Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

Počet článkov autora: 41


Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (III.)

Rozhodovanie všeobecných súdov SR v medicínsko-právnych sporoch je čoraz častejšie. Považujeme za vhodné opäť poukázať na niekoľko zaujímavých rozhodnutí, ktoré priniesli zaujímavé závery aj pre právnu prax. Nadväzujeme tak na príspevky uverejnené...

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (II.)

V predošlom vydaní časopisu sme sa začali venovať téme týkajúcej sa povinného očkovania. V prvej časti seriálu sme sa zaoberali základnými otázkami vakcinácie. Definovali sme pojem vakcinácie z pohľadu práva a ochrany osobnosti fyzickej osoby, a d...

Vybrané ústavnoprávne úskalia súdnej praxe v medicínskoprávnych sporoch

Dnes je už bežnou praxou, že medzi zdravotníkmi je veľa takých, čo si vyskúšali rolu účastníka súdneho alebo správneho konania.

Rozporovanie znaleckého posudku odbornými názormi svedkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Najzákladnejšou, ako aj najdôležitejšou úlohou zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k pacientovi, je postupovať lege artis. V súčasnosti nie sú ojedinelé súdne spory pacienta v postavení poškodeného a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. ...

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: „asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedeni...

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky zástupcu vedúceho pracovníka

Podľa interných predpisov si zástupcu (v čase svojej neprítomnosti v práci) určuje vedúci zamestnanec (teda aj vedúca sestra konkrétneho oddelenia). Platia pre obsadenie miesta zástupcu vedúcej sestry rovnaké kvalifikačné predpoklady a požiadavky ...

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ď...

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatr...

Konanie o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia v praxi

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) v ustanovení § 252 a nasl. upravuje osobitné mimosporové konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V tomto článku sa budeme venovať praktickej aplik...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály