Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho vplyv na civilné a trestné konanie

Dátum: Autor/i: JUDr. Peter Franko, PhD. , JUDr. Jozef Kubala Rubrika: Právo

Jadro predmetného článku tvorí otázka významu rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj „Úrad“) vo vzťahu k civilnému a trestnému konaniu. Konkrétne, či v týchto konaniach sú príslušné orgány viazané spomínaným rozhodnutím.

Úvod článku sa venuje postaveniu Úradu v systéme štátnych orgánov Slovenskej republiky a v procese výkonu dohľadu. Ďalej sa pozornosť zameriava už na analýzu predmetnej otázky. Nakoniec článok dospieva k záveru o záväznosti rozhodnutia Úradu pre civilné konanie, pokiaľ ide o otázku protiprávnosti. Čo sa týka trestného konania, priama legálna záväznosť nemá v tomto konaní miesto.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o zdravotných poisťovniach“) ako nezávislá inštitúcia vyčlenená zo sústavy orgánov štátnej správy, ktorej štát zveruje v oblasti verejnej správy dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Úrad bol zriadený ako právnická osoba s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Jeho pôsobnosť vyplýva z ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach. Nás však bude predovšetkým zaujímať postavenie a pôsobnosť Úradu pri dohľade nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Dohľad

Úrad dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za podmienok ustanovených zákonom:

  • ukladá sankcie,
  • podáva návrhy na uloženie sankcie,
  • ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Právna teória [1] uvádza že, medzi predpoklady správne poskytnutej zdravotnej starostlivosti zaraďujú aj povinnosť poučiť pacienta, získať jeho informovaný súhlas, povinnosť mlčanlivosti ako aj povinnosť viesť riadne zdravotnú dokumentáciu (tzv. lege artis v širšom slova zmysle). To potvrdzuje aj zákonodarca (§ 4 ods. 4 a 5 zákona o zdravotnej starostlivosti), podľa ktorého na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, a že neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie.

Proces pred Úradom pozostáva z dvoch fáz. Tou prvou je vykonanie dohľadu. Po nej (pokiaľ sa zistí nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti) nasleduje druhá fáza, v rámci ktorej Úrad uloží dohliadanému subjektu sankcie, resp. urobí iné rozhodnutie (pozri ďalej).

Subjektmi dohľadu sú Úrad, konajúci prostredníctvom osôb oprávnených na výkon dohľa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály