AUTOR: JUDr. Peter Franko, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Ezdravie: výzvy riadenia projektu a ich riešenia

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

V príspevku autor analyzuje súčasný stav implementácie projektu elektronického zdravotníctva (tiež ako „ezdravie“, „eHealth“ alebo „ezdravotníctvo“), ktorým štát v podobe viacerých nástrojov realizuje politiku efektívnosti a elektronizácie v oblasti zdravotníctva. V úvode článku autor predkladá prehľad legislatívnej úpravy projektu ezdravia tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj v priestore Európskej únie. Následne pomocou analytickej metódy pristupuje k skúmaniu zahraničnej literatúry pojednávajúcej o opatreniach, ktoré majú slúžiť na to, aby došlo k splneniu jednotlivých výziev smerujúcich k úspešnej implementácii projektu. Článok smeruje k sumarizácii niekoľkých odporúčaní v oblasti riešenia výziev riadenia a správy (governance), ktoré existujú popri právnych a etických výzvach, a to tak na makro úrovni (vnútroštátne), ako aj na mikro úrovni (napr. nemocnice).

Južná Kórea: ústavnoprávna ochrana údajov o zdravotnom stave

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 2/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

V príspevku analyzujeme rozhodnutie Ústavného súdu Kórejskej republiky, ktoré sa venovalo otázke ochrany osobných údajov a ich porušovaniu protiústavnou vnútroštátnou legislatívou. Tá prikazovala zverejňovať údaje o zdravotnom stave vybraných osôb v rozsahu nekonformnom s Ústavou. V úvode uvádzame krátke zhrnutie ústavných a zákonných garancií ochrany údajov o zdravotnom stave osoby v podmienkach Slovenskej republiky. Analýzou uvedeného rozhodnutia a komparatívnym prístupom na konci článku dochádzame k záveru o podobnosti metódy riešenia kolízie otázok verejného záujmu a privátnej sféry každej osoby.

Exekučné konanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 5/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Predmetom článku je analýza aktuálnych legislatívnych možností vykonania exekúcie na zdravotníckych zariadeniach ako z perspektívy pacienta, tak aj zdravotníckeho zariadenia.

Neplatný súhlas podľa prechádzajúceho právneho stavu ako dôvod protiprávnosti konania

Číslo:
Vydanie: 4/2014
Ročník: 2014

Hodnotenie:

Úvaha článku smeruje k praktickému prípadu, ktorý autori pri výkone profesijnej praxe analyzovali. Predmetom článku je konkrétne analýza pojmov informovaný súhlas a protiprávnosť medicínskeho postupu v kontexte predchádzajúcej právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko, PhD. , JUDr. Jozef Kubala
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 11/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Jadro predmetného článku tvorí otázka významu rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad“) vo vzťahu k civilnému a trestnému konaniu. Konkrétne, či v týchto konaniach sú príslušné orgány viazané spomínaným rozhodnutím.

Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch – judikatórny pohľad

Dátum:
Autor: JUDr. Peter Franko, PhD. , JUDr. Jozef Kubala
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

V príspevku sa zamýšľame nad podstavením finančného odškodňovania nemajetkovej ujmy pacientov v podmienkach Slovenskej republiky. Analýza smeruje najmä ku skúmaniu podmienok uplatnenia tohto inštitútu. Informačný zdroj tvoria rozhodnutia súdov Slovenskej a Českej republiky. Prostredníctvom nich dospievame k záveru, že priznávanie nemajetkovej ujmy nemá byť paušálne, ale rozhodovanie súdu má reagovať na individuálne okolnosti daného prípadu.

Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci – replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR

Číslo:
Vydanie: 5/2013
Ročník: 2013

Hodnotenie:

Príspevok je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“), ktorý nedávno vyhlásil, že právne predpisy upravujúce povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej aj „LSPP“) sú v súlade s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Cieľom je, bližšie sa zamerať na dôvody – argumenty, ktorými Ústavný súd obhajoval tento názor a podrobiť ich kritickej analýze za účelom zistenia, či sú argumentačne a metodologicky udržateľné.

Lekárska služba prvej pomoci a čakanie na „Mesiáša ústavnosti“

Číslo:
Vydanie: 6/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Obsahom článku je analýza inštitútu lekárskej služby prvej pomoci z pohľadu ústavnej konformity a zamyslenie sa nad otázkou včasnosti rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade právnych predpisov.

Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

Číslo:
Vydanie: 4/2012
Ročník: 2012

Hodnotenie:

Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť ľudstva s dvoma zničujúcimi globálnymi konfliktami.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť