiteľná, t.j. ktorá je na základe určitého súboru rôznych údajov konkrétne identifikovateľná a nezameniteľná s inou osobou.
Vzhľadom na citlivosť osobných údajov rozoznávame v praxi:
-
všeobecné (bežné) osobné údaje (napr. meno, priezvisko, rodné číslo),
-
osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú taxatívne vymedzené v čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR. Za osobitnú kategóriu osobných údajov sa považujú napríklad aj údaje o zdraví fyzických osôb.
-
osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.
V rámci zdravotníckych zariadení, poskytovateľov zdravotníckych služieb dochádza spravidla k spracúvaniu citlivých údajov, konkrétne údajov o zdraví pacientov.

Cloud computing alebo cloud

V praxi rozoznávame tieto základné modely služieb cloud computingu:
1.
Software as a Service (SaaS) - softvér ako služba,
2.
Platform as a Service (PaaS) - platforma ako služba (rozumie sa ním aplikačné alebo vývojové prostredie, pre ktoré je možné vyvíjať vlastné aplikácie),
3.
Infrastructure as a Service (IaaS) - infraštruktúra ako služba (niečo ako prenájom serverov, dátových úložísk a pod.) napríklad webhosting, poskytovanie virtuálnych serverov alebo časti fyzickej infraštruktúry.
Z hľadiska umiestnenia poznáme nasledujúce modely cloudov:
1.
Verejný cloud - všetky, resp. väčšina súčastí cloudu, ktoré sú v rámci tejto schémy použité, sú verejne prístupné; neuplatňuje sa žiadne obmedzenie prístupu k nemu na báze špecifickej požiadavky. Verejný cloud je tvorený najmä infraštruktúrou využívajúcou verejne prístupnú počítačovú sieť, internet, jeho infraštruktúra je zdieľaná viacerými subjektmi (napr. organizáciami alebo jednotlivcami).
2.
Komunitný cloud - služba cloudu poskytovaná pre skupinu zákazníkov, ktorú spájajú špecifické požiadavky, či už na obsah alebo formu. Skupinu zákazníkov môžu tvoriť napríklad organizácie spadajúce do jednej, z hľadiska zamerania homogénnej skupiny. V porovnaní s verejným cloudom býva prístup ku komunitnému cloudu väčšinou obmedzený.
3.
Súkromný cloud - služba poskytovaná pre jednotlivého zákazníka, prispôsobená podľa jeho požiadaviek na danú infraštruktúru. Na správu takto kreovaného vzťahu sa zvykne uzatvárať zmluva typu Service Level Agreement.
4.
Hybridný cloud - ide o kombináciu viacerých typov cloudovej schémy (napr. jeden súkromný a jeden alebo viacero verejných cloudov).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály