AUTOR: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.

zoradiť výsledky podľa:

Rozporovanie znaleckého posudku odbornými názormi svedkov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Číslo:
Vydanie: 2/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Najzákladnejšou, ako aj najdôležitejšou úlohou zdravotníckeho pracovníka vo vzťahu k pacientovi, je postupovať lege artis. V súčasnosti nie sú ojedinelé súdne spory pacienta v postavení poškodeného a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckeho pracovníka v pozícii žalovaného, či dokonca obvineného.

Zamestnanie nezdravotníckeho zamestnanca u lekára

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

V inzeráte na voľné pracovné miesto všeobecný lekár hľadal administratívneho pracovníka do ambulancie na nasledujúce činnosti: „asistencia pri plánovaní a objednávaní pacientov na lekárske prehliadky, pri objednávaní pacientov na očkovanie, vedenie dispenzárov, odpovedanie na telefonické požiadavky a ich podávanie kompetentnej osobe, vedenie pracovnej neschopnosti pacientov, vykonávanie rôznych pomocných a administratívnych úloh“. Osoba – nelekár pracovala na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (vzdelanie VŠ, chemicko-technologická fakulta) a mala vykonanú štátnu skúšku pre nelekára pracujúceho v zdravotníctve. Verejný zdravotník je podľa zákona považovaný za zdravotníckeho pracovníka. Je možné zamestnať takéhoto človeka v ambulancii všeobecného lekára na uvedené činnosti, zohľadňujúc samozrejme zákon o ochrane osobných údajov?

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky zástupcu vedúceho pracovníka

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Poradňa

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Podľa interných predpisov si zástupcu (v čase svojej neprítomnosti v práci) určuje vedúci zamestnanec (teda aj vedúca sestra konkrétneho oddelenia). Platia pre obsadenie miesta zástupcu vedúcej sestry rovnaké kvalifikačné predpoklady a požiadavky ako pre vedúcu sestru (§ 12 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.)? Môže vedúcu sestru v čase jej neprítomnosti zastupovať aj sestra, ktorá nespĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre výkon práce vedúcej sestry? Napríklad sestra, ktorá nespĺňa jednu z podmienok § 12 ods. 4 cit. nariadenia, a to podmienku uvedenú v písm. a) – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo?

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), a akú argumentáciu používajú účastníci konania.

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatrenia súdu.

Konanie o prípustnosti držania osoby v zdravotníckom zariadení

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V tomto článku budeme pokračovať v téme nútených hospitalizácií a tentoraz sa budeme venovať rozhodovacej činnosti všeobecných súdov týkajúcich sa prípustnosti držania umiestnenej osoby v zdravotníckom zariadení. Budeme teda riešiť konanie, ktoré je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj len „CMP“).

Konanie o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia v praxi

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) v ustanovení § 252 a nasl. upravuje osobitné mimosporové konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V tomto článku sa budeme venovať praktickej aplikácii prvej fázy tohto konania a na konkrétnych príkladoch sa pokúsime ilustrovať čo je potrebné, aby boli splnené podmienky prípustnosti prevzatia osoby do zdravotníckeho zariadenia.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a rodinné právo

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 12/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Medicínske právo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v právnej praxi veľmi často spojené s riešením rodinno-právnych otázok. Je vcelku bežné, že rozpad manželstva vyústi do nezhôd rodičov takmer o všetkom, čo sa týka maloletých detí. Do pomyselného zoznamu sporných otázok môžeme na jednu z prvých priečok zaradiť práve poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Predmetom tohto článku je analýza niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov v Slovenskej republike, na ktorých podklade poukážeme, ako bývajú otázky na pomedzí rodinného a medicínskeho práva právne posudzované.

Môže mať sporová strana prospech zo svojho protiprávneho konania?

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Súdne spory a konania týkajúce sa medicínskeho práva sú často sporom medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Inak by sme to mohli označiť aj ako spor osoby, ktorá má veľké penzum práv (pacient) s osobou, ktorá má veľké penzum povinností (poskytovateľ), pričom však v podmienkach Slovenskej republiky je to zväčša pacient, ktorého cesta k úspechu býva zložitejšia. Pacient je totiž omnoho častejšie v procesnom postavení žalobcu, ktorého primárne zaťažuje dôkazné bremeno v sporovom konaní, a teda on musí dokázať, že súdne uplatnený nárok mu skutočne prislúcha.

Trestné právo, príčinná súvislosť a lekári

Dátum:
Autor: JUDr. Vladimír Volčko, PhD.
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 7-8/2018
Ročník: 2018

Hodnotenie:

Problematika trestného práva býva pre čitateľa zvyčajne veľmi zaujímavá. Je tomu tak zrejme preto, že práve trestnoprávneho postihu sa zvyknú báť ľudia vo všeobecnosti najviac. Uvedené, samozrejme, platí aj u medicínskych pracovníkov. Keby sme mali vyabstrahovať moment, kde zvyčajne v medicínskych sporoch hrozí uloženie, resp. neuloženie trestnoprávnej sankcie, bolo by to preukázanie príčinnej súvislosti medzi konaním obvineného a následkom, ktorý vznikol poškodenému v rámci tzv. objektívnej stránky trestného činu. Táto príčinná súvislosť, ktorej sa hovorí kauzálny nexus, musí byť v konaní preukázaná ako výlučná a exkluzívna.

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť