Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ústavnosť lekárskej služby prvej pomoci – replika na rozhodnutie Ústavného súdu SR

Dátum: Autor/i: JUDr. Ivan Humeník, PhD. , JUDr. Peter Franko, PhD. Rubrika: Názory

Príspevok je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“), ktorý nedávno vyhlásil, že právne predpisy upravujúce povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej aj „LSPP“) sú v súlade s ústavným poriadkom Slovenskej republiky. Cieľom je, bližšie sa zamerať na dôvody – argumenty, ktorými Ústavný súd obhajoval tento názor a podrobiť ich kritickej analýze za účelom zistenia, či sú argumentačne a metodologicky udržateľné.

Rekapitulácia stavu

Dňa 2. 12. 2010 bol na Ústavný súd podaný návrh generálneho prokurátora podľa Čl. 125 ods. 1 písm. a) a Čl. 130 ods. 1 písm. e) Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p.) na začatie konania o súlade ust. § 79 ods. 1 písm. v) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) a ust. § 82 ods. 1 písm. b) v časti vzťahujúcej sa na uloženie pokuty za porušenie povinnosti § 79 ods. 1 písm. v) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti s Čl. 12 ods. 1 a ods. 2, Čl. 18 ods. 1, Čl. 36 písm. c), d) a e), Čl. 38 ods. 1, Čl. 41 ods. 2 Ústavy SR, Čl. 4 ods. 2 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o podpísaní Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8 – ďalej len „Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd“) a Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci č. 29 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 506/1990 Zb. o prijatí Dohovoru o nútenej alebo povinnej práci –  ďalej len „Dohovor o nútenej alebo povinnej práci“).

Generálny prokurátor v tomto svojom podaní namietal, že protiústavná je:

  1. povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore pediatria a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci (ďalej len „poskytovatelia zdravotnej starostlivosti“ alebo „lekári“),
  2. možnosť uloženia pokuty zo strany samosprávneho kraja až do výšky 3 319 eur za porušenie tejto povinnosti.

Protiústavnosť v zmysle jeho slov spočíva v tom, že plnením tejto povinnosti dochádza k:

  • výkonu nútenej práce/služby,
  • porušovaniu rovnosti všetkých ľudí v dôstojnosti a právach,
  • porušovaniu práv zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky (ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci, najvyššia prípustná dĺžka pracovného času, primeraný odpočinok po práci),
  • porušovaniu práv na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky pre ženy, mladistvých a osoby zdravotnej postihnuté,
  • porušovaniu ochrany v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky pre ženy v tehotenstve.

Nález Ústavného súdu

Dňa 28. novembra 2012 bol vydaný nález [1] Ústavného súdu, ktorý návrhu generálneho prokurátora nevyhovel, nakoľko predmetné ustanovenia považoval za konformné (v súlade) s Ústavou SR, Dohovorom o ľudských právach a základných slobodách, Dohovorom o nútenej alebo povinnej práce. Napádané ustanovenia Ústavný súd preskúmal prostredníctvom testu  proporcionality.

Pozrime sa teda v čom boli rozdiely pri testovaní, ktoré nás viedli v predchádzajúcom článku,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály