AUTOR: Mgr. Miriam Tipánová

zoradiť výsledky podľa:

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Dátum:
Autor: Mgr. Miriam Tipánová
Rubrika: Ekonomika a manažment

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto zákone sú taktiež upravené práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie. Okrem iných práv má pacient právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, robenia si výpiskov a kópií. Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Číslo:
Vydanie: 7-8/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Číslo:
Vydanie: 3/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom sa snažíme priblížiť základné pravidlá pri ich vyberaní. Taktiež by sme chceli upozorniť na problematiku cenníka a zoznamu zdravotných výkonov, ktoré v praxi lekárom môžu robiť problémy a na základné povinnosti, ktoré poskytovateľ musí dodržiavať.

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Číslo:
Vydanie: 1/2020
Ročník: 2020

Hodnotenie:

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom je upravená pracovná zdravotná služba. Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Zabezpečuje primárnu starostlivosť o zdravie zamestnancov na pracovisku.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je podľa GDPR zodpovedný za ochranu osobných údajov

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Hlavnou činnosťou ambulancií, nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Tieto údaje GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zaraďuje do osobitnej kategórie osobných údajov. Netreba však zabúdať ani na genetické, biometrické a iné údaje, ktorým sa zdravotnícki pracovníci nevedia vyhnúť, pričom platí ich sprísnený režim spracúvania. Ochrana osobných údajov v zdravotníckom sektore sa nevzťahuje len na samotných pacientov, ale rovnako aj na zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.

Aktuálne vydanie

7-8/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
7-8/2020
Ročnik 2020

Zobraziť