Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

SP zverejnila postupy, ako potvrdzovať dlhodobé ošetrovné a tehotenské od 1. apríla 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od 1. apríla 2021 sa zavádza tzv. dlhodobé ošetrovné a tehotenské a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú potvrdzovať nové tlačivá, ktorými potvrdia skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie nároku na tieto dávky.

Sociálna poisťovňa pre lekárov pripravila súhrn najdôležitejších informácií, s ktorými je potrebné oboznámiť sa v súvislosti so zavedením právnej úpravy do praxe, vrátane postupov pri vypisovaní nových tlačív. Potrebné informácie nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Nemocenské poistenie – Lekárska posudková činnosť tu: Potvrdzovanie tlačív SP na účely dlhodobého ošetrovného a tehotenského.

Všetky úkony, ktoré sú nevyhnutné pre potvrdzovanie rozhodujúcich skutočností poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, sú v zmysle zákona o sociálnom poistení (§ 156 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zdravotnými výkonmi na účely sociálneho poistenia a Sociálna poisťovňa ich bude poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uhrádzať.

Sociálna poisťovňa zároveň informuje, že uvedené tlačivá sú k dispozícii v pobočkách Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára.

Potvrdzovanie tlačív SP na účely dlhodobého ošetrovného a tehotenského

Vzhľadom na právnu úpravu účinnú od 1. apríla 2021, týkajúcu sa novozavedených inštitútov – tzv. dlhodobého ošetrovného a tehotenského, dávame do pozornosti lekárov možnosť vyzdvihnúť si tlačivá určené Sociálnou poisťovňou na potvrdzovanie skutočností na účely tehotenského a dlhodobého ošetrovného.

Tieto tlačivá sú príslušným lekárom dostupné prostredníctvom útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa sídla lekára.

Tlačivá si je možné vyzdvihnúť po telefonickej dohode s určeným zamestnancom útvaru lekárskej posudkovej činnosti. Telefonické kontakty sa nachádzajú tu: Kontakty na pobočky pre vydávanie tlačív. Vzhľadom na pandemickú situáciu a obmedzené fungovanie pobočiek Sociálnej poisťovne prosíme, aby ste si vždy dohodli telefonicky termín, kedy si tlačivá prídete prevziať. 

Tehotenské

Vyzdvihnutie tlačív na účely Tehotenského je možné telefonicky dohodnúť od 29. marca 2021.

Na účely poskytovania tehotenského budú ošetrujúci lekári (gynekológovia) potvrdzovať údaje v súvislosti s tehotenským na dvoch nových tlačivách Sociálnej poisťovne:

  • Žiadosť o tehotenské
    (tlačivo vystaví gynekológ, v ktorého starostlivosti bude tehotná poistenkyňa a potvrdí na ňom očakávaný deň pôrodu)
  • Potvrdenie o skončení tehotenstva
    (tlačivo vystaví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ukončil tehotenstvo, resp. ktorý zistil, že tehotenstvo bolo ukončené a potvrdí na ňom deň ukončenia tehotenstva).

Dlhodobé ošetrovné

Vyzdvihnutie tlačív na účely dlhodobého ošetrovného je možné telefonicky dohodnúť od 6. apríla 2021.

Na účely poskytovania dlhodobého ošetrovného budú zákonom vymedzení ošetrujúci lekári na osobitných tlačivách potvrdzovať pre Sociálnu poisťovňu nové, rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa ich pacientov. Ide o tieto štyri tlačivá: 

1. Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

V prípade prvého tlačiva pôjde o lekárov bližšie špecifikovaných v § 12b ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z. Za podmienok ustanovených v predmetnom ustanovení pôjde o:

  • lekára zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určeného poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní; na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia,
  • lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

2. Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

3. Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

4. Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti / Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

V prípade druhého, tretieho a štvrtého tlačiva pôjde v zmysle § 12b ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z. o všeobecného lekára, s ktorým má ošetrovaná osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tlačivá bude možné potvrdiť najskôr 1. apríla 2021, odkedy nadobúdajú účinnosť nové právne úpravy. 

Zdravotné výkony na účely tehotenského a dlhodobého ošetrovného

Všetky nové tlačivá, ktoré budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potvrdzovať v súvislosti s vyššie uvedenými dávkami, im budú uhrádzané ako zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

UPOZORNENIE: Keďže na strane Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa naďalej pripravuje aktualizácia Katalógu zdravotných výkonov a príslušného Cenového opatrenia, o týchto oblastiach budeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti informovať bezodkladne po ich doriešení.  


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.