Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výsledok výkonu dohľadu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a aplikačná prax úradu

Dátum: Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") realizuje zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z.z.") zverenú právomoc v oblasti verejnej správy. Vychádzajúc z doterajšej aplikačnej praxe úradu sa pod dohľadom nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozumie kontrola a zisťovanie, či bola pacientom zdravotná starostlivosť poskytnutá správne v rozsahu povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vymedzenej v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 576/2004 Z.z."). Z časového hľadiska výkon dohľadu predstavuje určitý proces, v rámci ktorého oprávnené osoby na výkon dohľadu a dohliadané subjekty realizujú svoje práva a povinnosti ustanovené v zákone č. 581/2004 Z.z. Každý výkon dohľadu má svoj začiatok a má aj svoj koniec.
Podľa § 43b ods. 2 zákona č. 581/2004 Z.z.
výkon dohľadu začína
dňom vydania písomného poverenia úradu pre zamestnancov úradu a prizvané osoby ako osoby oprávnené na výkon dohľadu. Zákonnými náležitosťami poverenia úradu sú:
a)
označenie dohliadaného subjektu, t.j. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rozsahu jeho identifikačných údajov, ako je obchodné meno alebo názov, sídlo alebo adresa, resp. aj miesto prevádzkovania ambulancie, IČO;
b)
meno a priezvisko osoby oprávnenej na výkon dohľadu, t.j. zamestnanca úradu alebo prizvanej osoby z daného špecializačného odboru;
c)
predmet dohľadu;
d)
deň začatia výkonu dohľadu;
e)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia;
f)
odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na vydanie poverenia, t.j. spravidla riaditeľ útvaru úradu alebo predseda úradu v prípadoch určených vnútorným predpisom úradu.
Podľa § 43b ods. 7 zákona č. 581/2004 Z.z.
výkon dohľad je skončený dňom
:
a)
márneho uplynutia lehoty na podanie písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu;
b)
určeným na oboznámenie sa s výsledkom vyhodnotenia námietok proti výsledku dohľadu, ak sa dohliadaný subjekt na oboznámenie bez náležitého ospravedlnenia nedostavil;
c)
oboznámenia sa s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu;
d)
doručenia oznámenia o zastavení výkonu dohľadu dohliadanému subjektu.
Ak po začatí výkonu dohľadu nedôjde k zastaveniu výkonu dohľadu zo zákonných dôvodov, výsledkom výkonu dohľadu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako dohliadaného subjektu je
protokol
a
zápisnica,
ktorých povinné náležitosti ustanovuje zákon č. 581/2004 Z.z.
Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z.
protokol obsahuje
:
a)
identifikačné údaje dohliadaného subjektu v rozsahu:
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo
3.
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
miesto a dátum alebo obdobie výkonu dohľadu,
c)
predmet výkonu dohľadu,
d)
dohliadané obdobie,
e)
zistené skutočnosti pri výkone dohľadu,
f)
výsledok výkonu dohľadu,
g)
dátum vypracovania protokolu,
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal.
K jednotlivým zákonným náležitostiam protokolu, vychádzajúc pritom z doterajšej aplikačnej praxe úradu, možno uviesť nasledujúce vysvetľujúce informácie. Číslo protokolu a identifikačné údaje dohliadaného subjektu sú vždy zhodné s číslom a identifikačnými údajmi dohliadaného subjektu uvedenými v písomnom poverení úradu, ktorým sa výkon dohľadu začal, okrem prípadov ak v priebehu výkonu dohľadu dohliadaný subjekt zmenil obchodné meno (názov) alebo sídlo (adresu). Miestom výkonu dohľadu je spravidla útvar úradu, ktorého zamestnanci vykonávajú dohľad alebo v prípade dohľadu na mieste je týmto miestom sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Obdobím výkonu dohľadu je časový úsek odo dňa vydania písomného poverenia úradu na výkon dohľadu až do skončenia dohľadu podľa § 43b ods. 7 zákona č. 581/2004 Z.z. Predmetom výkonu dohľadu, ktorý je vymedzený už v písomnom poverení úradu, je spravidla preverenie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientovi v dohliadanom období. Dohliadané obdobie je z časového hľadiska vymedzené taktiež v písomnom poverení úradu, ktorým sa výkon dohľadu začína a je určené spravidla podávateľom podnetu, ktorý žiada prešetriť správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti v konkrétny deň, resp. v konkrétnom období od - do, alebo je dohliadané obdobie určené úradom v prípade začatia výkonu dohľadu z vlastnej iniciatívy úradu.
-
Zistenými skutočnosťami s prihliadnutím na konkrétne okolnosti prípadu sa rozumejú najmä zistené skutočnosti z:
-
úradom obstaranej zdravotnej dokumentácie pacienta (vrátane výsledkov laboratórnych vyšetrení, pomocných vyšetrení, zobrazovacích vyšetrení, RTG dokumentácie, USG, CT a MR dokumentácie), ktorému bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v dohliadanom období dohliadaným subjektom;
-
úradom obstaranej zdravotnej dokumentácie pacienta vedenej inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí participovali na liečbe pacienta, t.j., že poskytovali predchádzajúcu alebo následnú zdravotnú starostlivosť pacientovi;
-
vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k predmetu dohľadu, t.j. k poskytnutej zdravotnej starostlivosti a k tvrdeniam podávateľa podnetu, a to v rámci svojich oprávnení podľa § 43e ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z. ako dohliadaného subjektu;
-
odborného posudku prizvanej osoby z daného špecializačného odboru, ak taká osoba bola do výkonu dohľadu prizvaná;
-
výpisu účtu poistenca vedeného jeho zdravotnou poisťovňou a pod.
Výsledkom výkonu dohľadu v prípade nezistených nedostatkov je konštatácia skupiny vykonávajúcej dohľad v závere protokolu, že zdravotná starostlivosť zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bola poskytnutá správne, v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. V prípade zistených nedostatkov, výsledok výkonu dohľadu v protokole obsahuje skutkové a právne vymedzenie s uvedením konkrétnych ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré boli porušené (§ 4 ods. 3, 6 a 8 zákona č. 576/2004 Z.z.), ako aj s uvedením konkrétnych ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré boli porušené vo vedení zdravotnej dokumentácie (§ 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z.z.), ak sa výkonom dohľadu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zistili aj takéto nedostatky.
Medzi
fakultatívne náležitosti protokolu
patria podľa § 45 ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z.z.:
-
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo povinnosť dohliadaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, ak sú zistené výkonom dohľadu,
-
iné skutočnosti zistené výkonom dohľadu, ktoré nemajú vplyv na výsledok výkonu dohľadu, ale môžu zakladať dôvod na začatie kontrolnej, dozornej alebo sankčnej činnosti iného orgánu štátnej správy alebo verejnej správy (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, vyšší územný celok, stavovské samosprávne organizácie, regionálne úrady).
Uplatnenie písomných námietok k protokolu je jedným z oprávnení
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
, ktorý počas výkonu dohľadu má podľa § 43e ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 581/2004 Z.z.
právo
:
-
podať písomné námietky proti výsledku výkonu dohľadu uvedenému v protokole, a to v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať pracovných dní; na námietky doručené po určenej lehote sa neprihliada,
-
zúčastniť sa oboznámenia s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku dohľadu.
Na druhej strane
povinnosťou osoby oprávnenej na výkon dohľadu
je podľa § 43d ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 581/2004 Z.z.:
-
vyhotoviť protokol, doručiť dohliadanému subjektu jedno vyhotovenie protokolu, určiť dohliadanému subjektu primeranú lehotu na predloženie písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu uvedenému v protokole,
najmenej však desať pracovných dní
a vyhodnotiť opodstatnenosť písomných námietok dohliadaného subjektu,
-
oboznámiť dohliadaný subjekt s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu, vyhotoviť zápisnicu s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu a doručiť zápisnicu dohliadanému subjektu.
Ak teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podá v určenej a v protokole uvedenej lehote písomné námietky proti výsledku výkonu dohľadu uvedenému v protokole,
osoba oprávnená na výkon dohľadu je povinná
vyhodnotiť opodstatnenosť písomných námietok a vyhotoviť zápisnicu. Podľa § 45 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z.z.
zápisnica
obsahuje:
a)
identifikačné údaje dohliadaného subjektu v rozsahu:
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo
3.
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
miesto a dátum oboznámenia sa s výsledkom vyhodnotenia opodstatnenosti písomných námietok proti výsledku dohľadu,
c)
námietky dohliadaného subjektu proti výsledku dohľadu uvedenému v protokole,
d)
vyjadrenie úradu k námietkam dohliadaného subjektu,
e)
nový výsledok výkonu dohľadu, ak sa na základe vyhodnotenia námietok mení výsledok výkonu dohľadu,
f)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca úradu, ktorý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal,
g)
meno, priezvisko a podpis dohliadaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za dohliadaný subjekt, ak sa oboznámenie s výsledkom vyhodnotenia námietok konalo za osobnej prítomnosti dohliadaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za dohliadaný subjekt.
Po preverení opodstatnenosti námietok proti výsledku výkonu dohľadu, osoba oprávnená na výkon dohľadu písomne spracuje vyhodnotenie všetkých písomných námietok poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, spolu s vyjadrením k jednotlivým písomným námietkam, a to aj s uvedením odborného zdôvodnenia ich akceptácie alebo neakceptácie vo forme návrhu zápisnice z oboznámenia sa s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok. Následne písomne pozve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na oboznámenie sa s výsledkom vyhodnotenia opodstatnenosti písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu. Oboznámenie sa uskutočňuje ústne, a to k obsahu protokolu, pretože ide o námietky proti výsledku výkonu uvedeného v protokole. Za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa oboznámenia zvyčajne zúčastní osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (štatutárny orgán) alebo ním poverení zamestnanci, resp. advokát na základe splnomocnenia. V prípade, ak sa dohliadaný subjekt alebo jeho splnomocnený zástupca nedostaví, dohľad je podľa § 43b ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z.z. skončený dňom, ktorý bol určený na oboznámenie sa s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu. Ak sa dohliadaný subjekt alebo jeho splnomocnený zástupca dostaví na oboznámenie sa s výsledkom vyhodnotenia písomných námietok proti výsledku výkonu dohľadu, dohľad je podľa § 43b ods. 2 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. skončený tiež týmto dňom.
Záver
Cieľom tohto článku bolo poskytnúť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má v procese výkonu dohľadu postavenie dohliadaného subjektu, informácie o právnej úprave výsledku výkonu dohľadu, ktorým je protokol a zápisnica, s poukazom na aplikačnú prax úradu po legislatívnych zmenách v oblasti výkonu dohľadu účinných od 1. januára 2023.
Použitá literatúra:
[1] Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[2] Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály