Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Začatie konania pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Dátum: Rubrika: Právo

Správne konanie pred regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa môže začať buď na návrh účastníka správneho konania, alebo ho začne úrad z vlastného podnetu. Pokiaľ sa správne konanie začne na návrh účastníka správneho konania, toto je právne relevantným podaním. Podanie pritom musí obsahovať obligatórne obsahové súčasti. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len "RÚVZ") pritom posúdi podanie z formálnej, a aj obsahovej stránky. V určitých prípadoch je nevyhnutné, aby účastník správneho konania použil RÚVZ určené formuláre.
Začatie správneho konania pred RÚVZ podaním
Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.) platí, že orgány verejného zdravotníctva (sem patria aj RÚVZ) v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní, ktorým je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), ak tento zákon neustanovuje inak.
Preto aj na začatie správneho konania pred RÚVZ sa vzťahuje správny poriadok.
Správne konanie predstavuje zákonom presne ustanovený proces jednotlivých štádií, ktoré tvoria logický štruktúrovaný celok. Právnym základom pre správne konanie prebiehajúce pred RÚVZ je správny poriadok.
Tento právny predpis upravuje jednotlivé štádiá správneho konania, a teda aj jeho začiatok.
Formálne náležitosti podania adresovaného RÚVZ
Pokiaľ má podanie adresované RÚVZ spôsobiť začatie správneho konania, musí spĺňať všetky formálne, a aj obsahové náležitosti podania dané nielen
Podanie, ktorým sa začína správne konanie pred RÚVZ, možno RÚVZ podať vo forme:
-
listinnej alebo
-
elektronickej alebo
-
ústne do zápisnice.
Podanie vo forme listiny
Pokiaľ je podanie doplnené súvisiacimi listinami, RÚVZ striktne posúdi, či účastník správneho konania predložil verejnú alebo súkromnú listinu, a to z hľadiska toho, do akej miery sú spôsobilé preukázať skutočnosti, ktoré sú tvrdené účastníkom správneho konania v návrhu/podaní na začatie správneho konania. Preto je potrebné odbornými zamestnancami RÚVZ rozlišovať verejné a súkromné listiny.
Platný správny poriadok síce neustanovuje jednotlivé druhy listín z hľadiska ich dôkaznej váhy v správnom konaní, ale dôkazná váha listiny predstavuje mieru jej spôsobilosti preukázať tvrdenia, ktoré sú predmetom správneho konania. V správnom konaní sú pred RÚVZ predložené určité tvrdenia v písomnom podaní, ktoré sú podstatné z hľadiska správneho konania a ktoré je potrebné náležite preukázať. Taktiež určité skutočnosti, ktoré sú tvrdené alebo vyvstanú v správnom konaní, si vyžadujú svoje potvrdenie, dokázanie jednotlivými listinami, ktoré sa predkladajú v dôkaznom konaní.
Pritom je potrebné konštatovať, že listiny nemajú rovnakú dôkaznú váhu, výpovednú hodnotu z hľadiska dokázania objektívnej pravdy v správnom konaní. Preto je potrebné aj z praktického hľadiska rozlišovať jednotlivé druhy listinných dôkazov z hľadiska dôkaznej váhy v správnom konaní.
V kontexte uvedeného kritéria možno rozlišovať verejné a súkromné listiny.
Verejnou listinou je každá listina, ktorá je vydaná orgánom verejnej moci, teda nielen štátnym orgánom, ale aj územnou samosprávou a ktorá je spôsobilá preukazovať podstatné skutočnosti v správnom konaní. V rámci správneho konania môže ísť napríklad o rozhodnutia vydané orgánmi štátnej správy, napríklad ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy alebo miestnymi orgánmi štátnej správy. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú ustanovené v zákone č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť miestnej štátnej správy, a síce okresných úradov je ustanovená v zákone č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejnou listinou je taktiež rozhodnutie súdov, okresných, krajských, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Taktiež je verejnou listinou každá listina, ktorú osobitné právne predpisy za verejnú listinu výslovne označujú.
Verejnou listinou je aj rozhodnutie orgánov finančnej správy, napríklad rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane alebo jej úhrady v splátkach podľa § 57 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade verejnej listiny totiž platí
vyvrátiteľná právna domnienka, ktorou je prezumpcia správnosti jej obsahu.
Ide pritom o vyvrátiteľnú právnu domnienku, teda subjekt - účastník správneho konania môže preukázať, že skutočnosti, ktoré sú predmetom verejnej listiny, sú nepravdivé alebo sú už neaktuálne, inak sa ale predpokladá, že údaje, ktoré sú predmetom verejnej listiny sú správne a pravdivé.
V prípade súkromných listín uvedená vyvrátiteľná právna domnienka ohľadom prezumpcie správnosti ich obsahu neplatí a z hľadiska ich obsahu sú veľmi ľahko spochybniteľné účastníkom správneho konania. Súkromné listiny nevydáva orgán verejnej moci, ale ide napríklad o osobnú korešpondenciu účastníka správneho konania voči inej osobe, napríklad blízkej osobe, ale aj voči komukoľvek inému.
Keď má účastník správneho konania záujem spochybniť hodnovernosť obsahu súkromnej listiny, postačuje tvrdenie, že údaje, ktoré sú v nej tvrdené, sú nepravdivé alebo neaktuálne a dôkazná váha uvedenej súkromnej listiny je spochybnená podstatnou mierou. Pritom ale platí princíp, že posudzovanie jednotlivých dôkazných prostriedkov je výlučným oprávnením RÚVZ, ktorý posúdi aj súkromnú listinu jednotlivo a v spojení s inými dôkaznými prostriedkami. Preto nemožno vylúčiť, že RÚVZ aj napriek spochybneniu účastníkom správneho konania bude v plnej miere akceptovať obsah uvedenej súkromnej listiny. Napríklad sa tak môže diať vtedy, keď skutočnosť podstatnú pre priebeh správneho konania nemožno doložiť žiadnou verejnou listinou.
Taktiež aj v prípade súkromných listín platí, že účastník správneho konania má právnu povinnosť predložiť ich, za predpokladu, že by mohli prispieť k objasneniu skutkového stavu veci v súvislosti s predmetom správneho konania. Tieto súkromné listiny musia byť účastníkom správneho konania predložené aj za predpokladu, keď RÚVZ vyzve účastníka správneho konania na ich predloženie a určí mu z tohto dôvodu primeranú lehotu. V aspekte procesného priebehu preto neexistuje rozdiel v porovnaní súkromných a verejných listín, a obe kategórie listín majú význam pre priebeh správneho konania. Rozdiel je však v dôkaznej váhe a sile, ktorú spôsobuje už uvedená vyvrátiteľná právna domnienka prezumpcie správnosti obsahu verejných listín, ktorá zvyšuje ich výpovednú hodnotu.
Podanie vo forme elektronického podania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály