Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Miriam Tipánová

Počet článkov autora: 9


ROZŠÍRENÝ ZOZNAM OSÔB, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAHLIADAŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z...

ZMENY "LEX KORONA" TÝKAJUCE SA PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si...

Klinický audit – interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstva zdravotníctva SR, kontroluje v rámci tzv. klinického auditu. Súčasťou tejto kon...

Krízová situácia – zmeny v oblasti zdravotníctva

Parlament schválil zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa viacero právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť zdravotníctva. Zákon je účinný od 21. mája 2020. Vzhľadom na rozsiahlosť sa v článku zameriame len na niektoré zmeny.

Praktické rady ohľadom zdravotnej dokumentácie

Právna úprava vedenia, spracúvania či poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie je upravená v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a do...

Problematika poplatkov v ambulancii je veľmi komplikovaná

Cieľom tohto článku nie je detailne analyzovať a urobiť striktné závery o tom, za čo poskytovatelia môžu v zmysle platnej legislatívy poberať poplatky, pretože ide o problematiku, ktorá je veľmi komplikovaná a musí sa posudzovať ad hoc. Čitateľom ...

Pracovná zdravotná služba v lekárskom segmente

Povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov je rozdrobená vo viacerých právnych predpisoch. Jedným z takýchto právnych predpisov je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktor...

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je podľa GDPR zodpovedný za ochranu osobných údajov

Hlavnou činnosťou ambulancií, nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia. Tieto údaje GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o o...

PRÁVNE ZÁKLADY AMBULANCIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V praxi sa môže stať, že ambulancia spracúva osobné údaje pacientov či svojich zamestnancov na nesprávnych právnych základoch, čo môže mať za následok udelenie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Právna úprava základov pri spracúva...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály