Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Miriam Tipánová

Počet článkov autora: 6


Klinický audit – interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstva zdravotníctva SR, kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kon...

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a do...

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom ...

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktor...

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je podľa GDPR zodpovedný za ochranu osobných údajov

Hlavnou činnosťou ambulancií, nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Tieto údaje GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály