Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tomáš Buzinger

Počet článkov autora: 25


Fiktívne rozhodnutie a odmietnutie sprístupnenia informácie na žiadosť

Článok analyzuje postup povinných osôb s pôsobnosťou v zdravotníctve v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ...

Nárast mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendu, vo sviatok a v noci

Národná rada Slovenskej republiky schváleným zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZP“), upravila prípl...

Súdny prieskum rozhodnutí o povolení a zamietnutí zdravotnej starostlivosti v cudzine

Článok analyzuje aktívnu legitimáciu poistencov a zdravotných poisťovní na podanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o predchádzajúcom súhlase o úhradu nákladov na plánovanú zdravotnú staros...

K podaným hromadným výpovediam zdravotných sestier

Zdravotné sestry podali v desiatich nemocniciach hromadné výpovede, pretože sú nespokojné s prijatou novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníct...

NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNIACH (III.)

V tretej časti článku sú bližšie analyzované doplnené kompetencie a zákonná pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“ alebo „úrad“) pri predbežnom protokole a záverečnom protokole z vykonaného dohľadu ÚDZS, doplne...

Programové vyhlásenie vlády SR pre zdravotníctvo

Výsledky parlamentných volieb na konci februára 2020 priniesli zmenu vlády SR, ktorá po svojom vymenovaní prezidentkou SR dňa 21. marca 2020 začala pripravovať Programové vyhlásenie vlády SR (ďalej len „PVV“). Vláda SR podľa čl. 113 Ústavy SR je p...

COVID-19 – zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zame...

Upomínacie konanie voči dlžníkom

V príspevku sa zaoberám zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“), ktorý bol prijatý z dôvodu veľkého množstva podaných návrhov na vydanie platobných rozkazov v rámci cele...

Novela zákona o zdravotných poisťovniach a zákona o zdravotnom poistení

Národná rada SR schválila dňa 29. novembra 2018 novelu (zákon č. 351/2018 Z. z.), ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p....

Zmeny v Zákonníku práce

Od 1. mája 2018 nadobudla účinnosť novela – zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. (ďalej len „ZP“), ktorá zlepší ohodnotenie zdravotníckych pr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály