Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Možné ohrozenie zdravia zamestnancov konaním zamestnávateľa

Dátum: Rubrika: Právo

Pri výkone závislej práce môže dôjsť k vzniku situácií, ktoré ohrozujú alebo reálne spôsobia ujmu na zdraví alebo živote zamestnanca. Pritom k vzniku ujmy na živote alebo zdraví zamestnanca môže dôjsť aj vďaka protiprávnemu konaniu zamestnávateľa. Uvedené protiprávne konanie sa pritom môže spájať so vznikom pracovného pomeru, prípadne s jeho priebehom. Skutkovo a právne neželaným právnym následkom zanedbania právnych povinností zamestnávateľa je napríklad vznik pracovného úrazu alebo choroby z povolania zamestnanca. Prípadnej pracovnoprávnej zodpovednosti v takomto prípade sa úplne alebo sčasti zamestnávateľ môže zbaviť, musí však prebehnúť proces prešetrovania vzniku ujmy na zdraví zamestnanca, ktorému taktiež bude venovaná pozornosť.
Pojem pracovný úraz
Pojem "pracovný úraz" je právne vymedzený v § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"), podľa ktorého je pracovný úraz poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Preto je esenciálnou obsahovou súčasťou pojmu pracovný úraz právna skutočnosť, že k nemu musí dôjsť pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, inak nemožno hovoriť o pracovnom úraze.
Uvedené sa navyše konštatuje aj v § 195 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého,
ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním
k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.
Pritom § 195 ods. 3 Zákonníka prácevýslovne konštatuje, že
pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť, pričom ide o kogentnú právnu úpravu.
Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP") je registrovaným pracovným úrazom pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, pričom uvedený pracovný úraz je zamestnávateľ povinný registrovať. Pokiaľ v dôsledku pracovného úrazu dôjde k smrti alebo ťažkej ujme na zdraví zamestnanca, pôjde o závažný pracovný úraz (ďalej len "závažný pracovný úraz").
V prípade služobného úrazu je potrebné popri Zákonníku práce zohľadňovať aj príslušnú osobitnú právnu úpravu, konkrétne zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície znení neskorších predpisov alebo zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Možnosť ochrany pred chorobami z povolania
Podľa internetovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky platí, že na ochranu pred chorobami z povolania sú ustanovené špecifické požiadavky pre problematiku:
-
hluku,
-
vibrácií,
-
chemických látok,
-
karcinogénnych a mutagénnych látok,
-
ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia a
-
ďalších škodlivých faktorov pracovného prostredia.
V záujme prevencie chorôb z povolania je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zabezpečiť aj vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (§ 30 zákona č. 355/2007 Z.z.).
Zamestnávateľ je povinný
zaraďovať práce do kategórií podľa úrovne vplyvu existujúcich škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia (§ 31 zákona č. 355/2007 Z.z.).
Lekárskym preventívnym prehliadkam
vo vzťahu k práci povinne podliehajú zamestnanci a podnikajúce fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie. Tieto lekárske prehliadky sa vykonávajú pred zaradením zamestnanca do práce a opakovane v určenej periodicite.
Podľa § 30e ods. 9 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci v prípade zamestnanca, ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie sa vykonávajú:
-
pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály