Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ezdravie: výzvy riadenia projektu a ich riešenia

Dátum: Rubrika: Právo

V príspevku autor analyzuje súčasný stav implementácie projektu elektronického zdravotníctva (tiež ako „ezdravie“, „eHealth“ alebo „ezdravotníctvo“), ktorým štát v podobe viacerých nástrojov realizuje politiku efektívnosti a elektronizácie v oblasti zdravotníctva. V úvode článku autor predkladá prehľad legislatívnej úpravy projektu ezdravia tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj v priestore Európskej únie. Následne pomocou analytickej metódy pristupuje k skúmaniu zahraničnej literatúry pojednávajúcej o opatreniach, ktoré majú slúžiť na to, aby došlo k splneniu jednotlivých výziev smerujúcich k úspešnej implementácii projektu. Článok smeruje k sumarizácii niekoľkých odporúčaní v oblasti riešenia výziev riadenia a správy (governance), ktoré existujú popri právnych a etických výzvach, a to tak na makro úrovni (vnútroštátne), ako aj na mikro úrovni (napr. nemocnice).

Ezdravie

Priamu definíciu pojmu ezdravie v legislatíve nenájdeme. Nepozná ju ani zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme[1]. Obsahové vymedzenie tohto pojmu nájdeme v úvodných právnych aktoch Európskej Únie, ktoré sa venujú dotknutej problematike. Podľa oznámenia Európskej Komisie z roku 2004 [2] e-zdravotníctvo opisuje aplikáciu informačných a komunikačných technológií v celej škále funkcií, ktoré ovplyvňujú sektor zdravotníctva. Nástroje alebo riešenia elektronického zdravotníctva zahŕňajú produkty, systémy a služby, ktoré presahujú internetové aplikácie. Zahŕňajú nástroje pre obe jednotky v tomto priestore – ako pre zdravotnícke orgány a odborníkov na jednej strane, tak aj pre personalizované zdravotnícke systémy pre pacientov a občanov na strane druhej. Medzi príklady patria zdravotnícke informačné siete, elektronické zdravotné záznamy, služby telemedicíny, osobné prenosné systémy, zdravotné portály a mnoho ďalších nástrojov založených na informačných a komunikačných technológiách, ktoré pomáhajú pri prevencii, diagnostike, liečbe, monitorovaní zdravia a riadení životného štýlu.

Vychádzajúc z prílohy II. k oznámeniu Európskej Komisie z roku 2007 [3] možno povedať, že elektronické zdravotníctvo pokrýva interakciu medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotníckych služieb, prenos údajov medzi inštitúciami alebo komunikáciu medzi pacientmi a/alebo zdravotníckymi pracovníkmi; to môže zahŕňať zdravotnícke informačné siete, elektronické zdravotné záznamy, služby tele-medicíny a osobné prenosné systémy na monitorovanie a podporu pacientov. Táto oblasť zahŕňa všetky interakcie v rámci troch skupín používateľov: pacienti, poskytovatelia zdravotníckych služieb a platobné inštitúcie. Navrhovaná oblasť zahŕňa tieto vzájomne súvisiace hlavné kategórie aplikácií:

 1. Klinické informačné systémy:
  1. Špecializované nástroje pre zdravotníckych pracovníkov v rámci inštitúcií starostlivosti (napr. nemocnice). Príkladmi sú rádiologické informačné systémy, ošetrovateľské informačné systémy, lekárske zobrazovanie, diagnostika pomocou počítača, systémy chirurgického výcviku a plánovania.
  2. Nástroje pre primárnu starostlivosť v rámci alebo mimo inštitúcií starostlivosti, ako sú všeobecné lekárske a lekárske informačné systémy.
  3. Tele-medicína a domáca starostlivosť, personalizované zdravotnícke systémy a služby, ako sú služby manažmentu chorôb, vzdialené monitorovanie pacientov (napr. v domácnosti), telekonzultácie, telestarostlivosť, telemedicína a telerádiológia.
  4. Integrované regionálne/vnútroštátne zdravotnícke informačné siete a distribuované systémy elektronických zdravotných záznamov a súvisiace služby, ako napríklad elektronické predpisy alebo e-odporúčania.
 2. Neklinické systémy sekundárneho použitia:
  1. Systémy vzdelávania v zdravotníctve a podpory zdravia pacientov, ako sú zdravotnícke portály alebo online zdravotnícke informačné služby.
  2. Špecializované systémy pre výskumníkov a systémy pre zhromažďovanie a analýzu údajov v oblasti verejného zdravia, ako sú biostatické štatistické programy pre infekčné choroby, vývoj liekov a analýzu výsledkov.
  3. Systémy podpory, ako je riadenie dodávateľského reťazca, systémy plánovania, systémy správy a riadenia fakturačných systémov, ktoré podporujú klinické procesy, ale nie sú priamo používané pacientmi alebo zdravotníckymi pracovníkmi.

Podľa rezolúcie Svetovej zdravotnej organizácie [4] je ezdravie nákladovo efektívne a bezpečné využívanie informačných a komunikačných technológií na podporu zdravia a oblastí spojených so zdravím vrátane zdravotníckych služieb, zdravotného dohľadu, zdravotnej literatúry a vzdelávania v zdravotníctve a na podporu poznatkov a výskumu.

Pojem elektronické zdravotníctvo označuje tiež využívanie informačných technológií v produktoch, službách a postupoch súvisiacich so zdravotníctvom v kombinácii s organizačnými zmenami v systémoch zdravotnej starostlivosti a novými zručnosťami s cieľom zlepšiť zdravie občanov, efektívnosť a produktivitu vykonávania služieb zdravotnej starostlivosti, ako aj hospodársku a sociálnu hodnotu zdravia. Zahŕňa interakciu medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotných služieb, prenosy dát medzi rôznymi zariadeniami či priamu komunikáciu medzi pacientmi a/alebo zdravotníckymi pracovníkmi. [5]

Cieľom elektronického zdravotníctva je podľa informačného popisu Národného centra zdravotníckych informácií [6] poskytnúť prostredníctvom informačných a komunikačných technológií správne informácie v správnom čase na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti, a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály